Referat af generalforsamling i NÆRSAMFUND 19.03.2024

 1. Valg af dirigent
  Bestyrelsen foreslår Gert Meyer Madsen.
  Der var ikke andre forslag. Gert Meyer Madsen valgtes.
 2. Bestyrelsens beretning ved formand John Povlsen. ( http://naersamfund.dk/wp-content/uploads/2024/04/Bestyrelsens-beretning-for-2023-1.pdf  )
  Diskussion af og spørgsmål til beretningen.
  Der var et par opklarende spørgsmål, hvorefter beretningen godkendtes med akklamation.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab ved kasserer Anne-Mette Hansen. ( http://naersamfund.dk/wp-content/uploads/2024/04/Regnskab-2023.pdf )
  Anne-Mette Hansen gennemgik regnskabet detaljeret, hvorefter det blev godkendt med akklamation.
 4. Fastsættelse af kontingent.
  Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev vedtaget med akklamation.
 5. Indkomne forslag.
  Der er ikke indkommet forslag til behandling.
 6. Valg
  1. Bestyrelsen består af Doris Henriksen, Yvonne Olesen, Grete Breinhild, Tina Baruch, Tina Rewers, Marianne de la Motte, Anne-Mette Hansen og John Povlsen, hvor Doris Henriksen, Tina Baruch, Tina Rewers og John Povlsen er på valg.
   Der var ikke andre forslag. Dirigenten fastslog, at det betyd, at der var genvalg.
  2. Vores nuværende suppleant Henning Hansen er på valg. Vi skal have valgt nok en suppleant, så vi er oppe på de krævede to.
   Dirigenten efterlyste kandidater. Bjørn Larsen og Winnie Elmgreen meldte sig. Dirigenten konkluderede, at Bjørn var valgt for et år og Winnie var valgt for 2 år.
  3. Der vælges revisorer hvert år. De nuværende revisorer er Kenn Jørgensen og Jette Baruch.
   Begge har meddelt, at de er villige til genvalg og det fik de!
  4. Vor nuværende suppleant er Gert Meyer Madsen.
   Han blev genvalgt med akklamation.
 7. Formanden takkede dirigenten for myndig ledelse, hvorefter dirigenten fik 2 flasker PakhusVin.

Referat af generalforsamling i NÆRSAMFUND 29.03.2023

 1. Valg af dirigent
  Bestyrelsen foreslår Gert Meyer Madsen.
  Gert Meyer Madsen valgt med akklamation.
 2. Bestyrelsens beretning ved formand John Povlsen. http://naersamfund.dk/wp-content/uploads/2023/04/Bestyrelsens-beretning-for-2022.pdf
  Diskussion af og spørgsmål til beretningen. 
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab ved kasserer Anne-Mette Hansen.
  Kassereren fremlagde regnskabet, der var omdelt, hvorefter det blev godkendt uden bemærkninger. http://naersamfund.dk/wp-content/uploads/2023/04/2F8F2841-18DC-449A-B01A-24933210AFBF-scaled.jpeg
 4. Fastsættelse af kontingent.
  Kassereren fremlagde bestyrelsens forslag om uændret kontingent, der blev vedtaget med akklamation.
 5. Indkomne forslag.
  Der er ikke indkommet forslag til behandling.
 6. Valg
  1. Bestyrelsen består af Doris Henriksen, Yvonne Olesen, Svend Skottfelt, Tina Baruch, Tina Rewers, Marianne de la Motte, Anne-Mette Hansen og John Povlsen, hvor Yvonne Olsen, Svend Skottfelt, Marianne de la Motte og Anne-Mette Hansen er på valg. Yvonne Olsen, Marianne de la Motte og Anne-Mette Hansen genopstiller.
   Yvonne Olsen, Marianne de la Motte blev valgt med akklamation. Bestyrelsen foreslog herefter Grete Breinhild til den ledige plads i bestyrelsen. Den var forsamlingen helt med på.
  2. Af vores nuværende suppleanter Henning Hansen og Anne Bendsen er Anne Bendsen på valg.
   Ingen meldte sig til hvervet og ingen lod sig overtale.
   Da bestyrelsen har 8 medlemmer, hvor minimum er 7, fandt generalforsamlingen, at vi kunne nøjes med én suppleant indtil den kommende generalforsamling.
  3. Der vælges revisorer hvert år. De nuværende revisorer er Kenn Jørgensen og Grete Breinhild.
   Grete Breinhild var pludselig ikke valgbar efter at være valgt til bestyrelsen. Kenn Jørgensen, der havde tilkendegivet, at han modtog genvalg blev valgt uden afstemning. Vi var så heldige, at Jette Baruch stillede sig til rådighed som den anden revisor, så salen klappede i taknemmelighed.
  4. Vor nuværende suppleant er Gert Meyer Madsen. Han modtog til forsamlingens store tilfredshed genvalg.
 7. Et enkelt medlem udtrykte utilfredshed med, at ambulancedriften i vort område bliver overtaget af regionen 1. februar 2024. Formanden henviste til bestyrelsens bemærkninger i den skriftlige beretning primo marts. Svend Skottfelt begrundede det mere detaljeret.
  Et medlem klagede over borgerservices uvenlige optræden overfor en ældre medborger. Formanden lovede at drøfte episoden i bestyrelsen.

Referat 31.03.23 John Povlsen

—–

Referat af generalforsamling i NÆRSAMFUND 29.03.2022

 1. Valg af dirigent
  Bestyrelsen foreslår Gert Meyer Madsen. – Gert Meyer Madsen valgt.
 2. Bestyrelsens beretning ved formand John Povlsen.
  (se denne nedenfor samt http://naersamfund.dk/wp-content/uploads/2022/04/A49121AC-049B-4518-A343-C61F57392608.png
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab ved kasserer Anne-Mette Hansen.  http://naersamfund.dk/wp-content/uploads/2022/04/Printer27Scan20220407065540.pdf
 4. Fastsættelse af kontingent. – Uændret.
 5. Indkomne forslag.
  Der er ikke indkommet forslag til behandling.
 6. Valg
  1. Bestyrelsen består af Doris Henriksen, Yvonne Olesen, Svend Skottfelt, Tina Baruch, Tina Rewers, Marianne de la Motte, Anne-Mette Hansen og John Povlsen, hvor Doris Henriksen, Tina Rewers, Tina Baruch og John Povlsen, der alle genopstiller, er på valg. – Genvalg til alle.
  2. Af vore nuværende suppleanter Henning Hansen og Anne Bendsen er Henning Hansen på valg. – Genvalg.
  3. Der vælges revisorer hvert år. De nuværende revisorer erKenn Jørgensen og Sigurd Kolbye.
   Sigurd Kolbye ønsker ikke at genopstille.
   Bestyrelsen foreslår Grete Breinhild til posten. – Grete Breinhild valgt.
  4. Vor nuværende suppleant er Gert Meyer Madsen. – Valgt.

Bestyrelsens beretning for 2021.

