Arkiv

/Arkiv

Under ARKIV findes arkiverede, ikke aktuelle indlæg:

2018

Formandens betragtninger om fremtiden
(ved folkemøde med Nordic Medicare 24. september)
Ser vi lidt tilbage, ser vi mishandling af Lolland i medierne. Vi så mismod i befolkningen. Det har for mig at se vendt sig markant gennem de seneste 5 år. Byjubilæerne markerer det endelige brud med magtesløsheden. Vi taler nu om at investere i fremtiden og ikke alene at mildne en grum skæbne. Vi tror på, at vi kan løfte i flok. Vi kan – og vi vil.
Det er vigtigt for det enkelte menneske og for en befolkning at være noget særligt – at have noget at være stolte af – at være dem der går forrest og viser vejen.
Vi skal på Lolland blive noget særligt ved at få sundhedscentre, der udvikler patientnær behandling. Vi skal i overensstemmelse med regionens politik vise, at det der ikke er svært kan være nært. Det er ikke svært – det kræver blot viljen og regionens fulde støtte.
Vi skal ikke køre ad lange veje for at få resultater fra undersøgelser, vi har været til på klinikker og sygehuse. Vi skal sidde sammen med en sød sygeplejerske eller læge på vort lokale sundhedscenter og være i dialog med speciallægerne via videokonferencer. Vi skal ikke vente på, at man tester systemerne andre steder – i store byer – hvor behovet er mindre. Det er os der har skoene på, det er her det sner.
Vi skal altså have og udvikle
o Videokonferencer efter undersøgelser på hospitaler.
Vi er i Region Sjælland fælles om sundhedssystemet. Andre byer i regionen har sygehuse. Disse sygehuse er forpligtiget til at behandle os. Hvis man mangler gigtlæger på Slagelse, er det ikke en naturlov, at det er os på Lolland, der skal undgælde – i Slagelse har man i det mindste et sygehus med skadestue. Udstationering af speciallæger en dag i ugen eller måneden kunne fint have førsteprioritet og ikke som nu sidste eller ingen.
Vi skal altså have
o Opfølgende behandlinger af hertil egnede sygdomme i sundhedscentrene af speciallæger og andet sundhedspersonale.
Man kan allerede i dag stille diagnose for mange sygdomme via elektroniske medier. Mange behandlingsforløb kan styres og følges via elektroniske medier. Lad os udvikle brugen af disse hjælpemidler her, hvor vi har brug for dem.
Vi skal altså i front i udviklingen af
Telemedicin:Udskrivning af patienter er et særligt kapitel. Man har i øjeblikket for mange genindlæggelser. Der er desværre meget kassetænkning i området. Patienter, pårørende og lokalt sundhedspersonale kan ofte føle sig som gidsler i spillet.

• Jeg ved, at vi lokalt arbejder på at få nogle sengepladser på vore plejehjem beregnet på udslusning.
• Lad os helhedstænke.

Når vi om meget kort tid har drejet på disse få håndtag, er vi pludselig blevet attraktive for unge akademikere, da der vil være udviklingsmuligheder og forskningspotentialer i vort område.
Vi har viljen til at nytænke.
Kan det være så svært!
Når det er nært, og det er os!

22. november 2018

Møde med Nordic Medicare 24.09.2018
Nordic Medicare med 11.700 patienter på Vestlolland var i fokus på et debatmøde i Nakskov Teatersal 24. september.
Vi havde i Nærsamfund arrangeret mødet, og direktøren for lægeklinikken, Niels Riewerts Eriksen, havde sagt ja til at vove sig ind i løvens hule.
Direktøren red ifølge Folketidende stormen af trods en del kritiske spørgsmål. Han, Foreningen Nærsamfund og de fremmødte politikere fra Folketing og Lolland Kommune var enige om, at det vil være fornuftigt at udlægge en række opfølgende behandlinger til sundhedscentrene ved bl.a. at sikre speciallægedækning på centrene.
Regionen kunne desværre ikke deltage i mødet grundet sammenfald med møde i regionsrådet.
Arrangementet tiltrak mere end 150 tilhørere, og vi mener, at det lykkedes os at sikre en bedre kommunikation mellem klinikken og deres patienter, ligesom tillidsforholdet forekommer forbedret.
22. november 2018

Møde med politiet 18.09.18
Deltagere: Politiet mødte med Thorkild Steen Jensen, Allan Holm og Boye Jørgensen. Vi mødte med næsten hele bestyrelsen og drøftede: Køreprøver i Nakskov og Maribo. – Grænsepolitiet. – Politibetjeningen i lokalområder. – Personalet på én etage i Nakskov. – Nyheder fra politiet.
Køreprøver i Nakskov og Maribo:
Prøver afvikles indenfor 2 uger.
Der vil fortsat blive afholdt prøver i begge byer i fuldt omfang. Politiet stiller lokaler til rådighed for de førerprøvesagkyndige, mens køreskolelærerne principielt skal klare sig selv.
Grænsepolitiet
Det blev understreget, at der ikke er tale om en permanent ordning og at den omfatter flere elementer end kontrol i Rødbyhavn og Gedser. Man undersøger muligheder for at få lokaler i Maribo eller Rødbyhavn og har ingen planer om at administrere tjenesten fra Nykøbing F. Man bistås af hjemmeværnet, hvorfra rigspolitiet rekvirerer personale, der gør tjeneste i 3-6 måneder, hvor det også bestrider andre vagttjenester. Det giver ikke anledning til lokal bosættelse.
Politibetjeningen i lokalområder
Vi blev orienteret om projektet, der minder en del om det Præhospital Centers indsats i udkanten af regionen. Man øger trygheden for befolkningen ved at aflægge hjemmebesøg efter fx tricktyverier (Tryg Borger). Vi gav udtryk for, at vi var interesseret i at følge arbejdet med lokalråd, da vi ser det som et væsentligt element i udviklingen i vore lokale områder.
Personalet på én etage i Nakskov
Politiets deltagere i mødet var meget begejstrede for ombygningen og de kunne oplyse, at man ikke mere søger nye lokaler i Nakskov. Man oplyste, at de nyindrettede lokaler var fuldt på højde med kredsens øvrige politistationer.

Nyheder fra politiet
Tryg Borger
Ungdomskriminalitetsnævn fra 1. jan. 2019.
Mobile politistationer.
Man anskaffer 2 mobile stationer, der kan bruges ved fx Døllefjelde Musse Markedet og byfester. Stationerne tages i brug fra sommeren 2019.
Rockerbander
Der er i øjeblikket 24 fængslede i kredsen.
Vanvidskørsel
Der er mange fængslinger.
Videokameraer på Axeltorv.
Der er 9 kameraer.
Bandepakke 3 virker ligesom zoneforbud
Forbrydelsesstatistik under postnummer 4900
Mængden af anmeldelser er svagt faldende.
Voldsforbrydelser er faldende.

22. november 2018

Stor interesse for lægesituationen på Lolland
Jørgen Krüger tegner i Folketidendes læserbrevkasse 7. august sit billede af lægesituationen på Vestlolland. Det er ikke noget skønhedsmaleri. I billedet ser man Markus Knuth som antihelten, der måske uforvarende kommer til at gå Nordic Medicares ærinde. Jørgen Krügers overskrift taler om ’ringe interesse for lægesituationen på Vestlolland’. Tjah, det må da være omverdenens interesse, han refererer til, for befolkningens interesse er usvækket, ja, den er faktisk stigende. Vi må tage alvorligt, at vor befolkning er endog meget bekymret. Vi føler med rette, at vi er forfordelt i forhold til andre dele af vort land.
Hvordan er vi på Lolland endt i denne situation? En væsentlig del af svaret er: Centraliseringer i sundhedssystemet.
Som vi ser det i NÆRSAMFUND kan vi ikke med et snuptag sikre alle vore borgere en familielæge. Vi må lære at leve med, at udbudsklinikker sandsynligvis er det bedste/eneste, vi kan få i den givne situation. Det handler derfor i første omgang om at få en ligeværdig dialog mellem udbudsklinikken, deres patienter og området. Jørgen Krüger peger på, at alle sandheder skal frem, og at pressen og Markus Knuth skal studere dem. Det forekommer at være en god ide. Vi har derfor truffet en aftale med Nordic Medicare om at holde et offentligt informationsmøde (formentlig 1. oktober), hvor vi kan få problemkomplekset belyst. Nordic Medicare kan fortælle om deres erfaringer og om deres visioner. Vore borgere kan fortælle om deres oplevelser og stille spørgsmål. Vi håber naturligvis, at lokale politikere, regionale politikere og naturligvis gerne kaffeklubben med Markus Knuth i spidsen kan finde plads til mødet i deres kalender.
Vi vil i NÆRSAMFUND lægge vægt på det konstruktive og fremadrettede. Jeg har allerede nævnt, at centraliseringer i sundhedssystemet er en væsentlig skurk i sagen. Vi må derfor insistere på, at der sker en decentralisering i form af flytning af opfølgende behandlinger for en lang række sygdomme fra centrale sygehuse til vore sundhedscentre. Der skal komme handling bag Region Sjællands ord ’Det der ikke er svært, skal være nært’ og det skal være nu, inden folketingsvalget kaster sin massive skygge over den lokale debat.
John Povlsen
På vegne af bestyrelsen for
NÆRSAMFUND
19. september 2018|

Møde med Tom Larsen
Vi henvendte os straks efter valget til formanden for Ældre- og Sundhedsudvalget Tom Larsen for at få et informationsmøde.
Han viste sig at være meget interesseret i et sådant møde, men bad om tid til at få etableret indsigt i udvalgets arbejde først.
20. juni var han og direktøren for området, Bjarne Hansen, klar. De ønskede tydeligvis at gøre deres for at bedre vore borgeres vilkår, men var også realistiske om de økonomiske realiteter.
De ønsker ikke at bygge nye plejecentre.
De ønsker at bedre personalets arbejdsforhold, så personale fastholdes og der sikres ansøgere til jobs indenfor sundheds- og ældreområdet.
Vi nævnte naturligvis vore synspunkter vedrørende vore borgeres vanskeligheder ved fx opfølgende behandlinger og unødvendig kørsel i forbindelse hermed. De tilsagde os deres støtte til at bedre disse forhold.
19. september 2018

Bestyrelsesnyt
Tina Rewers har bedt om orlov i bestyrelsen grundet sit arbejde. Vi er så heldige, at vor suppleant Marianne de la Motte straks meldte sig klar til at træde ind i hendes sted.
John Madsen tilbød efter generalforsamlingen at give en hånd med vor hjemmeside. Vi tog med kyshånd mod tilbuddet, så revisionen er i gang. Der er desværre endnu nogle problemer ved indmeldelse og nyhedsbrev, som John M. ikke har mulighed for at rette. Nyhedsbreve vil i fremtiden kunne læses på hjemmesiden og indmelding foregår i øjeblikket direkte til formand eller kasserer.
19. september 2018

Mød Nordic Medicare
Offentligt informationsmøde med Nordic Medicare og Nærsamfund. Mandag d. 24. september kl. 19 – 21. I Teatersalen på Campus Nakskov.
Aftenens program:
• Nærsamfund og Nordic Medicare byder velkommen. Vi orienterer om mødets formål og indhold. Der er afsat meget tid til spørgsmål.
• Nordic Medicare fortæller om deres erfaringer med at drive klinikker på Lolland.
• Første omgang med kommentarer og spørgsmål fra publikum.
• Nærsamfund fortæller om deres ønsker om patientnær behandling fx Videokonferencer efter undersøgelser på hospitaler. Opfølgende behandlinger af hertil egnede sygdomme i sundhedscentrene af speciallæger. Telemedicin
• Nordic Medicares visioner for deres fremtidige arbejde på Lolland, herunder muligheder for at understøtte patientnær behandling.
• Anden omgang med kommentarer og spørgsmål fra publikum.
• Tak for i aften med. Kommentarer fra Nordic Medicare. Kommentarer fra Nærsamfund. Afsluttende kommentarer fra Nærsamfund og Nordic Medicare. (11. september 2018)

