Vi kan i Folketidende læse, at regionen sparer 7.8 mio. ved at sænke tilskuddet til kronisk syge patienters egen kørsel i forbindelse med kontrol og opfølgende behandling. Det anføres, at tilskuddet for en patient til kørsel fra fx oplandet af Nykøbing F til Rigshospitalet nedsættes fra ca. 400 kr. til 100 kr. (Denne transport svarer nogenlunde til en transport fra Lolland til Slagelse Sygehus). Lad os antage, at de pågældende patienter i stedet benytter regionens tilbud om flextrafik. Kørsel med flextrafik koster mindst 7 kr. pr. patientkilometer ifølge de oplysninger, vi har fra Præhospital Center, der administrerer bl. a. patientkørsel for Region Sjælland. En sådan kørsel med flextrafik vil så koste mindst 2.000 kr. Hvis alle berørte patienter vælger transport med regionens tilbud, risikerer man altså at ende med en ekstra regning på op mod 40 mio. Det er for os vanskeligt at se, at det er en besparelse. Realiteten er, at man sparer penge på regionens samlede budget hver gang en patient transporterer sig selv, og at man ville opnå en besparelse ved at gøre vilkårene for selvkørende patienter bedre, så flere benytter muligheden. Erfaringerne er desuden, at man i mange familier og lokalsamfund hjælper og støtter hinanden under disse transporter, og at det lokale sammenhold herved styrkes, og isolation, der kan være til stor skade for helbredelse og livskvalitet, mindskes væsentligt.

Vi mener i Nærsamfund, at det, der ikke er svært, skal gøres nært, så vi derved reducerer den dyre og stærkt belastende patientkørsel så meget som muligt.
Det har under coronaperioden vist sig, at vores ønsker om at benytte frivillige virtuelle konsultationer lader sig realisere i en lang række tilfælde til stor glæde for vores medborgere. Video- og telefonkonferencer skal efter vores opfattelse styrkes i de tilfælde, det kan lade sig gøre. Og det haster. Vi opfordrer indtrængende Regionen til at sørge for, at speciallæger kommer på udebesøg i de forskellige Sundhedshuse m.m. Dette vil nok betyde, at en speciallæge og en sygeplejerske skal køre, men det vil også betyde, at mange borgere spares for lange dyre og tidrøvende transporter. Vi bemærker os med glæde, at Nykøbing F Sygehus med projektet ’Medicinsk Daghospital’ ser ud til at bevæge sig i denne retning.

Lad os gå denne vej i stedet for igen at straffe vore borgere i udkanten samt svage borgere, der værdigt ønsker at tage vare på deres eget liv og helbred.

John Povlsen

Nærsamfund.