Jeg vil indlede med at byde jer alle velkommen. Vi er glade for, at I altid møder talrigt frem og vi føler, at I ligefrem glæder jer til at se hinanden. Til gengæld forekommer det at vi altid mødes i skyggen af noget. Først var det corona med flere halvlege, nu har vi næsten glemt coronaen, da den trods stor smittespredning står i skygge af Ruslands brutale overfald på Ukraine. I har forhåbentlig bemærket, at vi ved at dække bordene med blå og gule blomster alle viser vor opbakning af det ukrainske folk. Lad os hylde deres heltemod med en kæmpe klapsalve. Putin må stoppes.

Her på Lolland går det overordnet godt. Billedet af Lolland er nemlig over meget få år gået fra ’at være på Røven i Nakskov’ til at være ’Mulighedernes Lolland’. Vi bevæger os fra bevidstløst forsvar som en groggy bokser til at kunne investere i vort områdes fremtid. Vi har netop nu en enestående mulighed for at gå fra desperation over vision til inspiration – ligesom vi genopdager vort gamle selvværd og stolthed. Alt burde være godt, men det er det ikke altid især for vore ældre og for vore svage.

Takket være corona
Ved seneste generalforsamling sagde jeg:
’Under coronaperioden viste det sig, at man godt kan klare lægekonsultationer både som videokonsultationer og som telefonkonsultationer, og at medicinen kan leveres via Post Nord. Det har Nærsamfund i årevis bedt om.
Vi er derfor meget begejstrede for landvindingerne, som letter livet for vore svage borgere, og vi ved, at de er taknemmelige. At det samtidig gavner miljøet, sparer de offentlige kasser og borgere for meget væsentlige kørselsudgifter, og at vi reducerer produktionstabet ved mindre sygefravær (kørsels- og ventetid), er vel en gevinst, vi gerne tager med. Vi har i NÆRSAMFUND den opfattelse, at coronatiden har skabt ny energi i sundhedssystemet. Vanetænkning har fået vanskeligere vilkår – man er blevet mere optaget af, hvordan man kan løse problemer og mindre optaget af, hvem der gør det. Det er bemærkelsesværdigt, at ting, der tidligere kunne tage år, nu ved utraditionelle samarbejder kan klares på uger. Der forekommer, at være kommet en ny begejstring, nysgerrighed og stolthed i sundhedssektoren. Det er vigtigt, at momentum fastholdes efter coronatiden, selv om vi godt kan frygte, at forløbet af overenskomstforhandlingerne med vore sygeplejersker kan forsinke processen’.
Citat slut.
Nu er man vendt tilbage til den gamle procedure.
Forelagt vore protester svarer man koldt og kynisk, at bevillingen til at sende medicin med Post Nord er fjernet. Man glemmer helt, at selvafhentning af medicinen medfører udgifter for regionen til kørsel til og fra fx Køge – mindst 1500 kr.

Nærklinikken på Nakskov Sundhedscenter.
Vi havde i januar et møde med Region Sjællands nye nærklinik. Det var en rigtig god oplevelse. De er bevidste om kundeoplevelse og havde klare politikker. De er lydhøre.

De undrede sig over, at så få benyttede de gode muligheder for at gennemføre videokonsultationer på stedet. Muligheden gælder også for andre end sundhedsklinikkens patienter.

Regionen prioriterer Nærklinikken højt, det skal vi som borgere og forening benytte os af og være glade for.

Valgmøde 3. november.
Vi kaldte det ’Årets Valgmøde’. Politikerne var enige. Det var det møde, som de havde set frem til. Tilhørerne var aktive. Glædeligt var det også, at 3 foreninger kunne være enige om arrangementet. Nakskov Handel og Erhverv var med for første gang, mens vi tidligere har arrangeret mødet sammen med Rotary.

Vi takker jer for stor opbakning ved mødet og håber, at I gik med forventningerne opfyldte, og at det måske har rykket vore politikere lidt mod vision!

Deponering af radioaktivt affald.
Vi har i Foreningen NÆRSAMFUND fulgt avisernes artikler om fremtidig deponering af atomaffald. Vi frygter – sikkert ikke ubegrundet – at myndighederne har Lollands fede ler i tankerne. Vi er meget imod en placering af et atomaffaldsdepot på Lolland, da det vil være en grum modvægt til den positive udvikling, vi bevæger os i.
Det er vores opfattelse at etablering af en protestbevægelse for indeværende risikerer at vende pilen mod os selv. Vi vil derfor bede byrådet om at følge udviklingen proaktivt og være på stikkerne, når det er tid at sige NEJ TAK. Vi ser gerne, at I hvisker os i ørerne, når det er tid, så vi får klangbund under folkets vilje!
Vi fik lynhurtigt et svar på vort brev fra vor borgmester. Han ser meget gerne, at der rejser sig en folkelig modstand.

Byudvikling.
Vi hører, at Lolland Kommune nu endelig vil fjerne øjebæerne på Havnegade i Nakskov. Det synes vi er godt, men vil meget foretrække, at tandrækken hurtigtlukkes igen. Vi mener, at man fra kommunens side skal sikre sig, at den nye facade skal respektere gadens nuværende fremtræden, så væsentlige kulturværdier sikres. Vi retter også øjnenelængere hen ad gaden mod Dronningens Pakhus, som vi ønsker skal fremtidssikres i forbindelse med Nakskov 2030 planerne.

Fokus.

I kan regne med, at vor bestyrelse stadig har fokus på at undgå forringelser indenfor både sundhed, politi og uddannelse, ja vi mener faktisk, at man bør sikre nye uddannelser til vore unge på Lolland indenfor miljø og klima. Lolland er jo vor grønne ø.

Vi lægger hermed vores beretning ud til generalforsamlingens diskussion. Der er måske grund til at understrege, at også informationsbrevene vi udsendte i marts indgår – måske navnlig afsnittene ’Mobil blodprøvetagning’ og ’Vaccination og test på Vestlolland. Vi ser også gerne, at generalforsamlingen udtrykker ønsker om nye områder, vi i bestyrelsen skal arbejde med.

Uden en god bestyrelse med gode rødder i befolkningen er det svært. Svært er det ikke, for vi har en flittig bestyrelse der supplerer og støtter hinanden godt. Jeg vil bede bestyrelsen komme herop, så jeg kan sige tak for nok et godt år sammen. Tak skal I have!
Vi er nu klar til at besvare jeres spørgsmål og bemærkninger.

Marianne de la Motte, Tina Baruch, Tina Rewers, Anne-Mette Hansen, Svend Skottfelt, Doris Henriksen, Yvonne Olesen og John Povlsen.