Generalforsamling 2018
Årets generalforsamling fandt sted mandag d. 19. marts i kantinen på Campus Nakskov.
Generalforsamlingen var meget velbesøgt med godt 100 til fællesspisningen forud og ekstra 15 til det efterfølgende møde.
Mødet indledtes af vor meget veloplagte regionsformand – Heino Knudsen -, der var særdeles imødekommende i forhold til vore stærke ønsker om, at få flest mulige opfølgende behandlinger overført til vore lokale Sundhedscentre og at få mulighed for videokonsultationer i sundhedscentre efter endte undersøgelser. Han udtrykte det malende i:
Det der ikke er svært
skal være nært!
Valg mv.
Bestyrelsen består efter genvalg af Tina Rewers, Doris Henriksen og John Povlsen af:
John Povlsen (formand)
Svend Skottfelt (næstformand)
Anne-Mette Hansen (kasserer)
Tina Rewers (sekretær)
Tina Baruch.
Doris Henriksen
Yvonne Olesen.
Henning Hansen og Marianne de la Motte blev valgt som suppleanter.
Kontingent.
Bestyrelsen foreslog en kontingentforhøjelse fra 25 til 30 kr., men generalforsamlingen ønskede kontingentet hævet til 50 kr.
Møde med Nykøbing Sygehus.
Vi havde torsdag d. 15. marts selv budt os til et møde med sygehusledelsen. Sygehuset mødte med topledelsen (Ricco Normann Dyhr, Michael Jørgensen og Inga Paameje). Det blev et rigtig godt møde, hvor hovedpunkterne var udflytning af opfølgende behandlinger til sundhedscentrene og anvendelse af konferencesystemer ved konsultationer. Sygehusledelsen var meget indstillet på at udnytte den nyeste kommunikationsteknik til at gøre det, der ikke er svært, nært.
Vi aftalte at mødes igen i efteråret for at se på forslag til virkeliggørelse.
7. juli 2018

Godt brølet Heino!
Vor regionsformand Heino Knudsen redegør i ’Folketidendes Debat’ 1. maj for, hvorfor man skal undgå unødige centraliseringer.
Det handler i denne omgang om, at ’regeringens forenklingsudvalg om erhvervsfremme’ vil centralisere erhvervsfremme i én national erhvervsfremmestyrelse. Udvalget ønsker dermed at trække endnu en opgave fra det lokale (aktuelt fra regionen) til det centrale. Heino redegør overbevisende og detaljeret for, at det vil være til stor skade for vor region. Det er som talt ud af Nærsamfunds hjerte, vi ved at det vil medføre større uligheder i vort land, hvor vi i den grad har brug for lokal indsigt og indflydelse i beslutningsprocesserne.
Det nytter ikke meget at give udlæggelser af statslige arbejdspladser med den ene hånd, når man fjerner forudsætningerne for at få disse arbejdspladser til at fungere i lokalsamfundene ved at tage med den anden hånd.
På Nærsamfunds bestyrelses vegne
John Povlsen
Formand Nærsamfund
7. juni 2018

NÆRSAMFUND afholder
Generalforsamling
Man. d. 19.03.18 kl. 19
i Campus Nakskovs Kantine
Søvej 6 4900 Nakskov

Gæstetaler
Heino Knudsen
Regionsformand.
Emne: Udlægning af opfølgende behandlinger til regionens sundhedscentre.

Dagsorden i henhold til vedtægterne
Forslag til punkter, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden John Povlsen (Povlsen.John@gmail.com) i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen

Der vil blive serveret øl og vand og vi forsøger at arrangere spisning kl. 18.
Bestyrelsen

NÆRSAMFUND i ExtraPosten.
Denne rubrik vil blive en tilbagevendende rubrik som erstatter rubrikken, vi havde i den nu hedengangne Lolland Lokal Nyt.
Det er hensigten, at rubrikken kommer 4 gange i løbet af året. Vi vil senere oplyse om de præcise tidspunkter.
Siden sidst.
Vi har haft lokalvalg i november. Det betyder blandt andet, at vi har fået ny regionsformand, idet vor lokale Heino Knudsen vandt valget og formandsposten. Vi må forvente, at det giver os mulighed for at påvirke sundhedspolitikken i en gunstig retning for vore borgere.
Udlægning af Nota til Nakskov giver spændende nye muligheder og vil korrekt udnyttet styrke vore chancer for at få nye læger til vort område.

Generalforsamling.
Hovedpunkt vil være udflytning af opfølgende behandlinger til vore sundhedscentre, når det er forsvarligt. Hertil kommer, at konsultationer efter udredninger på fx Rigshospitalet skal kunne foretages over videokonferencer med egen læge eller sygeplejerske som bisidder på vore sundhedscentre. Mød frem.

6. juni 2018

Pleje Plus og Lolland Kommune
Vi har på mange måder haft et godt 2016 og en god start på 2017, hvor vi fx ved byjubilæer og spændende projekter omkring svømmehallen i Rødby og en markant forøgelse af produktionen på MHI-Vestas har generhvervet selvrespekt, ligesom troen på fremtiden er i hastig vækst. -Men!! Vi har desværre et alvorligt efterslæb, når det kommer til vore ældre og vore sygdomsramte medborgere.
Da sagerne om Pleje Plus for alvor kom frem blev der kø ved håndvasken. Pleje Plus antydede, at der i virkeligheden var meget få udfordringer, politikerne påstod, at de intet havde hørt. De eneste, der ikke blev vasket var vore ældre og svage medborgere. Vi stod tilbage med en følelse af, at kommunen forsøgte at placere aben hos Pleje Plus uden at tænke på, at den derved vandrede tilbage til vore svage medborgere. Vi opnåede ved denne metode – egentlig ganske retfærdigt – at blive udstillet i de landsdækkende medier til stor skade for vort image.
Nu har Pleje Plus fået et gult kort med en kraftig antydning af, at det næste bliver rødt. Vor kommune har fået en alvorlig næse og nogle meget konkrete påbud, som man heldigvis tager meget alvorlig. Vi vil opfordre kraftigt til, at man udnytter situationen til – gerne under inddragelse af ældrerådet – at give kommunikationen med hjemmeplejens brugere og deres pårørende et alvorligt eftersyn. En forventningsafstemning og en sikker kommunikationsvej til en kontaktperson for den enkelte bruger bør indgå centralt i eftersynet.
Mange brugere kan være bekymret for deres situation, hvis Pleje Plus ender med at erhverve det røde kort. I denne situation er Lolland Kommune pligtig til at sikre alle brugere den anviste pleje. Lolland Kommune oplyser, at man vil være i stand til at løse opgaven, om end det vil være en stor udfordring.
I Nærsamfund mener vi, at den behandling vore ældre og vore sygdomsramte medborgere har fået er uacceptabel og vi vil fortsat være på vagt. Vort lokalsamfund må ikke ende i samme eller en lignende situation igen.
John Povlsen
Nærsamfund
6. juni 2018|

Familielægeinstitutionen under pres:
Der er meget stor enighed om, at familielægeordningen er af afgørende betydning for sundheden og trivslen i Danmark. Familielægen kender patienten – ofte gennem mange års samarbejde – og hospitalssystemet drives under den forudsætning, at familielægeordningen fungerer lydefrit. Ved sundhedskonferencer glemmer man misteltenen – familielægen er under ganske alvorlig pres – især i yderområderne. Her har man – navnlig indenfor de sidste 5 år – måttet vænne sig til, at man ikke kender ’sin læge’, så man som patient må gentage sig sygehistorie for hver ny læge, at lægen ikke kender én, at det meste af konsultationstiden går med at rode i journaler, og at man ikke når frem til behandling – i hvert fald ikke en, der tager hensyn til patientens totalsituation, da lægen umuligt kan nå at kortlægge den uden forudgående kendskab til patienten. Hertil kommer lange ventetider, hvor man ofte ikke kan opnå konsultation hos en læge.
Senest har vi i TV2 kunnet høre om patienter i Nordjylland med blod i urinen, som er blevet nægtet adgang til lægekonsultation, og af det øvrige sundhedspersonale i klinikker er blevet henvist til behandling for blærebetændelse i stedet for at blive behandlet for den kræft, der havde udviklet sig i blæren. Vi hørte også om en læge, der havde 4800 patienter – eller 3 gange normen. Vi hørte om, at et personale havde måttet klage over deres arbejdsforhold. Det handlede om virksomheden Nordic Medicares klinikker i Nordjylland og det kan ikke undgå at gøre NÆRSAMFUND bekymret, når vi ved, at Nordic Medicare har tre klinikker på Lolland. Vi ved, at mange patienter har følt sig dårlig behandlet af firmaet, men også at firmaet har arbejdet med problematikkerne og senest har opnormeret telefontider markant, måske som en konsekvens af vores henvendelse til Region Sjælland.
Vi henvender os i NÆRSAMFUND til Region Sjælland for at høre deres syn på forholdene for patienterne på Lolland og hører i den forbindelse meget gerne fra borgere, der indenfor det sidste halve år er stødt på forhold i forbindelse med deres kontakt med Nordic Medicare, som de finder utilfredsstillende eller betænkelige, ligesom vi naturligvis gerne vil høre solskinshistorier, der viser at vi går mod tilfredsstillende forhold.
På vegne af bestyrelsen for NÆRSAMFUND
John Povlsen
Povlsen.John@gmail.com
6. juni 2018

2017

Nærsamfund i oktober og november 2017

Vi har i perioden blandt andet beskæftiget os med.

Vagtlægeordningen
Der har været en del polemik, om vagtlægeordningen, idet de praktiserende lægers organisation PLO har udtrykt frygt for lukning af vagtlægecentraler i 6 navngivne byer – herunder Nakskov – i Region Sjælland. Vi har naturligvis blandet os i debatten, idet vi finder det aldeles uacceptabelt at svække vagtlægeordningen i områder uden skadestue.
Det er i den nye overenskomst med lægerne aftalt, at udbudsklinikker/regionsklinikker skal medvirke i vagtlægeordningen, så de privatpraktiserende lægers belastning bliver mindre. Region Sjælland har nu indgået en aftale med PLO, der sikrer en uændret vagtlægeordning indtil videre. Det er vi naturligvis meget tilfredse med. Vi vil presse på for at gøre ordningen permanent.

Valgmøde mandag d. 30. oktober i Teatersalen på Campus Nakskov
Vi arrangerede i Nærsamfund sammen med Rotary klubberne i Nakskov et valgmøde i anledning af kommunevalget. Det blev et vellykket møde med ca. 400 fremmødte interesserede og spørgelystne gæster. Vi konstater med glæde, at vore medlemmer mødte flittigt frem og udgjorde en meget stor del af forsamlingen.

Møde med Nordic Medicare
Med udsigt til en længere periode med store vanskeligheder med at skaffe privatpraktiserende læger til vort område, kan vi forudse, at vi i en årrække må benytte os af udbudsklinikkers tilbud. Det er derfor af afgørende betydning at fremme tilliden mellem udbudsklinik og vore borgere. Det er vores opfattelse, at det lettest gøres via dialog. Vi havde derfor inviteret os til et møde med Nordic Medicare. Det blev et konstruktivt møde. Med den nye vagtlægeordning, hvor Nordic Medicare forventes at indgå og Nordic Medicares meget positive holdning til udvikling af vore sundhedscentre finder vi at fortsat dialog giver rigtig god mening.

