Onsdag den 29. marts 2023 indbyder Nærsamfund til:
Kl. 17:45: Fællesspisning – elever fra CELF og deres lærer serverer 2-retters menu!
Deltagelse i dette programpunkt kræver tilmelding senest onsdag d. 22. marts til John Povlsen (formand) på mail: Povlsen.John@gmail.com.
Deltagelse i spisningen, hvortil der opkræves et gebyr på 50 kr., er naturligvis frivillig og ikke en
forudsætning for deltagelse i de øvrige punkter.
Vi afholder den resterende del af mødet i teatersalen, da vi hører hinanden godt her.
Kl. ca. 1845: Direktør for Nykøbing Falster Sygehus Ricco Dyhr
Emne: Visioner for et Nærhospital i Nakskov Sundhedscenter
Kl. ca. 1930: Generalforsamling i henhold til vedtægterne med efterfølgende debat.
Husk, at forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden
(Povlsen.John@gmail.com) i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Man kan naturligvis deltage i
generalforsamlingen uden at have deltaget i spisning og inspirationsarrangementet.
Vi opfordrer vores medlemmer, som har en e-mailadresse, til at give den til foreningen og melde eventuelle ændringer i e-mailadresse. Det vil spare penge til porto.
Hjælp bestyrelsen med at tegne nye medlemmer. Medlemmerne er foreningens styrke.
HUSK! – Kontingent på 50 kr. for enkeltmedlemmer og 100 kr. for par kan indbetales eller overføres via Netbank til LOLLANDS BANK reg. nr. 6520 konto 1618090, via MobilPay på nr. 58847 samt – uden gebyr – på Nakskov Løveapotek, Nygade 17, og filialen ved MENY, samt på Extraposten, Nygade 30, 4900 Nakskov.
Venlig hilsen

Bestyrelsen
Yvonne Olesen (fhv. sagsbehandler), Marianne de la Motte (fhv. sygeplejerske) næstformand, Anne-Mette Hansen (HR Supp.) kasserer, Tina Rewers (lærer) sekretær, Svend Skottfelt (læge), Tina Baruch (lærer-specialundervisning), John Povlsen (fhv. rektor) formand, Doris Henriksen (fhv. sygeplejerske)
Styrk dit Nærsamfund – tegn et medlem


Informationsbrev februar-marts 2023
Året 2022 startede som et coronaår med en truende ny variant af corona, som var ekstrem smitsom. Vi var gennem med det sædvanlige cirkus med forfordeling af Vestlolland med hensyn til testmuligheder og vaccinationssteder. Det skulle vise sig, at vi via vaccinationer havde opnået en god beskyttelse, så langt de fleste sygdomsforløb blev milde. Vi blev tidligt på året befriet for coronarestriktionerne.

I mellemtiden skulle en ny trussel vise sig i Europa. Putins tropper gik ind i Ukraine. Løsning af dette problem overstiger Nærsamfunds formåen.
Udviklingen på Lolland har været præget af fuld beskæftigelse og fokus på udvikling i forlængelse af Femern Bælt Projektet. Det er nu vi har chancen på Lolland.
Vores nytårsønske er, at den ny regering i samarbejde med regionerne kan gennemføre en realistisk sundhedsreform, der tilgodeser borgernes interesser i udkantsområderne.
Regionen hjemtager ambulancedriften på Lolland
På vores møde med Det Præhospitale Center i maj, var ambulancedriften i centrum. Pr. 1. februar 2024 skal Regionen drive ambulancedrift i 2 delområder i Regionen, hhv. Køge og Nykøbing F.
Serviceniveauet vil ikke blive forringet ved overtagelsen af driften. Der vil fortsat være stor fokus på bl.a. responstiden.
Regionen har allerede afholdt informationsmøder vedrørende hjemtaget for redningspersonalet flere steder i regionen.
Regionen ønsker at sikre højt informationsniveau og tryghed. Der har været stort tilslutning til informationsmøderne. I dag er redderne på Lolland ansat hos Falck, og deres ansættelse overgår til Regionen.
Til vores spørgsmål om, hvorvidt der er paramediciner med i ambulancerne, forsikrede man os om, at der forsat vil være en paramediciner med i ambulancerne, og at der er en del af paramedicinerne, som har en overbygning på deres uddannelse (Advanced Paramedics).
Vi efterlyste en pjece eller anden informationsmateriale forud for den nye vagtlægeordning med ikrafttrædelse 01.10.2022.
Man beroligede os med, at Det Nære Sundhedsvæsen, som er ansvarlige for den nye vagtlægeordning, når tiden nærmer sig, vil informere pressen – der skal nok komme information i medierne.
Nakskov Sundhedscenter i front!
Med offentliggørelsen af, at Region Sjælland nu åbner mulighed for at patienter med en række kroniske lidelser kan hente deres medicin på to af regionens sygehuse og på Nakskov Sundhedscenter, er vores Sundhedscenter blevet noget særligt. I praksis foregår udleveringen ved, at man i lighed med afhentning af postpakker åbner en boks med en tilsendt kode. Vi er i NÆRSAMFUND meget begejstret og vil ikke undlade at takke Nykøbing Falster Sygehus for, at de har støttet os i kampen for, at udlevering kan ske på et sundhedscenter. Vi ville naturligvis også gerne have haft Maribo Sundhedscenter med i
løsningen. Vi er imidlertid her stødt på den forhindring, at dette center er lokalt og ikke er underlagt Region Sjælland som Nakskov Sundhedscenter.
Med decentraliseringen af medicinudleveringen har man accepteret vores holdning om, ’at det er godt for mennesket at være noget særligt’. Her er Lolland noget særligt i forhold til den øvrige region. Det fremmer stoltheden lokalt.
Vaccination og test på Vestlolland
Vestlolland tilgodesås i alt for ringe grad igen-igen ved 4. vaccinationsrunde, men det lykkedes da at løse situationen ret hurtigt – dog med gener og utryghed for især vores ældre og svage.
Deponering af radioaktivt affald
Vi diskuterede på forrige generalforsamling spørgsmålet. Vi har undersøgt det nærmere og fået rådet, at lade spørgsmålet ligge, til det måtte blive aktuelt igen. Vi er dog stadig stærkt imod opbevaring i Lollandsk undergrund.
Foreningen NÆRSAMFUND
Vi vil under generalforsamlingen skulle finde flere nye bestyrelsesmedlemmer, da ikke alle nuværende
bestyrelsesmedlemmer kan fortsætte. Vi vil bede om, at man allerede nu overvejer at gå ind i bestyrelsen og overvejer nye indsatsområder for foreningen. Mød frem: I er vor højeste myndighed!

Bestyrelsen for NÆRSAMFUND