Referat af generalforsamling i NÆRSAMFUND 31.08.2021

 1. Valg af dirigent
  Bestyrelsen foreslår Gert Meyer Madsen.
 2. Bestyrelsens beretning ved formand John Povlsen.
  Diskussion af og spørgsmål til beretningen.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab ved kasserer Anne-Mette Hansen.
  1. Regnskab for 2019 (http://naersamfund.dk/wp-content/uploads/2021/11/Regnskab-Naersamfund-2019-med-underskrifter.pdf)
  2. Regnskab for 2020 (http://naersamfund.dk/wp-content/uploads/2021/11/Regnskab-2020.pdf)
 4. Fastsættelse af kontingent.
  1. 2020
   Bestyrelsen har grundet aflyst generalforsamling i 2020 administrativt fastsat uændret kontingent. Generalforsamlingen skal tage stilling til dispositionen.
  2. 2021
   Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
 5. Indkomne forslag.
  Der er ikke indkommet forslag til behandling.
 6. Valg
   1. 2020
    Bestyrelsen bestod af Doris Henriksen, Yvonne Olesen, Svend Skottfelt, Tina Baruch, Tina Rewers, Marianne de la Motte, Anne-Mette Hansen og John Povlsen, hvor Doris Henriksen, Tina Baruch, Tina Rewers og John Povlsen, der alle genopstiller, var på valg. Bestyrelsen besluttede grundet aflyst generalforsamling i 2020 at fortsætte med uændret bestyrelse. Generalforsamlingen bør tage stilling til denne disposition.
   2. 2021
    Bestyrelsen består af Doris Henriksen, Yvonne Olesen, Svend Skottfelt, Tina Baruch, Tina Rewers, Marianne de la Motte, Anne-Mette Hansen og John Povlsen, hvor Yvonne Olesen, Svend Skottfelt, Marianne de la Motte og Anne-Mette Hansen, der alle genopstiller, er på valg.
  1. Henning Hansen blev valgt i 2018, Anne Bendsen blev valgt i 2019. Valgene gælder for 2 år. Henning Hansen genopstiller i 2020. Anne Bendsen genopstiller i 2021.
  2. Der vælges revisorer hvert år. De nuværende revisorer er Kenn Jørgensen og Sigurd Kolbye, der begge genopstiller.
  3. Vor nuværende suppleant er Gert Meyer Madsen.
 7. Eventuelt

Bestyrelsens beretning for 2019 og 2020 med glimt af 2021.

Jeg vil indlede med at byde jer alle velkommen – hvor har vi længtes efter at se jer igen. Når vi ser os tilbage, kan vi næsten ikke huske 2019. Jeg føler, at vi er blevet mindst 5 år ældre på et år. Manglende nærhed koster! Det, der ligger før coronaen, ligger ligesom i fortiden. Sidst vi mødtes truede nedlæggelse af regionerne. Det har vi næsten glemt. Vi husker derimod dødsdommen til minkene. Klimaproblemer er blevet overskygget af problemerne med at komme til at besøge svigermor på plejehjemmet og finde sin plads i vaccinationskøen. Pludselig er lykken vendt til at måtte smide mundbindet. Hvornår fik du et kys og kostede det dig en corona? Ja, vor horisont har indsnævret sig til det betænkelige. Alligevel har vi været aktive i Foreningen Nærsamfund og samfundet nærmer sig i denne tid en ny normalitet.

Paradoksalt nok har mange ting bedret sig, siden vi så hinanden sidst. Regionerne består, tilfredshedsundersøgelsen på Nordic Medicare er gennemført med forbedringer til følge, regionen har oprettet en ny sundhedsklinik på Nakskov Sundhedscenter, som vi kun hører positive bemærkninger om fra de mange, der er patienter på klinikken.

Takket være corona

Under coronaperioden viste det sig, at man godt kan klare lægekonsultationer både som videokonsultationer og som telefonkonsultationer, og at medicinen kan leveres via Post Nord. Det har Nærsamfund i årevis bedt om.
Vi er derfor meget begejstrede for landvindingerne, som letter livet for vore svage borgere, og vi ved, at de er taknemmelige. At det samtidig gavner miljøet, sparer de offentlige kasser og borgere for meget væsentlige kørselsudgifter, og at vi reducerer produktionstabet ved mindre sygefravær (kørsels- og ventetid), er vel en gevinst, vi gerne tager med. Vi har i NÆRSAMFUND den opfattelse, at coronatiden har skabt ny energi i sundhedssystemet. Vanetænkning har fået vanskeligere vilkår – man er blevet mere optaget af, hvordan man kan løse problemer og mindre optaget af, hvem der gør det. Det er bemærkelsesværdigt, at ting, der tidligere kunne tage år, nu ved utraditionelle samarbejder kan klares på uger. Der forekommer, at være kommet en ny begejstring, nysgerrighed og stolthed i sundhedssektoren. Det er vigtigt, at momentum fastholdes efter coronatiden, selv om vi godt kan frygte, at forløbet af overenskomstforhandlingerne med vore sygeplejersker kan forsinke processen.
Vi vil i Nærsamfund opfordre til, at mulighederne for videokonsultationer udbygges og opretholdes efter coronaperioden og noterer os Region Sjællands konstruktive tiltag indenfor området med bl.a. oprettelse af videokonsultationer for alle borgere på Vestlolland på sundhedsklinikken.

Møde med Præhospital Center.
Vi har i lighed med tidligere år holdt møde med Præhospital Center i Næstved.
Vi blev denne gang orienteret om, at betaling i forbindelse med egen kørsel til undersøgelse og behandling nu er digital, så administrationstiden er reduceret betragteligt. Der kan være grund til at holde øje med afregningen, så vi får eventuelle fejl ud af systemet.
Vi havde ønsket at blive orienteret om den fremtidige ambulancetjeneste, da vi har hørt rygter om at der sker en nedtrapning af beredskabet på Lolland. Vi fik svaret.
’Pr. 1. februar 2024 skal Regionen selv drive ambulancedrift i 2 af 4 delområder i Regionen. Hvilke delområder vides endnu ikke. Præhospitalt Center har udarbejdet kontrolberegningen samt beskrivelse af konkurrencekravene til Sundhedsstrategisk Planlægning, på baggrund af det udbudsmateriale, der er udarbejdet jf. udbudsbekendtgørelsen.
Udbuddet gennemføres og afsluttes forventeligt i oktober 2021.` Bemærk, at regionen selv vil overtage ambulancedriften i 2 delområder!!
Man understreger, at der er tale om en udvidelse af beredskabet, så vi burde ikke være foruroliget.
Movia kunne på mødet oplyse, at Lolland Kommune nu er med i en dør til dør kørsel. Man får transporten tilbudt, hvis man på rejseplanen beder om kørsel fra adresse til adresse i stedet for station til station.

Møde med Nykøbing F. Sygehus´ ledelse.
Det blev et godt møde, hvor vi følte os imødekommet på flere punkter. Vi nævner 2.
1.                   NFS har indført medicinsk daghospital, hvor patienter efter indstilling fra egen læge eller skadestue ved mistanke om en række sygdomme skal kunne udredes uden indlæggelse og at en del af udredningen kan finde sted på Nakskov Sundhedscenter. Vi aftalte at mødes her i efteråret for at finde en metode til at udbrede budskabet blandt sundhedspersonale.

 1. Vi fremførte på mødet, at der var venteliste på blodprøvetagning på Nakskov Sundhedscenter og at akutte patienter blev henvist til NFS. De fremførte, at overbelastningen formodentlig er opstået ved, at sundhedsklinikkerne ikke selv tager blodprøver, som vi kender det fra privatpraktiserende læger. De lovede at se på problemet, og to måneder senere var der oprettet en ekstra linje til blodprøvetagning på Nakskov Sundhedscenter. Her må I godt klappe!