Møde med Præhospital Center
Præhospital Center administrerer bl.a. ambulancedrift og anden patientbefordring, ligesom det står for drift af alarmcentralen for Region Sjælland. Vi bliver på de årlige møder orienteret om ændringer og driftsstatus. På årets møde blev vi bl.a. orienteret om, at gennemsnitstiden for ambulancers ankomsttider i 4900 området er godt 8 minutter efter 112 kald. (For særlig akutte tilfælde er ankomsttiden 6 minutter). Det er en marginal forøgelse grundet stigning i antal opkald efter, at tiderne er forbedret i en årrække. Ankomsttiderne kan stadig sagtens konkurrere med de tilsvarende tider i hovedstadsområdet.
Til særlige nyheder hørte,
– at Region Sjælland har uddannet og opkvalificeret nogle paramedicinere til Advanced Paramedic. En Advanced Paramedic har flere kompetencer og kan bl.a. varetage overførsler af patienter ved interhospitale transporter.
– at der den 29. oktober 2017 blev implementeret et nyt kontrolrumssystem (Carmenta) på regionens AMK-Vagtcentral. Ud over mange andre forbedringer har systemet mulighed for at lokalisere opkald via mobiltelefon, hvis man kalder alarmcentralen via en såkaldt 112APP. Det har særlig store fordele, hvis man er på fx vandretur i terrænet eller laver opkald fra en bil. Man opfordres kraftigt til at hente appen på adressen http://www.112app.dk/

Dette bliver årets sidste indlæg i Lokalnyt. Det har været et år med mange udfordringer, hvor vi føler at være har fået en større forståelse for vore synspunkter i det politiske system. Nu handler det om at realisere drømmene i 2018.
På vegne af NÆRSAMFUNDS bestyrelse.
John Povlsen
Formand.

Nærsamfund i september og oktober 2017

Vore medlemmer tror måske, at vi er gået i hi. Det er vi ingenlunde.
Vi er i øjeblikket stærkt optaget af situationen vedrørende lægedækning i vort område. Det gør vi blandt andet på følgende måde:

Møde med formandskandidater til regionsrådet 20. september
Vi har inviteret spidskandidaterne til formandsposten Heino Knudsen (S) og Jacob Jensen (V) til et møde d. 20. september med bestyrelsen, hvor vi vil forsøge at få dem til at medvirke til udlægning af vore patienters opfølgende behandlinger, hvor det er lægeligt forsvarligt, til sundhedscentrene, så transporten nedsættes væsentlig for vore syge og svage medborgere.
Vi vil ligeledes forsøge at få dem til at gøre det muligt at udlægge de opfølgende samtaler (konsultationer/konferencer) efter undersøgelser på hospitalernes specialafdelinger. Vi ønsker, at disse samtaler som hovedregel afholdes som videokonferencer, hvor patienten sidder sammen med sin læge eller sygeplejerske på et sundhedscenter og sygehuslægen/lægerne sidder på eget sygehus. Vi har mange eksempler på, at patienter har måttet køre fra fx Nakskov til Rigshospitalet for at få en kort simpel besked som fx ’du kan fortsætte med de samme piller’ – ja endog for kun at få overrakt et brev.
Vi vil drøfte den aktuelle situation vedrørende familielæger på Lolland, hvor vi må kræve, at vi på Lolland opnår samme gode vilkår som det øvrige land.
Vi vil bede kandidaterne om at overveje at melde Region Sjælland ind i ’Danmark på Vippen’, ligesom Lolland kommune allerede fornuftigvis har gjort det.

Møde med den administrative ledelse i Region Sjælland 4. oktober
Vi har på baggrund i TV2’s udsendelse om Nordic Medicares meritter i det nordjyske bedt om et møde med region Sjællands administrative ledelse for området. Vi har i den forbindelse bedt vore borgere tilkendegive deres erfaringer (gode og dårlige) med firmaet i de seneste måneder.
Der er herunder dukket et nyt problem frem – nemlig svartider på røntgenbilleder taget på sundhedscentrene. Det viser sig, at Nykøbing Sygehus i øjeblikket er underbemandet på området. Det har betydet, at vi har måttet konstatere svartider på op til 8 uger. Vi mener, at det er uforsvarligt og stiller os meget undrende overfor, at man ikke bare sender billederne videre til et andet hospital i regionen i en situation, hvor Nykøbing Sygehus kan forudse forsinkelser
Vi vil naturligvis diskutere, hvordan vi sikrer os mod lignende situationer i fremtiden.

Valgmøde mandag d. 30. okt. i Teatersalen på Campus Nakskov
Vi arrangerer i Nærsamfund sammen med Rotary klubberne i Nakskov et valgmøde i anledning af kommunevalget. Vi vil fra Nærsamfund søge at sikre lokal opbakning bag de emner, vi har nævnt ovenfor, ligesom vi vil rette fokus mod centraliseringer som fx det vi ser for politiet. Centraliseringer er som hovedregel skadelig udvikling af provinsen.
Jeg vil slutte af med en opfordring til at ofre de pt. 25 kr. for medlemskab i vor forening. Det er vores klare opfattelse, at man lytter til vor mening, men man vil lytte kraftigere, hvis vi kan understrege folkets vilje via en markant medlemsfremgang. Skriv Navn, adresse, emailadresse og tlfnr. til Povlsen.John@gmail.com (John Povlsen) eller til vor kasserer Anne-Mette Hansen A.Skonning@hotmail.com, hvis du/I ønsker optagelse, så kontakter vi dig/jer.
På vegne af NÆRSAMFUNDS bestyrelse.
John Povlsen
Formand.

NÆRSAMFUND og de lokale valg efteråret 2017 (16.07.2017)

Til Lokal nyt Lolland.

Foreningen Nærsamfund er uafhængig af partipolitiske interesser, men det betyder ikke, at vi ikke blander os i politiske problematikker, da det er vor opgave er at varetage vor befolknings interesser vedrørende en række forhold.

Aktuelt betyder det, at vi vil søge at få befolkningen og politikkerne til at beskæftige sig med vore hovedinteresser i valgkampen op til kommune- og regionalvalget i efteråret. Vor bestyrelse holder derfor i september et møde med Heino Knudsen (Socialdemokratiet) og Jacob Jensen (Venstre), der begge er kandidater til den ledige formandspost i regionsrådet nu hvor vor nuværende formand Jens Stenbæk (Venstre) ikke stiller op. Vi er desuden medarrangør af et kæmpe valgmøde om kommunalvalget på Lolland mandag d. 30. oktober i teatersalen på Campus Nakskov.

Vi ønsker at følgende punkter bliver centrale i valgene:

 • Udlæg opfølgende behandlinger til vore sundhedscentre
  Vi har aktivt støttet Lolland Kommunes bestræbelser på at flytte opfølgende behandlinger på en række områder til vore sundhedscentre, idet det vil mindske borgernes kørsel og tidsforbrug væsentligt.
  Som situationen er i øjeblikket mister vore borgere og arbejdspladser en hel arbejdsdag hver gang, en borger skal til efterbehandling. Mange svage borgere må endog sige nej tak til livsnødvendige efterbehandlinger, da de ikke tåler belastningen ved de daglange transporter. Der er i virkeligheden tale om en win win situation, som sygehusene desværre ikke er interesseret i, da de glor sig blinde på egne budgetter og ignorerer samfunds- og borgerinteresser.
  Politikkerne må som ejere af sygehusene påtage sig ansvaret for, at det sker.
 • Brug konferencesystemer ved opfølgende konsultationer efter undersøgelser.
  Vore velfungerende sundhedscentre rummer gode lokaler indrettet med videokonferencesystemer, hvor patienter sagtens kunne sidde sammen med egen læge eller med en sygeplejerske og føre opfølgende samtalen med læger på fx Rigshospitalet. En sådan konference ville også give mulighed for at trække specialister fra flere områder ind, selv om de ikke har samme fysiske adresse.
  På denne måde kan borgere i udkanten komme i centrum og sundhedscentrene vil få øget anseelse i lokalområdet. De bedrede forhold for vore vil fremme tilflytning til vort område og fremme rekruttering af medarbejdere.
 • Borgernes lige adgang til praktiserende læger.
  Borgerne i vor kommune er i øjeblikket ikke stillet lige med andre borgere i Danmark. Løsningen med fx Nordic Medicare giver anledning til vedvarende kritik.
  Vi anbefaler, at regionen indgår i en åben debat med henblik på at løse problemerne, og at regionen ved bl.a. aktiv information sikrer en forventningsafstemning, der respekteres af alle parter.
 • Undgå centraliseringer, der forringer borgernes offentlige service.
  Vort forslag er, at alle afledte omkostninger skal indgå, når man ser på virkninger af en given centralisering. Det kan fx være omkostninger i form af forøget CO2 udledning, omkostning i form af tabt arbejdstid, omkostning i form af manglende jobmuligheder for ægtefæller i yderområder.
 • Melder Region Sjælland sig ind i ’Danmark på Vippen’?
  Vi har, som vi har skrevet om her i Lokal Nyt haft besøg af ’Danmark på Vippen’. Vi ved, at denne forening, som Lolland Kommune er medlem af, har et godt bud på, hvordan Danmark bliver rigere ved at satse på udkanten. Vi mener derfor, at Region Sjælland som en region med udkantsudfordringer kan levere et meget stærkt signal ved at melde sig ind i foreningen. Det vil give genlyd i Danmark!

John Povlsen

Regionens Sundhedskonference 2017 (maj 2017)

Foreningen NÆRSAMFUND deltog i sundhedskonferencen, som Region Sjælland afholdt mandag d. 15. maj i Køge. Det var på mange måder en spændende konference, hvor regionen viste god vilje til at bedre patienternes vilkår under overskrifterne:

 • Patienter som partnere.
 • Region Sjælland skal være Danmarksmester i sammenhæng.
 • Patienter må ikke være kastebolde.
 • Regionen ønsker værdistyring – dvs. gøre det bedste, – nemlig det, der har værdi for patienterne.

Det fremgik, at man gør gode fremskridt på alle punkter, men at man ikke er i mål. En evaluering af diverse forløb mundede ud i bl.a. følgende råd:

 • Man skal lytte til patientens viden om eget forløb.
 • Patienter har endnu svært ved overskue sammenhængen i længere behandlingsforløb. Det må betyde, at patienten bør behandles som partnere.
 • Man skal synliggøre samarbejdet for patienten. Fx ved konferencer, hvor patient og alle specialer er repræsenteret.
 • Man skal undgå tab mellem to stole, som er en frygtet situation for mange patienter.
 • Udnytte, at patienter mener, at de selv har overblikket.

Regionen ser den privatpraktiserende læge som ankermanden i alle patientforløb, han/hun kender jo patienten fra et nærmest livslangt samarbejde.

Efter denne flyvetur kom vi ned på jorden, da formanden for Hjerteforeningen Kim Høgh gjorde opmærksom på, at opfølgning efter endt behandling på hospitalet for hjertepatienter kun bliver iværksat for 42% af de patienter, der er henvist til opfølgning. Resultatet er naturligvis genindlæggelser med deraf stærkt forøgede udgifter for kommuner og region, tabte arbejdsdage for vore virksomheder og unødig forringet livskvalitet for en stor gruppe medborgere.

