Generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2020 i kantinen på CAMPUS Nakskov. (Søvej 6, Nakskov)

Møder for vore medlemmer. Vi har i løbet af året haft to møder for vore medlemmer. Første møde var mødet med vor daværende ældre- og sundhedschef Anne Dorte Greve Madsen, der ved generalforsamlingen fortalte om aktuelle nyheder indenfor sit område.

Andet møde havde titlen Elektronikken som tjener i sundhedsområdet og fandt sted 09. september i Teatersalen på Campus Nakskov. Ved mødet talte Søren Hofmeister (ViewCare) inspirerende om elektronik som tjener i hjemmepleje, og Tom Larsen løftede sløret for Lolland Kommunes visioner for hjemmepleje og samarbejde med sundhedssektoren, ligesom vor regionsformand Heino Knudsen talte om regionens arbejde med digitalisering og patientnære løsninger i sundhedssektoren. Søren Hofmeister supplerede med stærkt positive erfaringer på Holbæk Sygehus med udnyttelse af elektroniske hjælpemidler ved udskrivning fra hospitalet. Spørgelysten var stor blandt de fremmødte medlemmer. Vi havde imidlertid det uheld, at septembers regn koncentreredes over Lolland denne dag, så fremmødet blev beskedent. At det er et aktuelt emne, ser vi tydeligt af Lollands Kommunes initiativer i området i budget 2020.

Tilfredshedsundersøgelse. (Nordic Medicare)Vi havde et godt møde om rapporten med forvaltningen i Region Sjælland d. 16.sept.
Vi finder i Nærsamfund rapporten velegnet til den videre proces og mener, at den konstruktivt udnyttet af regionen og Nordic Medicare giver god mulighed for at fremme kundetilfredsheden.
Rapporten blotlægger og underbygger de problematikker, som vi har kendskab til. Herunder:
Recepter. Vi har tidligere hørt om upræcise og manglende recepter. Det ser ud til at være løst.
Blodprøver. Patienter har tidligere måttet forklare sygeplejersker på sundhedscentret, hvad der skulle tages prøver for. Det ser ud til at være løst.
Utilfredse patienter. Der er over 700 patienter, der har været utilfredse eller stærkt utilfredse med deres seneste konsultation. Det synes vi er klart for mange. Ser man på årsager til utilfredshed, ser man, at attitudeproblemer er den måske væsentligste årsag. Tonen mellem sygeplejersker og patienter opfattes som god, mens tonen mellem læge og patient, såvel som tonen mellem sekretærerne og patienterne i en del situationer skaber utilfredshed.
Det burde der kunne gøres noget ved.
Nærsamfunds rolle!
Nordic Medicare har i dagblade påstået, at det er Nærsamfund, der har udpeget de 10 medlemmer af fokusgruppen. Rapporten dementerer klart denne påstand.
Rapporten findes på regionens hjemmeside. (Dette er en link til rapporten)


Sundhedscentrene i Nakskov og Maribo
. Vort synspunkt er stadig, at sundhedscentrene skal styrkes ved overførsel af opfølgende behandlinger til centrene, og at sundhedscentrenes videokonferencesystemer skal benyttes ved konsultationer efter undersøgelser på fjerntliggende sygehuse. Vi finder ikke at fremdriften i dette område har indfriet vort ambitionsniveau i dette år. Der er dog opnået en forbedring mht. gigtpatienter, da deres opfølgninger nu er flyttet til Nykøbing Falster sygehus.

Centralisering af ungdomsuddannelser. Foreningen Nærsamfund er imod centraliseringer, der skader lokalsamfundene. Det er vigtigt for vore byer på Lolland, at vi undgår at nedlægge flere institutioner og at flytte flere ledere fra vore byer. Vi skal tværtimod arbejde for at vi tilføres nye institutioner og ledelser, som det fx er sket i forbindelse med udflytning af NOTA til Nakskov. Nota arbejder målbevidst med at styrke samarbejdet med lokalområdet og de indgår aktivt i arbejdet med at skaffe nye medarbejdere til vort lokalområde, ligesom de sætter nye perspektiver på vore udfordringer. På sygehusområdet begynder man at se fordelene ved at rykke mange behandlingstyper tættere på borgerne. Vi forventer derfor en styrkelse af sundhedscentrene i Maribo og Nakskov i de kommende år. Trenden går altså mod decentraliseringer.
Vi ser derfor med glæde på, at gymnasierne på Lolland peger på, at de kan og skal bestå, og at de skal ledes fra Lolland. Vi er glade for, at Gert Meyer Madsen udtrykker sig klart i overensstemmelse med lokalbefolkningens tarv og interesse.

Henvendelser fra vore medlemmer. Vi får mange henvendelser fra vore medlemmer. De fleste henvendelser vedrører sundhedsområdet. Vi er meget glade for de små hib, da vi via dem kan underbygge vore krav om bedre forhold for vore borgere/medlemmer.

Bestyrelsen for NÆRSAMFUND
Tina Baruch, Tina Rewers, Anne-Mette Hansen, Doris Henriksen, Yvonne Olesen, Svend Skottfelt, Marianne de la Motte og John Povlsen