Mobil blodprøvetagning.
Mobil blodprøvetagning i hjem og på plejehjem eksisterer ikke i øjeblikket i Lolland Kommune.
Udover at det er et stort problem for plejehjemsbeboere at få taget blodprøver, er det også et stort problem for de meget dårlige patienter, herunder terminale borgere, der bor i egne hjem, og som er i alvorlige og ubehagelige behandlingsforløb.
Mange kan ikke bevæge sig selv til Sundhedscentre/Sygehuse, men bliver transporteret af flextrafik eller overbelastede pårørende og venner – det er ikke værdigt. En meget syg kræftpatient måtte med flextrafik til Nykøbing F. sygehus og hjem igen. En tur på 5 timer for en blodprøve!!!! Patienten skal bruge en masse kræfter som ikke er til stede. Trofaste samfundsborgere, der er syge og nedslidte, føler sig som en belastning for samfundet. Dronning Margrethe ville nok have sagt ’Det kan vi ikke være bekendt’.

Det er Nærsamfunds opfattelse, at Lolland Kommune og Region Sjælland tager vore svageste borgere som gidsler i spillet om betaling af gildet. Vi tror i Nærsamfund ikke på, at den samlede udgift for kommune og region ved overgang til mobil blodprøvetagning er målbar. Heino Knudsen oplyser i et svar på læserbrevet, at Region Sjælland har tilbudt en ordning, som andre kommuner i regionen tager imod med glæde, så det er nok politikkerne i Lolland kommune, der må oppe sig. Om ikke andet må vi hver især kvittere ved kommunevalget.

Coronatest og Coronavaccination på Vestlolland.
Vi har af flere omgange klaget direkte til regionen og i læserbreve over den dækning man har valgt på LF. Svarene har ofte været afvisende, selv om Heino Knudsen har søgt sig med sukker til surgrøden. Det er tydeligt, at residensbyerne får først uanset størrelse.

Bestyrelsesarbejdet i øvrigt.
Vi har opretholdt bestyrelsesarbejdet i næsten fuldt omfang i hele restriktionsperioden, men har undervejs måttet ty til virtuelle møder. Det er oplagt, at vore medlemmer har haft andet end Nærsamfund i hovedet, så vi derfor har modtaget færre henvendelser end vanligt.
Vi har fx drøftet ungdomsuddannelser i Lolland Kommune og været bekymret over planer om at rykke uddannelser mod øst. Vort synspunkt er, at man hellere skulle oprette nye uddannelser indenfor grøn energi og klima på Lolland.
Vi har fulgt opbygningen af nærklinikken tæt og bemærker os, at den er væsentlig mere end en lægeklinik. Vi tager det som et godt tegn, at den nu omfatter videokonsultationer med sygehuslæger.
Vi har øjnene rettet mod den nye politireform og håber, at vi snart kan få en lokal tolkning af resultatet.
Vi har også udvekslet viden/synspunkter om Nakskov 2030. Men vi er usikre på Nærsamfunds rolle i denne sag. Er byudvikling en sag for Nærsamfund?
Og så glæder vi os i bestyrelsen til, at vi igen kan mødes om et bord og vi glæder os til igen at kunne holde møder med og for jer!

Planer for efteråret!
Vi arrangerer sammen med Nakskov Rotary Klub årets kommunevalgmøde onsdag d. 3. nov., så I kan godt pumpe cyklen og bede venner og veninder gøre det samme.
Vi vil følge planerne i Nakskov 2030 og være indstillet på at medvirke til orienteringsmøde.

Vi lægger hermed vores beretning ud til generalforsamlingens diskussion. Der er måske grund til at understrege, at også informationsbrevene vi udsendte i marts indgår. Vi ser også gerne, at generalforsamlingen udtrykker ønsker om nye områder, vi i bestyrelsen skal arbejde med.

Marianne de la Motte, Tina Baruch, Tina Rewers, Anne-Mette Hansen, Svend Skottfelt, Doris Henriksen, Yvonne Olesen og John Povlsen.

Aflyst generalforsamling i NÆRSAMFUND 01.05.2020
Vi har måttet konstatere, at generalforsamlingen med de gældende særregler grundet Corona Pandemien næppe vil kunne holdes før sommerferien, og at en stor del af vore medlemmer som særlig udsatte ikke ville have kunnet deltage i september, selvom reglerne skulle blive lempet.
Vi havde glædet os meget til generalforsamlingen 25. marts, og virkelig mange havde allerede tilmeldt sig mødet, da vi måtte udsætte det ca. 14 dage forud for dets afholdelse. Vi forventede mere end 100 fremmødte, da vi måtte aflyse det.
Vi var mange, der så frem til et opløftende oplæg af Michael Karvø om Notas ankomst til Nakskov. Vi havde i bestyrelsen forberedt os på, at et af aftenens hovedemner i generalforsamlingen skulle være udvikling af Nakskov by og omegn (nye byrum). Et emne, der har vist sig at være meget aktuel efter offentliggørelsen (2. april) af nyheden om, at to fonde sammen med Lolland Kommune stiller 150 millioner til rådighed for den såkaldte Plan30. Vi havde i bestyrelsen desuden set frem til at høre om medlemmers første erfaringer med den nye regionsklinik på Sundhedscentret i Nakskov.

Konsekvenser af aflysningen:
1. Regnskab 2019.
Vi vedlægger regnskabet http://naersamfund.dk/wp-content/uploads/2020/05/Regnskab-Nærsamfund-2019-med-underskrifter.pdf og vor kasserers bemærkninger hertil. http://naersamfund.dk/wp-content/uploads/2020/05/kommentarer-til-regnskab-2019.pdfRegnskabet fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen i 2021.
2. Fastsættelse af kontingent.
Vi fortsætter med uændret kontingent på 50 kr. pr medlem.
3. Indkomne forslag.
Der var indkommet forslag i år, vi håber, at de bliver genfremsat næste år med de ændringer, der måtte ønskes fra forslagsstilleren.
4. Valg
Bestyrelse.
Bestyrelsen består i øjeblikket af Doris Henriksen, Yvonne Olesen, Svend Skottfelt, Tina Baruch, Tina Rewers, Marianne de la Motte, Anne-Mette Hansen og John Povlsen, hvor Doris Henriksen, Tina Baruch, Tina Rewers og John Povlsen, der alle genopstiller, er på valg.
Vi er i bestyrelsen enige om at fortsætte med uændret bestyrelse og lade generalforsamlingen 2021 tage stilling til bestyrelsens dispositioner.
Revisorer, suppleanter.
Disse poster fortsætter med uændret besættelse.

Efteråret.
Vi vil ud over de sædvanlige arbejdsområder have fokus på plan30 og på den nye regionsklinik. Vi håber at coronaen lægger sig så meget, at det i løbet af efteråret bliver muligt at lave et stort informations- og inspirationsmøde om byrumsplanerne – gerne sammen med andre foreninger og Lolland Kommune. Vi håber meget at se jer alle ved et sådant møde – det er nemlig vigtigt at vor befolkning er inddraget i processen. Plan30 er ikke en plan, der starter i 2030, det er en plan der er startet og afsluttes i 2030, så det er nu, man stiger på.
Vi arbejder naturligvis stadig i bestyrelsen og holder fortsat bestyrelsesmøder trods corona. Men vi har derimod grundet coronaen ingen møder med omverdenen i øjeblikket. Vi modtager gerne jeres pip – store som små – om den nye regionsklinik, om jeres ønsker til byudviklingen og naturligvis også om de mere traditionelle emner som fx Nordic Medicare.
Husk også, at følge udviklingen på vor hjemmeside www.Naersamfund.dk (under ’Om Foreningen ’’Næste Generalforsamling”), hvor også dette brev ligger.
På bestyrelsens vegne
John Povlsen

Referat af generalforsamling i NÆRSAMFUND 25.03.2019

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Gert Meyer Madsen.
Gert Meyer Madsen valgt med akklamation.
2. Bestyrelsens beretning ved formand John Povlsen:

“Vi kan ved denne generalforsamling se tilbage på nok et begivenhedsrigt år. Erhvervsudviklingen på Lolland er lovende, Storstrømsbroen er på vej, Femern Bælt forbindelsen er næsten sikret, optimismen blomstrer, vi har spirende forår og vore kommunale budgetter hænger med den højere beskæftigelse langt bedre sammen, så vi snart må have råderum til at indhente det serviceefterslæb,vi tidligere har konstateret på social og sundhedsområdet. Vi vil naturligvis følge udviklingen med et vågent øje.