Konferencen var som sagt i Køge og mange indlæg kom fra borgere i Greve. I debatterne virkede det som om sygehuset lå på nærmeste gadehjørne. Det bør tilføjes, at der var et godt indslag om ’Broen til bedre Sundhed’ i Gulborgsund og Lolland kommuner, og at Lollands borgmester Holger S. Rasmussen var indkaldt som repræsentant for regionens kommuner. Han gjorde spagt opmærksom på, at en stor gruppe af borgere må nøjes med læger i kortvarige vikariater. Han overvejede endvidere, om sygeplejersker kunne overtage rollen som ankermand, som vi forstod det, med hensyn til kommunernes forpligtelser i forhold til efterbehandlinger.
Vi finder i NÆRSAMFUND, at regionens forudsætning om, at alle regionens borgere har en privatpraktiserende læge, som kender dem, er meget hul, ligesom sammenhængsdebatten må virke fjern for de patienter i regionen, der må tilbringe flere hundrede kilometer på vejene for hver behandling. Vi ved godt, at disse problemstillinger ikke var konferencens emner, men de er helt afgørende for vor befolkning på Lolland.

Foreningen NÆRSAMFUND

Børge Bangs sidste dage. (Maj 2017, Læserbrev)

Vi blev i foreningen NÆRSAMFUND rystede i betydelig grad, da vi læste artiklen om Børge Bangs sidste dage i Folketidende torsdag d. 18. maj. Hvad der kunne være blevet en smuk livsafslutning for den 91-årige mand blev et mareridt, som vi desværre ser, med Lolland Kommune som uheldig part.
Børge Bang blev af hospitalet udskrevet som terminal (døende) patient. Børges eneste ønske er – bifaldet af døtrene – at få lov til at dø i sit eget hjem på Fejø. Det forekommer os at være et beskedent og smukt ønske efter et langt livsforløb.
Lollands Kommunes mantra for pensionister har været: “Så længe som muligt i eget hjem”. Mantraet gælder muligvis ikke længere – i hvert fald ikke, som vi ser af artiklen, på vore små øer!
Vor kommunes forvaltning forsøger nemlig, som vi læser artiklen, at undgå at imødekomme Børges ønske ved at omstøde sygehusets afgørelse vedrørende terminal tilstand alene på grundlag af en tvivlsom telefonsamtale. Vi forstår ikke, at man tillader sig at være bedrevidende i forhold til lægerne på sygehuset og ændrer diagnosen døende på baggrund af en visiterende telefonsamtale – uden at være sammen med patienten. Man tager desuden tilsyneladende ikke højde for, at ældre autoritetstro usikre bange borgere oftest føler, at de står med hatten i hånden overfor autoriteter og derfor ofte lader sig presse urimeligt. Vi finder det uacceptabelt og uforståeligt og mener ikke, at kommunens skrantende økonomi kan benyttes som undskyldning.
Døtrene sikrede faderens sidste ønske ved at påtage sig plejen i nogle dage, men uden instruktion i, hvornår de skulle give faderen medicin. At der gik så mange dage inden Børge får bevilgede hjælpemidler, ville sikkert også være undgået, hvis man havde haft en ordentlig og værdig dialog.
Vi troede ellers, at vor kommune havde taget advarslen efter Pleje Plus sagen alvorlig, men vi er nu igen bekymret.

John Povlsen
Foreningen NÆRSAMFUND

Den lokale politireform er allerede ved at krakelere (14.01.2017)

Der er ikke gået lang tid fra politidirektør for Sydsjællands- og Lolland-Falsters politi – Lene Frank – overfor politikere og befolkning i Lolland kommune orienterede om nedskæringer i mandskab og forflytninger i forhold til mandskabet på politistationen i Nakskov. Hun gik endda videre og mere end antydede en fremtidig lukning. Ihvertfald kiggede ledelsen sig omkring for evt. at finde nyere og mindre lokaler.

Hun tilføjede også meget bombastisk, at nedskæringerne ikke ville få konsekvenser i forhold til det nuværende politimæssige arbejde. Det lykkedes hende ikke at overbevise bestyrelsen i Nærsamfund om det ville holde stik.

Omkring årsskiftet kom så statistikker,  som hun glædestrålende kunne fortælle, at  næsten alle kategorier var tallene faldet i forhold til sidste statistik. Undtagen for Lolland kommune, hvor tallene var steget lidt.

Midt i denne uge krakelerede skønmaleriet så om at politiet – trods nedskæringer – havde styr på de kriminelle.

Ihvertfald meldte Frisør GERT på Axeltorv ud i den lokale presse, at han inden for en meget kort periode havde haft 4-5 indbrud, som ud over det der var stjålet skulle sætte ny dør i hver gang. En henvendelse til politiet hjalp ikke meget. Han tilkendegav, at de var meget frustrerede. Bl. a. vidste de, at det der blev stjålet lå til salg på Nettet, men det var via en app eller lignende som politiet ikke måtte eller kunne åbne.

For fuldstændighedens skyld skal det også nævnes at forretningen “WAGNER” for nylig havde haft ubudne gæster, som stjal for et stort beløb. Foreningen er også orienteret om flere indbrud hos de erhvervsdrivende. Vi har desværre ikke de nye tal for indbrud i private hjem.

Med ovenstående som udgangspunkt har foreningen skrevet til politidirektøren og foreslået, at hun kommer til Nakskov med det formål at gå i dialog med indehaverne af de ramte forretninger.

For god ordens skyld kan det nævnes, at politidirektøren bliver gæstetaler på foreningens generalforsamling mandag den 27. marts 2017 på Campus, Nakskov (tidl. Uddannelsescentret)

Lolland foreløbig sorteper om statslige arbejdspladser (09.01.2017)

Lolland foreløbig sorteper om statslige arbejdspladser Året 2016 er rindet ud og der ses tilbage på året der gik, samt hvad der kan forventes af opgaver.

I foreningens bestyrelse har vi en intention om at nytænke vedtægt og dermed formålsparagraffer frem mod  generalforsamlingen i marts 2017.

Som så mange andre år adskiller år 2016 sig ikke sønderligt fra de foregående år. Og dog. Den ny Venstre regering havde lyttet til folket og taget fat på udflytningen af ca. 4000 statslige arbejdspladser. Men aldrig så snart var det meldt ud, før mange medarbej-dere og disses organisationer meldte ud, at mange medarbejdere ikke ville flytte til provinsen. Forkælede københavnere har man lyst til at udtrykke. Ved tidligere tiders centraliseringer var der ikke samme ”piveri” fra de provinsboere, som typisk måtte flytte til København eller nærmeste omegn.

Ingen statslige arbejdspladser til Lolland – endnu

Som sagt var det et meget positivt tiltag fra regeringen. Alligevel er der grund til undren og utilfredshed set med de lollandske briller, idet der ikke blev placeret en eneste statslig arbejdsplads på Lolland. Hvor udgangspunktet var at arbejdspladserne skulle fordeles ud over landet og især placeres i landets yderområder for at skabe ”et land i balance” endte det med at stort set alle statslige arbejdspladser blev lagt i halvstore byer tæt på motorveje. Vi kan dog glæde os over at Guldborgsund fik et mindre antal statslige arbejdspladser.

Også den nye mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative har meldt ud at de vil følge op på udflytningen af statslige arbejdspladser. Bestyrelsen har på den baggrund opfordret ”Kaffeklubben” og borgmesteren i Lolland kommune at følge den sag meget tæt op for at få etableret statslige arbejdspladser i Lolland kommune.

Lægemanglen skal løses

Det kniber gevaldigt med at få læger – og især yngre læger – til at søge ud i provinsen. Det er slået meget stærkt igennem da Regionen besluttede sig til at sende 5-6 privatpraksis på Vestlolland i udbud. Det blev et privat firma Nordic Medicare A/S som vandt udbuddet. Med intentionen at skabe rammerne om at godt og konstruktivt samarbejde mellem det private firma og borgerne/patienterne tog foreningen initiativ til et borgermøde i Uddannelsescentret. Tilslutningen var enorm. Der kom tæt ved 500 mennesker. Desværre kom Nordic Medicare A/S helt galt afsted i opstarten og kritikken haglede ned over virksomheden i medierne. Kritikken gik på lange ventetider både i forhold til behandling og tidsbestilling. Foreningen holdt kontakten for at prøve at redde trådene ud, idet vi hurtigt opdagede at bemandingen slet ikke stod mål med antal patienter og typen af sygdomme/diagnoser. Desværre sluttede samarbejdet brat, da ledelsen beskyldte foreningen for at være skyld i at 3-4 læger rejste. Efterfølgende får foreningen stadig henvendelser om lange ventetider og andre klager, men forholdene er blevet klart bedre, hvorfor vi håber og tror på en stabilisering snarest muligt. Vi har til stadighed kontakt til de personer i Regionen, som har tilsyn med praktiserende læger.

På røven i Nakskov har givet vind i sejlene

Hvem skulle tro at titlen på TV2 produktionen ”På røven i Nakskov” kunne ende med en trodsreaktion fra en kvindegruppe (QLF) fra Lolland-Falster, som iværksatte en kampagne – Lolland-Falster lovestorm – på internettet/facebook, hvor man blandt befolkningen efterlyste alle de gode og positive historier og fotos fra landets sydlige øer med flot natur og højt til ”loftet”. Et rigtigt godt initiativ, som foreningen bakker helhjertet op om! Men, for der er et men. Hvis vi i bestyrelsen skal leve op til målsætningerne i vedtægten, er vi sat i verden til at sørge for at lokalsamfundet kan fungere optimalt og har alt det der skal til omkring infrastruktur, sundhed, arbejdsmarked m.m.m. idet vi er imod centraliseringer som forringer borgernes offentlige service. Vi har søgt indflydelse ved at holde jævnlige møder med ledelsesteam indenfor langt de fleste offentlige institutioner samt politikere. På områder er det ikke nok alene at tale området op. På den anden side var det godt at QLF-kvinderne ikke bare satte sig hen og sagde til sig selv, – at en dårlig omtale er bedre end ingen omtale! Det er det sjældent!

 Hvad vil fremtiden vise

Det var vel Stom P. der engang sagde: – det er svært at spå – og tilføjede – især om fremtiden! Det forsøg vil bestyrelsen heller ikke kaste sig ud i. Og dog. Efter foreningens over 20 årige eksistens er tiden inde til at stoppe op og genoverveje vedtægt og formåls-paragraffer. Ikke fordi vi er naive og tro at centrallisterne er ”gået i hi”, men de er under enormt pres. Bl. a. fra kommunerne. Der er nu 3 grupper på landsplan, som arbejder med at få et Danmark i balance. Det har tilsyneladende ikke været helt forgæves, når der henses til de nye decentraliseringsforslag fra den ny regering. Der er mulighed for at vi kan/vil tilslutte os en af disse grupper. Det er ikke ensbetydende med, der ikke er nok at tage fat på i Nærsamfundet. Bl. a. at skabe udvikling. Her vil det måske være en god idé at samle de mange aktive grupper i Lolland kommune i en koordinationsgruppe for at samlle de meget forskellige initiativer disse grupper har gang i.

I Lolland kommune arbejdes der med udarbejdelsen af en ”Politik for aktive medborgere”, hvor der vil blive fora, hvor borgerne kan komme med gode ideer til forelæggelse for politikere og udvalg i direkte dialog. Endelig beslutning herom træffes medio december.

Vil du være med til at udvikle foreningen NÆRSAMFUND og skabe udvikling i din hjemegn, kan du møde op til generalforsamlingen i 2017, som finder sted mandag den 27. marts. Sæt kryds i kalenderen allerede nu!

Læserbrev (09.01.2017)

Der er heldigvis andre der er enige med foreningen om det uhensigtsmæssige i at fjerne statslige arbejdspladser. Enig i at det er på tide Lolland får del i disse.