Sundhedsreform.
På borgen har man diskuteret sundhedsreform. Pang ordene er fine – borgernær behandling – det, der ikke er svært, skal være nært – større ansvar til kommunerne – systemerne skal tale sammen osv. osv. Når vi kommer til det våbenarsenal, der skal bruges, bliver vi mere betænkelige. Vi frygter, at det ender ud i djøfisering og i virkeligheden en også af folketinget uønsket centralisering.  Vi ved i Nærsamfund fra vort arbejde, hvor svært det er at få opfølgende behandlinger tættere på vore borgere. De enkelte hospitaler er uinteresserede i projektet og skeler stort set kun til den enkelte afdelings budget – de ser ikke på samfunds- og patientinteresser. Vi benytter i øjeblikket den mulighed, at vi kan føre debatten med sygehusejerne altså regionerne. Regionerne kan stille krav til egne sygehuse og vil gøre det i stigende grad med det stigende folkelige pres. Det pres skal vi fastholde og forstærke – det er en af vor forenings store opgaver. Med det forslag, der ligger til sundhedsreform, vil denadministrative enhed, som vi bliver underlagt have Nykøbing F. Sygehus som hovedhospital. Denne enhed vil med hatten i hånden skulle forhandle med mange af de andre administrative enheder for at få dækket specialerne i vort område – samtidig med, at de skal sikre at efterbehandling knyttet hertil foregår patientnært – fx i vore sundhedscentre eller hjemmet. Det vil for mig at se ikke føre til ligestilling af borgerne i Danmark, når man lige ser bort fra beskatningen, hvor vi som konsekvens af de opgaver, der bliver overført til kommunerne, der for indeværende ikke er udrustet til opgaven, vil blive tilgodeset med høj beskatning.

Ændrede ansættelsesforhold for sygeplejersker på Nakskov Sundhedscenter.
Sygeplejerskerne på Nakskov Sundhedscenter er ansat ved Region Sjælland under Nykøbing F. Sygehus. Det betyder, at det er ledelsen på Nykøbing F. Sygehus, der ansætter, afskediger og aftaler ansættelsesforhold for denne medarbejdergruppe. Sygeplejerskerne var – efter de oplysninger, vi har – frem til budgetforliget i Region Sjælland i 2018 ansat under Nykøbing F. Sygehus med tjeneste ved Nakskov Sundhedscenter uden forpligtigelser på Nykøbing F. Sygehus.
Sygehusledelsen på Nykøbing F. Sygehus så sig efter nedskæringerne i budgetforliget i Region Sjælland nødsaget til at ændre ansættelsesvilkårene for vore sygeplejersker, således at de i fremtiden også kan pålægges vagtforpligtigelser – herunder aften/nattevagter – på Nykøbing F. Sygehus. Vore sygeplejersker har naturligvis opfattet det som en betydelig forringelse af deres arbejdsvilkår. Konsekvenserne har været opsigelser/afskedigelser af veluddannede sygeplejersker, der ikke har ønsket at arbejde under de nye ansættelsesbetingelser.
Vi frygter i Foreningen Nærsamfund, at konsekvenserne af forløbet bliver at flere behandlinger flyttes fra vore Sundhedscentre til regionens sygehuse i skærende kontrast til Region Sjællands erklærede politik om, at det der ikke er svært, skal være nært. Vi ved, at vore borgere allerede nu i et vist omfang bliver henvist til andre sygehuse. Det betyder, at alvorlig kronisk syge patienter må tage den lange tur til fjerntliggende sygehuse.
Vi har naturligvis drøftet udfordringen med vor regionsformand Heino Knudsen. Hans reaktion er klar. Der er ikke flyttet opgaver fra sundhedscentrene – flytninger skal gå den modsatte vej.

Vi vil gerne høre, om I har bemærket ændringer!!

Ældre og sundhedsområdet.
Møde med Tom Larsen.

Vi henvendte os straks efter valget til formanden for Ældre- og Sundhedsudvalget Tom Larsen for at få et informationsmøde.
Han viste sig at være meget interesseret i et sådant møde, men bad om tid til at få etableret indsigt i udvalgets arbejde først.
20. juni var han og direktøren for området Bjarne Hansen klar. De ønskede tydeligvis at gøre deres for at bedre vore borgeres vilkår, men var også realistiske om de økonomiske realiteter.
De ønsker ikke at bygge nye plejecentre.
De ønsker at bedre personalets arbejdsforhold, så personale fastholdes og der sikres ansøgere til jobs indenfor sundheds- og ældreområdet.
Vi nævnte naturligvis vore synspunkter vedrørende borgernes vanskeligheder ved fx opfølgende behandlinger og unødvendig kørsel i forbindelse hermed. De tilsagde os deres støtte til at bedre disse forhold.
Det er for at fremme dette samarbejde, at vi i aften har inviteret Anne Dorte

Det Præhospitale Center.
Vi har også i år været i Slagelse til møde med det Præhospitale Center, der altid møder talstærkt op og tager møderne med stor seriøsitet. Til særlige nyheder hørte,

Befordringsbekendtgørelsen som ligger i sundhedsloven er blevet revideret med virkning fra den 1. juli 2018. Det har den betydning, at bundniveauet er hævet til kr. 42,- fra tidligere kr. 25,- for pensionister. For ikke pensionister er det hævet til kr. 100,- kr. fra tidligere kr. 60,-. Det må betyde, at patientkørsel med offentlig transport til Nykøbing kun refunderes for pensionister.
Vi fik en kort orientering omkring projektet med førerløs bus, som er gennemført på Køge Sygehus. Bussen kørte indendørs. Evalueringen har vist, at folk var glade for den. Næste projekt bliver på Slagelse Sygehus, hvor bussen skal køre udendørs.
Vi mener, at projektet er interessant, fordi vi måske snart kan benytte førerløse busser i vore yderområder og fx det indre af vore byer.
Vi blev orienteret om, at FlexUpdate er et system som gør, at borgeren får en SMS med trafikinformation vedrørende afhentningstidspunkt. Man skal som borger tilmelde sig via NemID. Vi lovede at gøre vore medlemmer opmærksomme på denne mulighed – en mulighed som vil give en øget borgerservice. Interesserede kan bede os om en lille vejledning.

Vi blev herudover orienteret om besparelser, der medførte en mindre serviceforringelse i køretider. Vi fik også at vide, at koncentration af specialer koster kassen i udgifter til patienttransport. Det er naturligvis dejligt at blive bekræftet i det, vi længe har påpeget som ekstraudgifter ved centraliseringer.

Nordic Medicare.
Vi henviser til orienteringsbrevet og hører naturligvis gerne medlemmernes bemærkninger hertil.
Det er vores opfattelse, at borgermødet 24. september har forbedret forholdet mellem klinikken og deres patienter uden, at vi dermed taler om idyl. Vi er stadig meget opmærksommevilkårene for patienterne i klinikkerne, herunder ventetiderne især klinikken i Horslunde.

Møde med regionsformanden.
Heino Knudsen pointerede på mødet 31. januar, at der ikke er flyttet opgaver fra Nakskov Sundhedscenter til fx Nykøbing F. sygehus, idet en flytning af opgaver ville være en klar overtrædelse af regionsrådets politik.

Regionen er fast besluttet på, at der skal oprettes et råd vedrørende Nordic Medicare, der som første opgave har at iværksætte en tilfredshedsundersøgelse. Vi lovede, at foreningen Nærsamfund gerne deltager i arbejdet.
Regionen ønsker, at tilfredshedsundersøgelsen skal være afsluttet før sommerferien. Vi har dog intet hørt om projektet siden vort møde. Vi håber at intet nyt er godt nyt, men agter snart at spørge ind til projektet.

Hjemmesiden.
John Madsen tilbød i forbindelse med generalforsamlingen sidste år sin hjælp mht. vor da noget skrantende hjemmeside. Det er vi meget taknemmelige for. Vi har nemlig nu en velfungerende hjemmeside. Vi har holdt en del møder og har også fået hjælp fra Lolland Kommune, da de har stillet en dygtig konsulent – Karsten Hoffmeyer- til rådighed. Jeg tror at både John Madsen og jeg kan anbefale ham til andre nødlidende foreninger i kommunen.
En stor tak skal herfra lyde til John Madsen for den flotte indsats. Vi føler, at vi nu og forhåbentlig i mange år har gode hænder på opgaven.

Fremtiden.
Vi har igen i løbet af året fået mange nye medlemmer, men mister også mange af aldersmæssige grunde.
Vi har som nævnt sidste år truffet aftale med ExtraPosten om 4 årlige indslag/annoncer i bladet. Disse indlæg kan man i en lidt ændret form se på hjemmesiden under nyheder.


Jeg vil bede bestyrelsen komme herop, så vi sammen kan besvare generalforsamlingens spørgsmål, ros og ris.

Jeg vil benytte lejligheden til at takke jer alle i bestyrelsen for en utrættelig indsats.”


Vi lægger hermed vores beretning ud til generalforsamlingens diskussion. Der er måske grund til at understrege, at også informationsbrevet med blandt andet afsnit om politiet og om fibernet indgår. Vi ser også gerne, at generalforsamlingen udtrykker ønsker om nye områder, den ønsker, at vi i bestyrelsen skal arbejde med.

Diskussion af og spørgsmål til beretningen.
Der blev stillet forslag om, at nyuddannede læger skulle kunne pålægges arbejde i Udkantsdanmark i op til fx 2 år.
Beretningen blev godkendt med akklamation og bestyrelsen blev fra flere sider takket for indsatsen.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab ved kasserer Anne-Mette Hansen:
Anne-Mette fremlagde regnskabet og gjorde herunder rede for de enkelte punkter. Hun redegjorde endvidere for besværligheder med udsendelse af materiale forud for generalforsamlingen grundet overgang til nyt regnskabssystem pr. 01.01.2019 grundet ophør af vedligeholdelse af det hidtil anvendte system.
4. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingentet.
Vedtaget uden bemærkninger.
5. Indkomne forslag.
Der er ikke indkommet forslag til behandling.
Intet.
6. Valg
a. Bestyrelse.
Bestyrelsen består i øjeblikket af Doris Henriksen, Yvonne Olesen, Svend Skottfelt, Tina Baruch, Tina Rewers (orlov), Marianne de la Motte, Anne-Mette Hansen og John Povlsen, hvor Yvonne Olesen, Anne-Mette Hansen og Svend Skottfelt, der alle genopstiller er på valg. Vi skal således vælge i alt 34 medlemmer, idet den samlede bestyrelse skal bestå af 7-9 medlemmer. Vi bør også have accept af bestyrelsens beslutning om at lade Marianne de la Motte indtræde i bestyrelsen med valg i ulige år.
Yvonne Olesen, Svend Skottfelt og Anne-Mette Hansen valgt med akklamation. Ingen yderligere kandidater stillede sig til rådighed. Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beslutning om at lade Marianne de la Motte indtræde i bestyrelsen og valgte hende til bestyrelsen i den næste toårsperiode.
b. Bestyrelsessuppleanter.
Henning Hansen og Marianne de la Motte blev valgt i 2018. Valgene gælder for 2 år. Vi må derfor vælge en afløser for Marianne de la Motte, som er indtrådt i bestyrelsen. Bestyrelsen har ikke noget forslag, men ser gerne en suppleant fra oplandet – fx Horslunde.
Anne Bendtsen blev foreslået og hun sagde heldigvis ja-tak, så hun blev valgt med akklamation.
c. Revisorer.
Der vælges revisorer hvert år. De nuværende revisorer er Benno Hansen og Sigurd Kolbye. Sigurd Kolbye genopstiller, mens Benno Hansen har besluttet at stoppe som revisor efter mange års trofast indsats. Bestyrelsen foreslår Kenn Jørgensen (Lollands Bank) som ny revisor.
Kenn Jørgensen bekræftede, at han var villig til at lade sig vælge og blev efterfølgende valgt med akklamation.
d. Revisorsuppleant.
Vor nuværende suppleant er Gert Meyer Madsen.
Gert Meyer Madsen oplyste, at han var villig til at påtage sig opgaven igen og blev valgt med akklamation.
7. Eventuelt.
En deltager foreslog, at vi skulle arbejde for at kommunen køber sukkerfabrikkens gamle udviklingsafdeling på Falckvænget.

Referat udarbejdet af John Povlsen 28. marts 2019.

Referat for generalforsamling 2017 (marts 2018)!

Vi kan ved denne generalforsamling se tilbage på nok et begivenhedsrigt år. Erhvervsudviklingen på Lolland er lovende, Storstrømsbroen er på vej, der er nye positive signaler vedrørende Femern Bælt forbindelsen, vi får via Nota tilført et stort antal statslige arbejdspladser, skatteforvaltningen i Maribo får flere statslige arbejdspladser og Heino Knudsen har lige løftet sløret for nye initiativer på sundhedsområdet. I tillæg vil jeg tilføje, at befolkningens selvtillid og selvværd er stigende. Alt burde således være godt, men Nærsamfund må stadig konstatere, at vore svage og vore ældre medborgere har et serviceefterslæb på social og sundhedsområdet.
Et kedeligt eksempel herpå er.