2016

Ny politireform contra udflytning af statslige arbejdspladser (05.11.16)

Det er regeringens erklærede politik at udflytte statslige arbejdspladser til provinsen. Processen er allerede godt i gang, når man ser bort fra Lolland, der ikke blev tilgodeset – i hvert fald ikke i første omgang.

Man arbejder i øjeblikket i politietaten med en omorganisering af arbejdsstyrken. Vi må konstatere, at der er tale om en centralisering, idet store dele af politistyrken rykkes fra ’lokalpoliti’ til det centralt styrede ’beredskab’ og det centralt styrede ’central efterforskning og udlændingekontrol’.

Det betyder fx, at politistyrken på Nakskov Politistation halveres. Det skal for god ordens skyld pointeres, at politidækningen i vort område ikke nødvendigvis forringes, den bliver blot i højere grad centralt forankret.

Der kommer ganske vist efter planen en opnormering af udlændingekontrolafdelingen, som vi må kæmpe for bliver lokalt forankret, så det bliver lollandske arbejdspladser. Logikken i regeringens politik må være, at det er nye statslige arbejdspladser, som Lolland passende kunne få. De bør ikke kunne modregnes i den eksisterende lokale politistyrke.

Ved at halvere mandskabet på stationen i Nakskov tager man efter vor opfattelse et stort skridt frem mod lukning af politistationen i Nakskov.  Det sker tilsyneladende efter samme model (salamimetoden), som da Nakskov Sygehus blev lukket. Vi mener desuden, at planen vil skade lokal bosættelse.

Politiet fastholder at vi stadig har det borgernære beredskab kørende døgnets 24 timer. Det kan godt være det kan kaldes ”borgernært”, men der rykkes ikke ud fra vor station.

2015

Bevar Lolland-Falster som en væsentlig del af Danmark (01.07.2015)

Centrallisterne (læs: flertal af politikere) i Danmark har kronede dage. Det er tilsyneladende gået dem til hovedet. Nu har de ved årets udgang under devisen – alt stort er godt – fremlagt et forslag til sammenlægning af regionernes og kommunernes samarbejdsorganisation uden egentlig at komme med et eneste fornuftigt argument for hensigtsmæssigheden af dette. Det ligner en ”feberredning” i en situation, hvor flere partier mener, at regionerne er inderlig overflødige. Vi spørger. Hvorfor skal det gå ud over kommunerne og nærdemokratiet?

I foreningen NÆRSAMFUND (1200 medl.) har vi et ambivalent forhold til regionerne. Vi synes ikke de fungerer optimalt bl.a. fordi de alene ”lever” på landspolitikernes økonomiske nåde. Vi har på den anden side slet ingen tiltro til, at det bliver bedre, hvis det er centrallisterne i Folketinget og Sundhedsministeriet, der alene skal bestemme. Centrallisterne forekommer fx kun at være ude på at opføre super-sygehuse i en skrabede udgaver og lukke endnu flere af de mindre sygehuse i provinsen – hvis der overhovedet nogle tilbage!

Næste step i centraliseringen er oprettelsen af Copenhagen Capacity, som skal være en ”salgsorganisation” for hele Østdanmark. Det er det planen, at denne organisation helt skal overtage markedsføringen fra Regionen og kommunerne. Det er stærkt bekymrende, idet det kan blive en forløber for nedlæggelse af regionen og helt sikkert er en svækkelse af de enkelte kommuner og af borgernes medindflydelse!

En anden væsentlig grund til bekymring er den manglende infrastruktur på Lolland-Falster. Ikke mindst på mobiltelefoni- og bredbåndsområdet. Uanset hvor mange gange der står København (Copenhagen Capacity) på introduktionsmaterialet, bliver det mere end svært ved at få nye og internationale virksomheder til at placere sig på Lolland-Falster, hvis ikke den vitale infrastruktur for erhvervsvirksomheder er på højeste niveau.

Når man går ind på Copenhagen Capacitys hjemmeside og ser på kortene over erhvervsklynger (specialister på forskellige erhverv) har Sydhavsøerne intet at byde ind med i deres optik. Lolland-Falsters vel nok største erhverv – landbrug og fødevareproduktion – har ikke fundet ”nåde” for centrallisternes/københavnernes kritiske udpegning. Det skyldes måske, at det kun er Region SJÆLLAND, de tror, de skal servicere. Derfor regner de – tilsyneladende – ikke med at Lolland-Falster hører med til denne region. Hvis kommuner, landbrug og fødevareindustri og andre erhvervsorganisationer på Lolland-Falster ikke vil finde sig i dette, så er det nu, at de må træde i karakter.
Har borgmestrene på LF og regionsformanden overhovedet nogen indflydelse i Copenhagen Capacity? Hvis ja, – så brug den til maksimal indflydelse og fortæl københavnere og centrallister om vore fortræffeligheder og mangeartede kompetencer.

Vi har i foreningen NÆRSAMFUND rent faktisk tidligere foreslået, at region Sjælland blev omdøbt til Region Østdanmark, som det kendes fra Region Syddanmark, som et helhjertet forsøg på at komme det sjællandske syndrom til livs i DR, TV2, Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) og Danmarks Statistik m. fl.

Lolland-Falster (og Møn) er en væsentlig del af den danske geografi. Det er vi stolte af! – og det skal centrallisterne ikke have held til at lave om på. Borgere på Lolland-Falster skal og vil accepteres på lige fod med borgerne i det øvrige Danmark! Det kræver i al sin enkelthed at landspolitikerne, ministerier og offentlige institutioner accepterer vore store potentialer på Sydhavsøerne og vor befolkning, der både kan og vil fremad! Det er sådan set meget enkelt: – Politikerne skal bare leve op til deres egne målsætninger med – et Danmark i balance!

2014

En mærkværdig holdning fra regionsrådsmedlem (14.09.2014)

Ovenstående spørgsmål er meget relevant ud fra de seneste dages indlæg i Folketidende.
En borger føler sig ”Fanget i sundhedssystemet” idet den pågældende har ventet 7 måneder på en udredning og har endnu ikke fået en diagnose. Det er helt uacceptabelt og stemmer slet ikke overens med regionspolitikernes udsagn om ”lige sundhed for alle” og ”- vi er til for dig!”
Disse slagord lyder endnu mere hult, når man læser regionsrådsmedlem Kirstens Rasks (A) indlæg i et læserbrev dagen efter føromtalte artikel. Jeg citerer: ”For uanset udrednings- og behandlingsgarantier har borgeren ret til en faglig vurdering af høj kvalitet – og nogle gange har både borgeren og sygdommen bedst af at ”se tiden an” – ikke for at borgeren skal ”lide” længst muligt – men for at nogle sygdomme ”går i sig selv igen” eller helbreder sig selv”. Citat slut.
Det er da dybt problematisk, hvis ovenstående citat dækker regionspolitikerens holdning til sundhedsvæsenet. Man kunne jo få den tanke at Kirstens Rask har skrevet indlægget på baggrund af borgerens frustration og oplevelse med en manglende diagnose efter 7 måneders ”rejse” rundt i sundhedssystemet og hun mere end antyder, at borgeren bare skal vente. – ”det går nok over af sig selv” er det ”gode råd” hun giver borgeren eller borgerne. En meget mærkværdig holdning fra en regionspolitiker! Og betænkelig, hvis det ”smitter” af på det øvrige regionsråd.

Foreningen NÆRSAMFUND
Kurt O. S. Hansen

Kurt O. S. Hansen blev udnævnt til Poul Harris Fellow  (11.03.2014)                                                                  Kurt O. S. Hansen blev udnævnt til Poul Harris Fellow af Nakskov Rotary Klub på mødet 11. marts. Det er en meget ærefuldt æresbevisning for en ikke rotarianer, så det var en meget stolt formand for NÆRSAMFUND, der takkede for medaljen.

2013
Vil vi stadig have lokalt demokrati i 2020? (18.09.2013)
Borgernes interesse i at deltage i den lokale politikformulering er svindende siden kommunalreformen, og politikernes interesse i at have borgerne med svinder mindst lige så hurtigt
– Derfor husk at stemme den 19. november på en politiker, som REELT vil nærdemokrati.
Vi står overfor endnu et valg til by- og regionsråd efter indførelsen af storkommuner og regioner tilbage i 2007. Et centralistisk tiltag fra landspolitikerne, som mange – inklusive NÆRSAMFUND – advarede mod ville tilsidesætte nærhedsdemokratiet og derved udvande borgernes indflydelse.
Spørgsmålet er om vi stadig vil have lokalt demokrati i 2020? Stemmeprocenterne ved de seneste valg viser klart nedadgående tendens fordi politikerne tilsyneladende ikke tager borgerne tilstrækkeligt med ind i beslutningsprocesserne. Samtidig har politikere det med at love mere end de kan/vil holde. Det er nok et par af grundene til, at mange borgere føler en eller anden form for politikerlede og deraf følgende ligegyldighed overfor et af demokratiets grundpiller: – de demokratiske valg.
Region Sjælland
Regionen er et politisk organ som primært skal administrere og udvikle sundhedsvæsenet samt skabe udvikling på Sjælland med omliggende øer. Og det skal de gøre uden selvstændig økonomi!?!? Pengene får regionen fra staten, som så også udstikker politikkerne på området, hvorefter regionspolitikerne – groft sagt – kun skal administrere.
Advarslerne har vist sig berettiget. Det er – desværre – en kendsgerning at Lolland-Falster er ved at være koblet af Regionen. Naturligvis – kan man næsten sige – da Regionen har fået navnet Region Sjælland. Det kunne vel lige så godt have heddet region Sjælland og Lolland-Falster. Derfor har de på Lolland-Falster valgte regionsrådsmedlemmer været på en næsten umulig opgave. Det stiller naturligvis også det spørgsmål, om vi overhovedet har brug for et politisk organ, som stort set ingen indflydelse har? Men endnu er Regionen her og derfor skal vi borgere på Lolland-Falster fortsat bruge vores demokratiske ret til at vælge medlemmer til det kommende regionsråd. Medlemmer som vil kæmpe for landsdelen og som tør stå frem og tage konfrontationerne med
embedsmændene og de øvrige regionspolitikere, når disse kommer med oplæg til forringelser eller overser Lolland-Falster. Hvor mange ved hvilke politikere, der er valgt til regionsrådet fra Lolland-Falster? Skal regionen fortsat bestå og de lokalt valgte politikere tages alvorligt, skal de inddrage borgerne meget mere aktivt i den politiske proces fremover!
Lolland kommune
Kommunesammenlægningen 2007 var også en centralistisk beslutning, hvor landspolitikerne lagde maksimalt pres på borgerne for at stemme for sammenlægning ved at ”true” med at kunne borgerne ikke finde ud af det, skulle de nok gøre det.
Lolland kommune blev – med mindst mulig margin – dannet ved sammenlægning af 7 kommuner ved en demokratisk afstemning.
Den centralistisk foreslåede sammenlægning af kommunerne gav foreningen NÆRSAMFUND endnu mere vind i sejlene ud fra formålsparagraffen om at imødegå de centraliseringer, der forringer borgernes offentlige service. Og den offentlige service generelt er blevet forringet med nedlæggelse eller flytning af offentlige institutioner m.m. Også fra kommunerne.
Politikere contra embedsmænd
I den forløbne valgperiode har der tit – i dagspressen – været tvivl om, hvem der formede politikken i Lolland kommune. Gang på gang har det set ud til at være embedsmændene m/k der har lagt politikken, som så et flertal i byrådet har fulgt. Det må nu en gang være politikerne der former politikken. Godt nok efter oplæg fra embedsmændene. Sådan synes det ikke altid at have været i den forgangne valgperiode.
I øvrigt er det foreningens opfattelse, at det ikke er hensigtsmæssigt, at mange – hvis ikke et flertal – af de toneangivende embedsmænd m/k er bosat uden for kommunen. Dette kan medføre en forflygtigelse af ansvaret for, hvad de foreslår, når det ikke omfatter dem selv eller de ikke kan møde borgerne i kommunen.
Troløse politikere
En anden problemstilling er flere politikeres troløshed. De lader sig vælge for ét parti, hvorefter de – i den 4-årige valgperiode – skifter til et andet parti eller bliver løsgængere. Det er vælgerbedrag! Hvis ikke de kan stå inde for det, de er valgt på, burde de forlade byrådet. Det er desværre ikke kun et lokalt problem og kræver derfor en lovændring.
Borgerinddragelse og nærdemokrati vil være et krav
Ud fra formålsparagraffen har foreningen henledt politikernes opmærksom på vigtigheden i at bibeholde nærdemokratiet. Bl. a. ved at tilkendegive, at det i 2007 foreslåede borgerinddragelses-udvalg blev brugt til det ordvalget tilkendegav – borgerinddragelse! – Det blev det ikke! Udvalget blev nedlagt næsten inden det kom i gang. Nærdemokratiet er forsøgt indført ved at mange beboerforeninger, borgergrupper og landsbylaug har anmodet politikerne om formelle dialogfora, hvor lokale initiativer og behandling af lokale sager i byråd kunne drøftes. Alt er stort set afvist af de nuværende byrådspolitikere! – Hvorfor? – Det er det spørgsmål, vi vil stille i den kommende valgkamp. Vi vil arbejde for mere inddragelse af borgerne i den politiske proces. Vi vil mere nærdemokrati! Med det som udgangspunkt opfordrer vi alle til at gå til stemmeurnerne den 19. november 2013.
Skrevet af Kurt O.S. Hansen