Børge Bangs sidste dage.
Den der troede at alt er fryd og gammen i social- og ældreområdet blev i maj vækket af tornerosesøvnen.
91-årige Børge Bang fra Fejø blev af hospitalet udskrevet som terminal (døende) patient. Børges eneste ønske var – bifaldet af sine døtre – at få lov til at dø i sit eget hjem på Fejø. Det forekommer os at være et beskedent og smukt ønske efter et langt livsforløb.
Lollands Kommunes mantra for pensionister har været: “Så længe som muligt i eget hjem“.  Mantraet gælder muligvis ikke længere – i hvert fald ikke, som vi ser af artiklen i Folketidende, på vore små øer!

Vor kommunes forvaltning forsøgte nemlig, som vi læste artiklen i Folketidende, at undgå at imødekomme Børges ønske ved at omstøde sygehusets afgørelse vedrørende terminal tilstand alene på grundlag af en tvivlsom telefonsamtale. Vi forstår ikke, at man tillader sig at være bedrevidende i forhold til lægerne på sygehuset og ændrer diagnosen døende på baggrund af en visiterende telefonsamtale – uden at være sammen med patienten.
Vi græmmes og reagerede.

Hjemmepleje.
Vi annoncerede ved sidste års generalforsamling et møde med Marie-Louise Brehm og Klaus Marius Hansen om situationen vedrørende Pleje Plus. Vi kunne efter mødet berolige jer med, at Lolland Kommune havde et beredskab for den situation, der kunne opstå, hvis Pleje Plus måtte strække våben eller kommunen måtte opsige kontrakten grundet misligholdelse. Det er vores opfattelse, at vor kommune situationen taget i betragtning holdt løftet. Det er også vor opfattelse at det nye udbud af privat pleje har givet en tilfredsstillende løsning for borgerne, der har været glade for, at bl.a. LEV VEL kom ind på hjemmebanen igen.
Vi har kontaktet den nye formand for social- og ældreudvalget Tom Larsen med henblik på at bevare kontakten til udvalget. Tom Larsen vil gerne møde os, når han har overstået sine besøg på de mange institutioner under udvalget. Vi tror på, at det er vigtigt at aktivere udvalget for at sikre patientnær behandling på fx sundhedscentrene.

Sundhedssystemet.
Vi har også i år været til møde med det Præhospitale Center i Slagelse, der altid møder talstærkt op og tager møderne med stor seriøsitet. Til særlige nyheder hørte,

 • at Region Sjælland har uddannet og opkvalificeret nogle paramedicinere til Advanced Paramedic. En Advanced Paramedic har flere kompetencer og kan bl.a. varetage overførsler af patienter ved interhospitale transporter.
 • At der den 29. oktober 2017 blev implementeret et nyt kontrolrumssystem (Carmenta) på regionens AMK-Vagtcentral. Ud over mange andre forbedringer har systemet mulighed for at lokalisere opkald via mobiltelefon, hvis man kalder alarmcentralen via en såkaldt 112APP. Det har særlig store fordele, hvis man er på fx vandretur i terrænet eller laver opkald fra en bil. Man opfordres kraftigt til at hente appen på adressen http://www.112app.dk/
 • At centret forventes flyttet fra Slagelse til Næstved.

Patientnær behandling.
Innovationsminister Sophie Løhde anbefalede i august at flytte opfølgende behandlinger fra de centrale hospitaler til de lokale sundhedscentre. Vi kvitterede naturligvis med et rosende brev til ministeren, hvor vi anførte, at også konsultationer efter udredninger på hospitalerne med held ville kunne afvikles som videokonferencer på sundhedscentrene. Ministeren takkede pænt for rådene og vor borgmester Holger Rasmussen lovede os kommunens støtte.
Vi benyttede, som I har set i vort informationsbrev, lokalvalgene til at sætte yderligere blus under denne dagsorden, idet vi holdt et møde, hvor vi orienterede formandskandidaterne Heino Knudsen og Jacob Jensen om vort syn på sagen. Vi drøftede naturligvis også lægesituationen – herunder vagtlægeordningen – ved mødet.
Vi har så sent som torsdag i sidste uge holdt et møde med ledelsen på Nykøbing Sygehus, hvor vi havde emnet oppe. Sygehuset ser meget positivt på vore ønsker og vil komme med forslag, der under udnyttelse af elektroniske landvindinger skal sikre, at det der ikke er svært bliver nært. Vi aftalte at mødes igen i efteråret for at vurdere status, så der er endelig begrundet håb om, at CO2 belastningen ved patientkørsel formindskes.

Nordic Medicare.
Vi henviser til orienteringsbrevet og hører naturligvis gerne medlemmernes bemærkning hertil.
Vi har aftalt at mødes med Medicare igen i april for at udveksle synspunkter. Her vil vi blandt andet drøfte de kedelige symptomer på svigtende tillid mellem firmaet og deres patienter, der viser sig i de mange udeblivelser og i tendensen til øget brug af bisiddere. Vi vil endvidere drøfte firmaets politik (succes) med hensyn til vanedannende medicinbrug.

Vagtlægeordningen.
Vagtlægeordningen har ad flere omgange været under pres i løbet af året og vi har måttet råbe vagt i gevær et par gange. Status er, at ordningen fortsætter uændret ind til videre – dog med den ændring at udbudsklinikker nu medvirker i ordningen. Vi følger udviklingen.

Regionens sundhedskonference i maj.
Det var en udmærket og perspektivrig konference. Alligevel bemærkede jeg mig at.
Konferencen var i Køge og mange indlæg kom fra borgere i Greve. I debatterne virkede det som om sygehuset lå på næste gadehjørne. Det bør tilføjes, at der var et godt indslag om ’Broen til bedre Sundhed’ i Gulborgsund og Lolland kommuner, og at Lollands borgmester Holger S. Rasmussen var indkaldt som repræsentant for regionens kommuner. Alligevel finder jeg, at regionens forudsætning om, at alle regionens borgere har en privatpraktiserende læge, som kender dem er meget hul, ligesom sammenhængsdebatten må virke fjern for de patienter i regionen, der må tilbringe flere hundrede kilometer på vejene for hver behandling. Jeg ved godt, at disse problemstillinger ikke var konferencens emner, men de er helt afgørende for vor befolkning på Lolland.

Møder for vore medlemmer.
Vi har i løbet af året haft tre møder for vore medlemmer. Første møde var mødet med politidirektør Lene Frank ved generalforsamlingen. Andet møde var et møde med ’Danmark på Vippen’. Det var et møde, hvor vi fik styrket vor selvtillid og hvor vi fik underbygget tesen om, at et ’Danmark i balance’ er et rigere Danmark, ligesom vi fik afmonteret myten om, at ’nye arbejdspladser i København’ sikrer beskæftigelsen i det øvrige land. Det tredje møde var valgmødet i oktober, hvor vore medlemmer kunne møde spidskandidaterne for de mange lister ved kommunevalget. Vi glæder os over og takker jer for stor tilslutning ved de tre arrangementer. Vi hører naturligvis gerne jeres bemærkninger om møderne og især om ønsker om nye møder.

Fremtiden.
Vi har i løbet af året fået rigtig op mod 50 nye medlemmer. Vi har også mistet en del. Det sidste er naturligt, da en stor del af vore medlemmer har en noget bedaget dåbsattest. Det første skyldes nok især, at der stadig er brug for foreningens indsats, men måske også, at vi har lavet en lille pjece, der centrerer sig om hvad vi gerne vil og i mindre grad om, hvad vi ønsker at hindre.
Vi har i løbet af året haft en del problemer med hjemmesiden. Vi takker Anne-Mette for, at den nu igen fungerer.
Lokal Nyt stoppede bladet ved årsskiftet. Vi har derfor truffet aftale med ExtraPosten om 4 årlige indslag/annoncer i bladet. Det er hensigten, at disse indlæg også skal kunne ses på hjemmesiden.