Vi beder om en forhandlingsløsning på sundhedsområdet (27.05.2013)
Igennem rigtig mange år har sundhedsvæsenet været til debat med udgangspunkt i effektiviseringer og besparelser. Ikke mindst blandt politikerne i Folketinget og i regionerne. Man undlader næsten hver gang at inddrage borgernes og ikke mindst patienternes krav og ønsker.
Det er landspolitikerne, der hidtil har styret begivenhederne på sundhedsområdet. Disse har -tilsyneladende – fået for vane at se stort på demokratiske processer og overenskomster. Først var det overenskomsten med lærerne. Senest er det den løbende konflikt mellem Regionerne og PLO (Praktiserende Lægers Organisation), hvor der fremsættes et lovforslag uden, at der ligger et mæglingsforslag. Det er vel det, der kan betegnes som demokratur i modsætning til det vi i Danmark altid har været stolte af – demokrati! Det ser unægtelig ud til at centrallisterne endnu engang vil trække ”magten” til Christiansborg, til sundhedsministeren og embedsværket.
I foreningen NÆRSAMFUND (tværpolitiks forening med 1700 medlemmer) tager vi ikke stilling til for eller imod parterne i de strandede forhandlinger, men vi henstiller indtrængende parterne til – på demokratisk vis
– at genoptage forhandlingerne. Der er ingen – absolut ingen – der kan være tjent med det kaos, der tegner sig, hvis der ikke opnås en forhandlingsløsning.
Det er os magtpåliggende, at institutionen – familielægen – bevares. Regionsklinikker og vikarlæger – med risiko for forskellige læger ved hver konsultation – er en uholdbar løsning, der vil medføre øgede udgifter og risiko for flere indlæggelser eller det modsatte, fordi grundkendskabet til patienten er for ringe.
Vi frygter også, at en manglende overenskomst kan medføre amerikanske tilstande med bruger-betaling i sundhedsvæsenet. Et er, at borgeren/patienten skal lægge penge ud, hvilket mange borgere vil have svært ved. Noget andet er, at det medfører, at mange ikke går til læge og derfor senere havner i en dyr og langvarig hospitalsindlæggelse. Det vil også medføre øgede udgifter til administration.
I debatten argumenteres der med, at det bliver lettere at ”beordre” læger til jobs i landets yderområder. Sympatisk – men vi frygter at mennesker, der tvinges til noget ikke går helhjertet ind for opgaven.
Udover ovenstående har regeringen og Venstre iflg. Jyllandsposten – formentlig i forbindelse med de strandede forhandlinger – drøftet at straffe læger, som sender mange patienter på sygehuset forstået på den måde, at læger der sender få patienter på sygehuset, får en økonomisk belønning, medens de læger, der sender mange patienter på sygehuset får en økonomisk straf. Hvem kommer til at betale prisen i den sidste ende? Mon ikke det bliver patienterne/borgerne?
Et godt råd til lands- og regionspolitikere: – Det er helt legalt at være omkostningsbevidst, omstillingsparat, innovativ og fremsynet og hvad ellers alle de fine ord, der siges i tide og utide hedder, men husk, at i sammenhæng med sundhedsområdet er og skal det være borgerne og patienterne, der er i centrum!
Foreningen NÆRSAMFUND
Bestyrelsen

2012
Falken og Klub 212 kan ikke undværes i lokalsamfundet (21.11.2012)
K R O N I K
Af bestyrelsen i foreningen NÆRSAMFUND

Vi har i Foreningen NÆRSAMFUND fulgt diskussionen af fremtiden for Falken og Klub 212 med stigende interesse.
Gid vi på Lolland kunne være enige om
*At vi kan og skal være stolte af vor egn, og at vi i vor omtale skal vise vor stolthed.
*At vi skal vise vilje og handlekraft og begrænse mudderkastning til det minimale.
*At vi skal tage ansvaret på egnens udvikling på os.
*At vi skal dyrke vor selvtillid.
*At vi skal værne om vore ildsjæle og understøtte vore borgeres engagement.
*At vi skal kende vor historie.
Perioden med samarbejdet grundlagt af SF og de borgerlige partier under Flemming Bonne Hansens initiativrige ledelse gav os vor selvtillid og vor stolthed tilbage, vi ændrede os fra navlebeskuere til iværksættere med en energisatsning, der aftvang respekt langt ud over kommunegrænsen.
I en tid med faldende børnetal og fraflytning er der store krav til forandringer.
Det er imidlertid vigtigt, at vi under forandringsprocessen træffer vore valg, så vi sikrer, at vi bevarer bevaringsværdige værdier i evt. nye strukturer.
Når vi ser på situationen omkring Falken, Klub 212, Natklubben og Huset, bemærker vi blandt andet
* Børn og unge føler, at de får et hjem.
* Man opnår positiv integration.
* Personalet vil vore børn og unge, som klart mærker denne vilje. Sammenhold er bindemiddel. Vore børn og unge føler, at personalet kan lide dem.
* Børn og unge lærer gennem aktiviteter medansvar, medindflydelse og selvværd.
* Institutionerne er åbne, når vore børn og unge har brug for dem.
* Institutionerne sikrer børn og unge prisbillige ture med store oplevelser.
* Arbejdet i klubberne modvirker kriminalitet, så vi har undgået Vollsmose og Gellerupparkens bandelignende tilstande.
* Nakskov er landskendt for sit socialpædagogiske arbejde, der gennem f.eks.
ministerbesøg medvirker til at hæve byens anseelse, som det tydeligt fremgår af
de mange seriøse og særdeles kompetente læserbreve.
* Vore børn og unge er stolte af deres institution.
Disse værdier skal efter vor opfattelse bevares uanset struktur. Vi kan ikke nøjes med økonomiske argumenter, idegrundlaget skal også være i orden. Det er i øvrigt vor opfattelse, at borgeropbakning og borgerindflydelse kan skabe billigere og bæredygtige projekter.
Vi ønsker i foreningen at bevare og udvikle initiativer, der sikrer egnens anseelse og mener ikke, at alt skal ensrettes i kommunen og centraliseres for centraliseringens skyld, der bør
være plads til forskellighed i et demokrati.
Vi deler læserbrevskribenters bekymring over, at mange af vore ledende medarbejdere i vor kommune er bosat udenfor kommunen og derfor ikke møder borgerne og institutionerne i hverdagen.
De mærker ikke selv konsekvensen af beslutninger i kommunen på deres børn.

(ingen overskrift) (12.11.2012)
Så gjorde de det igen landspolitikerne. Flytter offentlige arbejdspladser fra Lolland-Falster til Ringkøbing eller Ringsted. Fra at være 79 er det måske endt med 50. Uanset antallet er det mistede offentlige arbejdspladser.
Det bliver ikke bedre af at de flytter arbejdspladser fra et yderområde (L-F) til et andet yderområde (Ringkøbing). Det lå tilsyneladende også i kortene at Ringsted skulle nedlægges. På forunderlig vis slap Sjælland endnu engang fri på bekostning af Lolland-Falster.
I parentes nævnt var det noget af en arrogant holdning medlem af MF for socialdemokratiet Lennart Damsbo-Andersen lagde for dagen i TV ved at sige, at når arbejdspladserne flytter må man bare flytte med. Det lyder jo ikke, som han overhovedet har løftet en finger for at bevare arbejdsplad-serne i hans valgområde. Tværtimod!
Nu har landspolitikerne også skabt tvivl om en ny Storstrømsbro. Hvorfor? Det kan vi borgere så spørge MF Henrik Høegh fra partiet Venstre om?
Derudover viste resultatet af finanslovforhandlingerne, at de penge der blev givet i hovedsagen faldt på Sjælland (el-togs-ledninger) og vejnet.
Borgmestrene i landsdelen gør en ihærdig indsats for at forhindre det, der nu sker. Til gengæld er det meget, meget svært at se hvad ”kaffeklubben” gør. De bliver vel– så få de er – trynet i de store folketingsgrupper?
Skal denne afvikling af landets sydhavsøer stoppes, skal vi alle stå sammen, MFere, borgmestre og – befolkningen. Det kalder åbenbart på et snarligt ”oprør” mod centraliseringerne fra hele befolkningen på Lolland-Falster.
Foreningen NÆRSAMFUND
Kurt O. S. Hansen, formand

Blomsterparken endnu en tåbelig centralisering (18.10.2012)
Næsten hver dag kan det læses i dagspressen at Lolland kommune vil nedlægge eller nedrive huse og/eller institutioner. Det ligner mere afvikling end udvikling af kommunen.
Senest er det plejecentret Blomsterparken i Rødby der er i spil. Her vil en nedlæggelse/nedrivning betyde store forandringer for de ældre på Sydlolland. Det de ældre borgere har brug for er nærhed til familie og venner samt tryghed i dagligdagen.
I foreningen NÆRSAMFUND er vi imod centraliseringer som forringer borgernes offentlige service. Det er en klar forringelse at flytte ældre langt væk fra deres familie, venner og trygge omgivelser. Det er ikke i kategorien trygge omgivelser, hvis venner og familie – som ofte også er ældre eller gamle – skal køre til Nakskov eller Maribo, hvor den offentlige trafik – hvis den overhovedet findes – ikke kører lige til døren.
Hvorfor skal alt rives ned? Der er da mulighed for mellemløsninger i form af ombygning eller endnu bedre nybygning tilpasset et rimelig beboerantal. Tænk nu kreativt og lev op til kommunens slogan – Borgeren i Centrum!
Foreningen NÆRSAMFUND
Kurt O. S. Hansen, formand

Nakskov kan ikke undvære Falken 10.10.2012)
Bl.a på baggrund af mange henvendelser fra medlemmer og borgere ser foreningen NÆRSAMFUND med stor bekymring på det – i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2013 – fremsatte forslag om nedlæggelse eller sammenlægning af flere af de socialrelaterede klubber som klub 212 og Natklubben. De er og har været en meget stor succes på lige fod med institutionen Falken. Hvorfor vil embedsværket – og i sidste ende politikerne igen (sidst var det Grøn Verden) -ødelægge er stor succes indenfor det socialpædagogiske område? Er det spareiveren, der igen får overtaget? – eller ligger der helt andre motiver bag?
Endnu engang lægges der op til en tåbelig centralisering. Igen foreslået af embedsværket som gang på gang ser mere på økonomi end Lolland kommunes slogan – “Borgeren i centrum”. De socialt belastede personer er altså også borgere, som – i de klubber der findes nu – behandles med respekt. Hvorfor så slå dem sammen alene af økonomiske grunde? Det kan blive meget dyrere, hvis de pludselig ikke har et ståsted, hvor de føler sig trygge og derfor “flyder” ud i lokalsamfundet igen.
Falken har også utroligt mange andre kvaliteter, der støtter op om socialpædagogiske og andre aktiviteter, som kommer lokalsamfundet og dermed kommunen til gavn.
Kære politikere tiden må være inde til at træde i karakter og ikke lade jer køre rundt i manegen af embedsværket. Lev nu op til eget slogan og husk – der er valg om et år!
Foreningen NÆRSAMUND
Kurt O. S. Hansen

Store forventninger til sundhedscenter (26.09.2012)
Ovenstående udsagn bygger foreningen NÆRSAMFUND på det meget massive fremmøde af en bred kreds af borgere da Regionen og Lolland kommune havde indbudt til åbent hus for at orientere om det kommende sundhedscenter i Nakskov.
Der blev udtrykt meget stor optimisme fra repræsentanterne fra Regionen, Lolland kommune og direktøren fra Nyk. F. Sygehus. De praktiserende læger var tilfredse med lokalerne, men lidt bekymrede for de kommende overenskomstforhandlinger.
I foreningen NÆRSAMFUND hilser vi også sundhedscentret velkomment og har store og positive forventninger til det endelige resultat efter de meget positive og konstruktive meldinger fra de ansvarlige repræsentanter. Vi tillader os også at opfatte det massive fremmøde fra borgerne, at de har de samme store forventninger.
Foreningen NÆRSAMFUND vil fremdeles holde politikere og embedsværk fast i de store visioner
og tilkendegivelser om fastholdelse af medicinsk ambulatorium, øget indsats for kronikere m.v., mere forebyggelse og langt mindre transport ud af området.
Foreningen NÆRSAMFUND
Kurt O. S. Hansen

Pressemeddelelse (02.08.2012)
Med udgangspunkt i 2 tragiske patientdødsfald på region
Sjællands sygehuse udtaler foreningen NÆRSAMFUND
følgende:
Regionens katastrofale fejltrin
Overskriften dækker over den beslutning om
etablering af et supersygehus i Køge, som et stort
flertal blandt regionspolitikerne traf tilbage i 2010. For at kunne finansiere
dette”projekt” nedlagde man de små sygehuse i regionen samtidig med at man stort
set nedlagde skadestuerne i Næstved og Roskilde.
I foreningen NÆRSAMFUND – med udgangspunkt i Lolland kommune –
er vi modstandere af centraliseringer som forringer borgernes offentlige
service. Vi kæmpede derfor kraftigt mod beslutningen i 2010.
Vi advarede mod at det ville koste liv. Både pga. manglende
læger på skadestuer, men også det at erstatte læger med paramedicinere
i lægeambulancer. Endvidere pegede vi på, at mange ville dø under lange transporter
fra regionens yderområder til de centraliserede sygehuse.
Deter selvsagt meget vanskeligt for foreningen og borgerne i særdeleshed ubestrideligt at kunne
bevise, at et dødsfald skyldes manglende læger, lange afstande eller manglende normeringer.
Nu er der – til vor dybe bekymring – flere beviser for vore ”påstande” eller bekymringer
om at den tåbelige beslutning ville få de konsekvenser.
Nu står flere regionspolitikere – især i de berørte byer – i kø
ved ”håndvasken”.Så se at få ændret den for yderområder katastrofale beslutning fra 2010!
For yderligere oplysninger kontakt venligst
Foreningen NÆRSAMFUND
Kurt O. S. Hansen, formand

Endnu en hovedløs centralisering (26.06.2012)
Overskriften dækker over udmeldingen som er kommet fra Kommunernes Landsforening om at alle borgere om 2-3 år skal henvende sig til kommunernes borgerservice over internettet.
Endnu en totalt uigennemtænkt centralisering som kun har ét formål, at kommunerne skal spare penge. Så blæse være med borgerne. Hvem er det der er til for hvem? er det naturlige spørgsmål. I Lolland kommune har man et slogan som siger – ”Borgeren i centrum!”. Det kommer borgeren slet ikke hvis den centralisering gennemføres.
Hvad med alle de ældre eller gamle? Hvad med alle de ord- og talblinde? Hvad med de psykisk svage o.s.v. o.s.v. Vil man tage alle rettigheder fra disse persongrupper eller skal de forlade sig på frivillighed? – eller er det bare deres problem? Det er ikke spørgsmålet om at disse grupper ikke vil. De kan ikke!
Der er helt fint med IT og dette er ikke en modstand mod indførelsen af sådanne systemer. Det er hastigheden hvormed det indføres og en manglende udmelding om, hvad mulighed der tilbydes de borgergrupper som aldrig kan lære at håndtere PCere og lignende. Nu må centraliseringshysteriet stoppe!
Skrevet af Kurt O. S. Hansen

Pressemeddelelse (08.06.2012)
Patienter sendes hjem midt om natten – for egen regning
Overskriften dækker over patienter som bliver hjemsendt efter skadestuebesøg på Nykøbing Falster sygehus midt om natten efter at sidste offentlige transportmiddel er indstillet.
Efter centraliseringen af sygehusstrukturen i Region Sjælland i 2011 og dermed nedlæggelsen af Nakskov Sygehus med tilhørende skadestue skal skadestuepatienter køre til Nykøbing F. sygehus/skadestue, hvor der ofte er lang ventetid, som medfører at patienter først er færdigbehandlet efter midnat.
”Tilbuddet” fra sygehuset til patienterne – efter færdigbehandling – er, at enten kan de vente i forhallen til første tog eller bus kører om morgenen eller også skal de selv betale en taxa hjem. Det kan det betyde taxa-ture på op til 70 km. Det er typisk en taxaudgift på over kr. 1.100.
En henvendelse til sygehusledelsen viser at sådan er reglerne over hele landet!!!
Hvordan passer dette eksempel på lands-og regionalpolitikernes gentagne udtalelser om: – fri og lige adgang til sundhed! – de burde tilføje: – bare du selv betaler!
I foreningen NÆRSAMFUND med 1700 medlemmer finder vi det helt uacceptabelt at centraliseringen af sundhedsvæsenet skal medføre ekstraudgifter for borgere/patienter som bor i de lokale sygehuse/skadestuers udkantsområder. Det er ikke lige adgang! Den regel må laves om. Jo før des bedre.
Kurt O. S. Hansen

Foreningen mødte politidirektøren (24.05.2012)
Fra foreningen deltog formanden Kurt O. S. Hansen, Boye Pedersen, Susanne Lund Madsen og Lars Dan Jensen. Fra Sydsjællands og Lolland-Falsters politi deltog politidirektør Jesper Vorstrup Rasmussen og chefpolitidirektør Jan Bjørn.
Som oplæg til det årlige møde mellem foreningen og politiledelsen i Sydsjællands og Lolland-Falsters politi indledte politidirektøren med at gennemgå etatens årsberetning med en lang række
statistikker og økonomi. Beretningen – som foreningen kunne tage til efterretning – pegede umiddelbart i den rigtige retning på mange områder. Det fremgik bl. a. at antallet af indbrud var faldet de første 3 mdr. af 2012.
Foreningen understregede at der er tilfredshed med politiets arbejde på Vestlolland. Vi påpegede dog at der fortsat mangler eksakte tal for responstider i Lolland kommune. Politidirektøren gentog at man fra centralt side ikke ønsker at udarbejde opgørelser på den enkelte kommune.
Vi spurgte ind til de netop udmeldte besparelser i politiet og om det ville betyde yderligere besparelser på politistationen i Nakskov. Det ville det ikke! I det hele taget lovede han at politistationen i Nakskov ville bibeholdes så længe han var politidirektør: Han måtte dog erkende at han ikke selv var herre over beslutninger udefra eller nye økonomiske krav fremadrettet.
Politidirektøren understregede, at der i 2011 var et pænt økonomisk overskud i Sydsjællands og Lollands-Falsters politi, hvorfor der ikke var sket afskedigelser.
Det førte os videre til spørgsmålet om rekruttering af betjente til stationen i Nakskov, hvor 4-5 betjente netop er stoppet og gået på efterløn eller pension. Det kniber desværre gevaldigt med at få unge betjente til at søge ind. Politidirektøren udtrykte undren over at ikke flere – med rødder i det lokale -søger tilbage til Nakskov.
Vi kom ind på knallertkørslen i byen, som i mange tilfælde var ”vild” og hensynsløs og skabte utryghed. Dette var en prioriteret opgave i 2012 var svaret.
Vi henledte også opmærksomheden på mange cyklende i gå-gaden i Nakskov.
For de 2 foregående spørgsmål/problemer henviste vi til den manglende synlighed af politi i bybilledet. Vi opfordrede endnu engang til – bare engang imellem – at patruljere i gå-gaden.
Noterede os at der blev lovet mere focus på indbrud i privatboliger i 2012. Bl. a. med indførelsen af en specialenhed/Task Force i 2012.
Endelig vendte vi problemstillingen med fartkontroller. Ikke at vi havde noget imod disse, men henviste til at det i mange tilfælde mere virkede som fartfælder der skulle godtgøre at man havde et måltal på 22.000 fartbøder på et år. Især påpegede vi uhensigtsmæssigheden med 60 km skiltet i Halsted der kun står ca. 100 m før byskiltet der betyder 50 km. Det narrer mange til at køre for stærkt.