Vi har fulgt et forslagslag fra generalforsamlingen i 2017 om at give mulighed for MobilPay.
Beklagelserne på samme generalforsamling over at transport af borgere til møder i Nakskov, hvor borgere i Nakskov skulle betale væsentlig mere end borgere i oplandet har vi via Ældrerådet fremmet en løsning på.

Jeg vil bede vor bestyrelse komme herop, så vi sammen kan besvare jeres spørgsmål, ros og ris.
Vi mener i bestyrelsen, at der forsat er brug for foreningen og at vi har et rigtig stærkt hold, som jeg her vil takke for en utrættelig indsats.

Vi lægger hermed vores beretning ud til generalforsamlingens diskussion.

Tina Rewers, Tina Baruch, Anne-Mette Hansen, Svend Skottfelt, Doris Henriksen, Yvonne Olesen og John Povlsen.

Regnskab 2017 Nærsamfund

2016

Dele af beretningen 2016

Året 2016 var et markant år for vort område. Erhvervsudviklingen har været stærk positiv og er fulgt op af udmelding om næsten 300 nye arbejdspladser på MHI/Vestas i Nakskov i år, der giver håb om fornyet tilflytning til vort område. Byjubilæerne i Maribo og Nakskov har skabt momentum – et momentum, vi må fastholde. Vi ser ansigtsløftninger på gade og vej. Vores selvtillid er vokset betydeligt. Vor befolkning tager fat – se blot, hvordan man i Rødby har formået at forvandle lukning af svømmehal til folkerejsning med et resultat, der har meget mere end en svømmehal til følge. Så alt burde være godt, vi burde være glade og opløftede.
Men, der er slanger i vort paradis. Vore ældre og vore syge medborgere får ikke en fuldt tilfredsstillende behandling. Vi må herudover konstatere, at centraliseringer til ugunst for vort område og vore borgere fortsætter trods folketingets ønske om udlægning af statslige arbejdspladser. Jeg skal i det følgende komme ind på, hvad NÆRSAMFUND i året har gjort for at modvirke dette og jævne vejen for vore borgere.

Sundhedssystemet
Vi har også i 2016 været til møde med det Præhospitale Center i Slagelse, der altid møder talstærkt op og tager møderne med stor seriøsitet. Vi bliver orienteret om udvikling indenfor ambulance- og helikopterdækning, ligesom vi bliver informeret om gennemsnitlige tilkaldetider, hvor vi må indrømme, at det går rigtig godt, idet tilkaldetiden på Axeltorv i Nakskov er mindre end samme på Rådhuspladsen i KBN. Det er også det Præhospitale Center, der styrer sygetransporten, som de gør en stor indsats for at bedre. Det er vort indtryk, at der har været forbedringer de senere år. Sagerne, hvor folk har været sat på gaden efter besøg på skadestuen i Nykøbing bør efter vedvarende pres fra bl.a. NÆRSAMFUND være historie – i hvert fald for pensionister og børn.
Lolland Kommune og Kalundborg Kommune indledte i starten af året et samarbejde med henblik på at få flere funktioner lagt ud fra hospitalerne til vore lokale sundhedscentre. Vi indbød os selv til dette arbejde. Kommunerne havde lavet en opgørelse de besøg i ambulatorier, der kunne være kandidater til udlæggelse. Det viste sig, at begge kommuner havde udgifter på ca. 12 mio. til denne gruppe. Vores skøn er, at der hertil kommer 8 mio. til kørsel med deraf afledte negative CO2 effekter og 14 mio. i produktionstab i virksomhederne. Efter Lolland Kommune havde talt med sygehusene kom der ikke det store ud af projektet. Vi vil presse på for, at der sker yderligere udlægninger. Vi vil også vedvarende forsøge at få sygehusene til at informere patienter om resultater af undersøgelser via det glimrende konferencesystem på sundhedscentrene og derved spare patienter for lange transporter, der er dyre for samfundet og stærkt helbredsbelastende for vore ældre borgere. Sygehuset i Nykøbing svarer, at de vil afprøve det i Nykøbing før de vil bruge det her, og så sker der i øvrigt ikke mere.

Lægesituationen
Jeg vil mene, at situationen er alvorlig nærmende sig til det kritiske og tør slet ikke tænke på, hvor vi havde stået, hvis NÆRSAMFUND ikke havde sørget for at borgerne fik en smule information. Det forekommer mig, at det offentlige ikke forstår, at information og forventningsafstemning er endog særdeles vigtig for at mildne konsekvenserne. Det må stå fast, at borgere i udkanten har samme krav på fx lægehjælp som andre borgere i samfundet. Vi betaler jo også skat i vores område.
Til en varig løsning af problematikken hører for os at se ændringer i lægeoverenskomsten, der muliggør oprettelse af klinikker – muligvis af det offentlige – der giver lægerne mulighed for sparring og forskning og i videst mulig omfang fritager dem for administration. Vore unge herunder unge læger ønsker nemlig at have plads til et almindeligt familieliv.

Hjemmepleje
Ved generalforsamlingen sidste år spurgte forsamlingen bekymret til den private hjemmepleje, idet mange var kede af, at LEV VEL skulle stoppe. Vor borgmester svarede, at lovgivningen hindrede kommunen i at have kontrakt med både Pleje Plus og LEV VEL, og at han havde fuld tillid til Pleje Plus. Da stormen om Pleje Plus for alvor rejste sig, kunne vi iagttage en lang kø ved håndvasken. De eneste, der ikke blev vasket var vore syge og vore ældre medborgere.
Vi er ikke i tvivl om, at vore hjemmehjælpere gør deres yderste, så det er ikke dem vi skal rette skytset imod. Vi mener, at man skal overveje, om området med held kan udlægges helt til kommunerne uden så meget indblanding fra Christiansborg og KL. Vi har aftalt et møde herom med Marie-Louise Brehm og Klaus Marius Hansen d. 19. april.

Politiet
Vi blev i efteråret inviteret til et møde, hvor vi blev orienteret om den nye politireform. Vi blev bekymrede for reformens konsekvenser for Lolland, idet vi finder, at udtynding af lokale politistyrker rimer meget dårligt på politisk ønske om udlægning af statslige arbejdspladser. Vi bad derfor politidirektør Lene Frank kommentere de lokale konsekvenser af politireformen ved vor generalforsamling. Vi fik mange ord, men ingen løfter, så vi er stadig bekymrede.
Arrangementer for vore medlemmer.
Vi har fået tilsagn fra foreningen ’Danmark på Vippen’, – en forening, der mener, at udkanten kan gøre Danmark rigere – om et orienterings/diskussionsmøde tirsdag d. 2. maj kl. 19 på Skovridergården.
Vi vil være medarrangør af et valgmøde mandag d. 30 oktober. Det kommer til at finde sted i teatersalen – vi bliver jo nok udsat for en del skuespil. Vi håber ved deltagelsen at få nogle af vore kernepunkter med i politikkernes val