NÆRSAMFUND mødte regionsformanden 08.05.2012)
Formanden for foreningen Kurt O. S. Hansen og bestyrelsesmedlem John Povlsen mødtes den 8. maj 2012 med regionsformand Steen Bach Nielsen og sundhedschef Christina Lundgren
Steen Bach Nielsen indledte mødet, der var præget af stor fordragelighed og gensidig forståelse, med fremlæggelse af vision om et højhastighedstog mellem Stockholm og Hamborg, der skal have én station på Lolland-Falster, hvorfra man vil kunne nå såvel København som Hamborg på én time. Visionen går på indvielse af forbindelsen i 2020.
Vort første spørgsmål
– Hvad har udgifterne til transport været før lukning og efter lukning af
Nakskov Sygehus 1. maj 2011?
– Er der udarbejdet grønt regnskab?
svarene på spørgsmålene var undvigende idet regionen ikke ville kunne rulle sygehusstrukturen tilbage, og at der derfor ikke ville blive brugt ressourcer til en sådan undersøgelse. Der var blandt deltagerne enighed om, at udgifterne var steget og at CO2regnskabet ikke var kønt.
De næste spørgsmål står med kursiv skrift
– Overhyppighed af overbelægning på Nykøbing F. Sygehus
Var vi ikke i detaljer med.
– Lange ventetider på skadestuen i Nykøbing F.
Blev besvaret med, at 85 % af patienterne på regionens skadestuer kom under behandling indenfor første time, og at Nykøbing Sygehus ikke havde så høje ventetider som f. eks. Slagelse Sygehus. Regionen var enig i, at ventetider på f.eks. 8 timer er klart uacceptable. Man er villige til at overveje indførelse af en øvre grænse på 4 timer. Man erkendte, at informationen til de ventende ikke altid er optimal, ligesom et forslag fra os om, at der skulle kunne bestilles tid til besøg på skadestuen som hos lægevagten, blev modtaget konstruktivt.
Regionen er interesseret i at blive orienteret om problemer med ventetider.
– Flere patienter sendes hjem fra Nykøbing F. Sygehus midt om natten
Regionen har ikke kunnet få oplysningerne bekræftet. Man er enig i, at patienternes mulighed for hjemtransport skal være tilgodeset ved udskrivelse og mener også, at det er tilgodeset – i hvert fald i instruksen.
– Ambulatoriet har kun 1 lægestilling fordelt på 2 personer, hvoraf den ene nu overgår til privat praksis. Lægebemandingen dækker ikke mange lidelser. Det betyder, at f. eks.
mange kronikere er kommet i klemme
Regionen henviste til styrkelsen af ledelsen på Nykøbing Sygehus til samme niveau som Slagelse Sygehus. Regionen anbefalede, at vi diskuterer problemerne direkte med ledelsen på Nykøbing Sygehus.
– Der står stadig 3 skilte (Sygehus) ved indfaldsvejene til Nakskov. Det vil især forvirre turister. De misvisende skilte bør fjernes.
Regionen har på foranledning af vort spørgsmål rettet henvendelse til Lolland Kommune, der vil foranstalte en retvisende skiltning.
– Det er for ringe service og information af borgerne på Vestlolland.
Man erkendte, at der ikke var informeret optimalt om lukningen af ambulatorium m.m. den 1. maj.
– Det er meldt ud, at hele Sundhedscentret lukker i 3 uger for afvikling af ferie. Vi har aldrig oplevet, at man lukker et sygehus. Hvorfor så et
sundhedscenter/ambulatorium. Det er en forskelsbehandling/nedprioritering af Regionens yderområder.
Regionens svar var, at også sygehusafdelinger lukkes i sådanne perioder, og at kun akutfunktioner opretholdes.
– Det er fortsat foreningens opfattelse at der burde være 4-6 senge i Nakskov til patienter som har korttidsindlæggelser (få timer). Det ville afhjælpe overbelægning i Nyk. F og spare tid og kørsel.
Blev henvist til direkte forhandling med den nye chef på Nykøbing Sygehus.
-Telemedicin og videokonferencer. Vi beder Regionen overveje at der indføres videokonferencer, hvor speciallægen sidder på et sygehus uden for Lolland og taler med patient og evt. pårørende samt sygeplejerske/egen læge i Ambulatoriet/Sundhedscentret. Vi sigter navnlig på opfølgende samtaler efter undersøgelser på f. eks. Rigshospitalet og på Næstved Sygehus. Et aktuelt mål kunne være, at mindst halvdelen af sådanne møder afvikles som videokonferencer. Vi vil på denne måde spare megen tid på vejene, ligesom transportudgifterne vil falde.
Regionen er meget positiv overfor forslaget, som man vil arbejde videre med. Der var fuld enighed om, at videokonferencer skulle tilbydes patienterne som en mulighed og at patienten skal have ret til at få konsultationer direkte med lægen. Man nævnte, at der også er gode erfaringer med telepsykiatri.
– Der er afsat lokaler til speciallæger i planerne for Sundhedscentret. Vi foreslår, at de kommer minimum én gang om ugen. Det ville spare enormt med tid og transportudgifter.
Henvises til direkte forhandling med chefen for Nykøbing Sygehus.
-Vi beklager ændringerne i planerne for Sundhedscentret, som – efter vores mening – ligger milevidt fra det der var lagt op til fra starten med et sundheds- og akuthus. Det er tydeligt at ”embedsværket” hele tiden har været modstander af planen, som vi så, da arealet blev indskrænket og røntgenafdelingen blev flyttet.
Regionen kunne ikke anerkende vore præmisser, idet man mener, at der er tale om at inddragelse af nyt multifunktionelt apparatur gør dobbeltanvendelse af faciliteterne mulig. Det betyder, at man kan klare sig med færre lokaler.
Regionen oplyste, at der ville blive åbent hus på sundhedscentret i løbet af efteråret. Vi lovede, at vor forening vil bakke det gode initiativ op.

Visioner som frygtes (28.04.2012)

Såvel Lolland kommune som LAG Lolland er de seneste dage fremkommet med meget visionære oplæg til etablering af feriebyer. LAG med en kanalby ved Rødbyhavn og Rødby og Lolland kommune med en ferieby ved Ydø/Albuen for kvalitetsbevidste forbrugere, som ønsker en unik oplevelse.

Det kan vel – med rette – frygtes at når de potentielle købere/interessenter opdager, at der hverken er sygehus eller skadestue i nærområdet, så kølner interessen. Dertil skal lægges en ringere politidækning med lukkede politistationer i aften- og nattetimerne. Infrastrukturen er også forringet. Især i kommunens yderområder.

Det er rigtigt positivt at der tænkes stort. Det skulle de pågældende politikere nok have gjort for nogle år tilbage da centralisterne maltrakterede sygehusvæsenet, politiet og infrastrukturen. Det får ikke ligefrem virksomhedsledere og investorer til at flokkes om etablering og investering i Lolland kommune. Desværre.

I foreningen NÆRSAMFUND savnede vi opbakning fra de fleste lokale politikere, da vi kæmpede for bevarelse af ovenstående vitale institutioner for et lokalområde, som skal være til stede hvis man vil udvikling i stedet for afvikling.

Atter en hovedløs centralisering (25-01-12)

Så væltede der endnu et skelet ud af skabet efter den borgerlige regerings fald. Denne gang er det ikke betalt gæld til det offentlige på ikke mindre end 73 mia. Heraf en temmelig stor del til kommunerne. Når der så tænkes på at samme politikere gav skattelettelser på 75 mia er der vel ikke noget at sige til, at det danske samfund mangler penge!

For at kræve restancer ind blev inddrivelsen taget fra kommunerne og lagt over i et stort centraliseret EDB-system, som skulle klare det hele. Atter en hovedløs centralisering. Samtidig blev der fyret 5000 personer i det offentlige. Som så mange gange før har politikerne købt katten i sækken eller været alt for ivrige med at implementere systemerne inden de skred til fyringer.

Nu sidder den nyvalgte regering så med aben. Så kunne det vel forventes, at de så ville gøre en ekstra indsats for at inddrive restancerne. Bl. a. ved at ansætte mange af de fyrede medarbejdere i SKAT. De kunne i hvert fald hurtigt tjene deres løn hjem. Næ, minsandten om ikke de vil løse problemet ved at eftergive ca. 37 mia i en tid, hvor riget fattes penge. Det er et
voldsomt angreb på retsbevidtheden. Det er efterhånden ikke let at se forskel på rød og blå blok.

Skrevet af Kurt O.S. Hansen

Sygehusledelse og politikere tåler ikke kritik (25.01.2012)

Det er meget interessant for foreningen NÆRSAMFUND at følge den løbende debat mellem regionsformanden og repræsentanter for sygeplejerskerne med udgangspunkt i en fællestillidsrepræ-sentants kritik af regionspolitikerne og sygehusledelse/embedsmænd.

Sandheden er, at ledelsen i Sygehus Syd – som er politikernes forlængede arm – ikke tåler kritik overhovedet. Det uanset om det er fra eksterne samarbejdspartnere som NÆRSAMFUND eller læger i deres eget ”system”.
Det har kostet en meget dygtig, erfaren og – af patienterne – vellidt læge jobbet i forbindelse med lukningen af Nakskov Sygehus. Dette til trods for at sygehusledelsen den gang oplyste, at de ikke kunne få læger. Den pågældende læge udtrykte bare sin skepsis mod beslutningen på patienternes vegne.

I foreningen har vi hele tiden villet den dialog regionsformanden nu efterlyser, men da vi var kritiske overfor sygehusledelsens dispositioner, fik vi den klare besked fra regionsformanden, at vi ikke mere måtte kontakte sygehusledelsen. Som vi oplever dialog, er det en tovejs kommunikation som ligeværdige. Det er vel nærliggende at tro at medarbejderne/sygeplejerskerne i alt for mange tilfælde er løbet panden mod muren, når de har fremført intern kritik. Den fremførte – slet skjulte – mistænkeliggørelse om at overdødeligheden på Nykøbing Sygehus skyldtes personalet, er vel den berømte dråbe der har fået bægeret til at flyde over.

Skrevet af kurt O.S.Hansen

2011

Vi kræver fortsat TRYGHED (08.04.2011)

I foreningen er vi af den opfattelse, at skal de mange fine ord/floskler virkelig betyde noget, må de også kunne møde borgerne og forklare hvad de mener med udtrykkene.

Det er meget passende nu, hvor de sidste sengepladser på sygehuset lukker, at befolkningen så får at vide, hvor trygheden ligger i forhold til hvad der bliver tilbage på Nakskov sygehus og hvordan man skal forholde sig som borger og/eller patient.

Det er da en form for tryghed at få at vide hvad der sker og hvordan man skal forholde sig, når der er 60 km til nærmeste skadestue og sygehus. Og hvordan vil det medicinske ambulatorium fungere? – Kan jeg få taget røntgenbiller og taget blodprøver. Hvad med alle kronikerne: – hvordan skal de forholde sig?

Der er sikkert mange andre presserende spørgsmål fra patienter og borgere. Disse kan stilles direkte på borgermødet.

MØD talstærkt op! Bak foreningen op ved at blive medlem!

Foreningen afholder borgermøde (08.04.2011)

Foreningen kontaktede i starten af april såvel Regionsformanden som borgmesteren i Lolland kommune for at anmode disse om at afholde det borgermøde som Regionen lovede den vestlollandske befolkning når og hvis bevillingen til sundheds- og akuthuset gik igennem. Og det er bevillingen lykkeligvis.

Vi bad dem også om – ved et sådan borgermøde – at fortælle hvordan sundhedsvæsenet på vestlolland skal fungere efter at sygehuset er lukket helt eller delvis ned med udgangen af april.

Svaret lod vente på sig. Og da det endelig kom var svaret negativt fra begge politiske systemer.

Det havde bestyrelsen godt på fornemmelsen, hvorfor vi selv arrangerede et borgermøde og inviterede kompetente og ansvarlige personer fra begge instanser til at holde oplæg.

Sundhedsministeren i front for de gamle (24.02.2010)

Ifølge medierne har sundhedsministeren nu endelig opdaget en af de oversete patientgrupper. De gamle. Disse skal der i fremtiden gøres mere for. De skal ikke bare ligge i sengene eller på gangene på sygehusene. En meget sympatisk tanke. Men hvor skal de så være?

Det står noget hen i det uvisse. Det siges at de skal hurtigst muligt hjem og op at gå. Men hvem skal passe dem? Hvis man kender tankegangen på Christiansborg så skal kommunerne overtage efterbehandlingen. Det kræver der følger penge med. Så er det en fornuftig løsning.

Så mangler vi kun at sundhedsministeren også for øjnene op for en anden meget stor patientgruppe: – kronikerne.

Netop disse to grupper ”ryger” ofte ud og ind af sygehusene for at blive stabiliseret. D.v.s. ophold af meget kort varighed.
Derfor: -Bevar de små sygehuse med sengepladser, laboratorium, ambulatorium samt tilhørende sundhedscentre, privat praktiserende læger og sundhedsfremmende aktører. Disse sygehuse kan tage sig af lige netop disse patientgrupper.

Lad Nakskov Sygehus blive pilotprojekt for en sådan sygehusmodel, idet der er en overhyppighed at disse to patientgrupper på Lolland.