Arkiv

/Arkiv

Under ARKIV findes også arkiverede, ikke aktuelle indlæg:

Referat af generalforsamling i NÆRSAMFUND 29.03.2023

 1. Valg af dirigent
  Bestyrelsen foreslår Gert Meyer Madsen.
  Gert Meyer Madsen valgt med akklamation.
 2. Bestyrelsens beretning ved formand John Povlsen. http://naersamfund.dk/wp-content/uploads/2023/04/Bestyrelsens-beretning-for-2022.pdf
  Diskussion af og spørgsmål til beretningen. 
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab ved kasserer Anne-Mette Hansen.
  Kassereren fremlagde regnskabet, der var omdelt, hvorefter det blev godkendt uden bemærkninger. http://naersamfund.dk/wp-content/uploads/2023/04/2F8F2841-18DC-449A-B01A-24933210AFBF-scaled.jpeg
 4. Fastsættelse af kontingent.
  Kassereren fremlagde bestyrelsens forslag om uændret kontingent, der blev vedtaget med akklamation.
 5. Indkomne forslag.
  Der er ikke indkommet forslag til behandling.
 6. Valg
  1. Bestyrelsen består af Doris Henriksen, Yvonne Olesen, Svend Skottfelt, Tina Baruch, Tina Rewers, Marianne de la Motte, Anne-Mette Hansen og John Povlsen, hvor Yvonne Olsen, Svend Skottfelt, Marianne de la Motte og Anne-Mette Hansen er på valg. Yvonne Olsen, Marianne de la Motte og Anne-Mette Hansen genopstiller.
   Yvonne Olsen, Marianne de la Motte blev valgt med akklamation. Bestyrelsen foreslog herefter Grete Breinhild til den ledige plads i bestyrelsen. Den var forsamlingen helt med på.
  2. Af vores nuværende suppleanter Henning Hansen og Anne Bendsen er Anne Bendsen på valg.
   Ingen meldte sig til hvervet og ingen lod sig overtale.
   Da bestyrelsen har 8 medlemmer, hvor minimum er 7, fandt generalforsamlingen, at vi kunne nøjes med én suppleant indtil den kommende generalforsamling.
  3. Der vælges revisorer hvert år. De nuværende revisorer er Kenn Jørgensen og Grete Breinhild.
   Grete Breinhild var pludselig ikke valgbar efter at være valgt til bestyrelsen. Kenn Jørgensen, der havde tilkendegivet, at han modtog genvalg blev valgt uden afstemning. Vi var så heldige, at Jette Baruch stillede sig til rådighed som den anden revisor, så salen klappede i taknemmelighed.
  4. Vor nuværende suppleant er Gert Meyer Madsen. Han modtog til forsamlingens store tilfredshed genvalg.
 7. Et enkelt medlem udtrykte utilfredshed med, at ambulancedriften i vort område bliver overtaget af regionen 1. februar 2024. Formanden henviste til bestyrelsens bemærkninger i den skriftlige beretning primo marts. Svend Skottfelt begrundede det mere detaljeret.
  Et medlem klagede over borgerservices uvenlige optræden overfor en ældre medborger. Formanden lovede at drøfte episoden i bestyrelsen.

Referat 31.03.23 John Povlsen

Generalforsamling, nyhedsbrev

Onsdag den 29. marts 2023 indbyder Nærsamfund til:
• Kl. 17:45Fællesspisning – elever fra CELF og deres lærer serverer 2-retters menu!
Deltagelse i dette programpunkt kræver tilmelding senest onsdag d. 22. marts til John Povlsen (formand) på mail: Povlsen.John@gmail.com.
Deltagelse i spisningen, hvortil der opkræves et gebyr på 50 kr., er naturligvis frivillig og ikke en
forudsætning for deltagelse i de øvrige punkter.
Vi afholder den resterende del af mødet i teatersalen, da vi hører hinanden godt her.
• Kl. ca. 1845Direktør for Nykøbing Falster Sygehus Ricco Dyhr
Emne: Visioner for et Nærhospital i Nakskov Sundhedscenter
 Kl. ca. 1930: Generalforsamling i henhold til vedtægterne med efterfølgende debat.
Husk, at forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden
(Povlsen.John@gmail.com) i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Man kan naturligvis deltage i
generalforsamlingen uden at have deltaget i spisning og inspirationsarrangementet.
Vi opfordrer vores medlemmer, som har en e-mailadresse, til at give den til foreningen og melde eventuelle ændringer i e-mailadresse. Det vil spare penge til porto.
Hjælp bestyrelsen med at tegne nye medlemmer. Medlemmerne er foreningens styrke.
HUSK! – Kontingent på 50 kr. for enkeltmedlemmer og 100 kr. for par kan indbetales eller overføres via Netbank til LOLLANDS BANK reg. nr. 6520 konto 1618090, via MobilPay på nr. 58847 samt – uden gebyr – på Nakskov Løveapotek, Nygade 17, og filialen ved MENY, samt på Extraposten, Nygade 30, 4900 Nakskov.
Venlig hilsen

Bestyrelsen
Yvonne Olesen (fhv. sagsbehandler), Marianne de la Motte (fhv. sygeplejerske) næstformand, Anne-Mette Hansen (HR Supp.) kasserer, Tina Rewers (lærer) sekretær, Svend Skottfelt (læge), Tina Baruch (lærer-specialundervisning), John Povlsen (fhv. rektor) formand, Doris Henriksen (fhv. sygeplejerske)
Styrk dit Nærsamfund – tegn et medlem

Informationsbrev februar-marts 2023
Året 2022 startede som et coronaår med en truende ny variant af corona, som var ekstrem smitsom. Vi var gennem med det sædvanlige cirkus med forfordeling af Vestlolland med hensyn til testmuligheder og vaccinationssteder. Det skulle vise sig, at vi via vaccinationer havde opnået en god beskyttelse, så langt de fleste sygdomsforløb blev milde. Vi blev tidligt på året befriet for coronarestriktionerne.

I mellemtiden skulle en ny trussel vise sig i Europa. Putins tropper gik ind i Ukraine. Løsning af dette problem overstiger Nærsamfunds formåen.
Udviklingen på Lolland har været præget af fuld beskæftigelse og fokus på udvikling i forlængelse af Femern Bælt Projektet. Det er nu vi har chancen på Lolland.
Vores nytårsønske er, at den ny regering i samarbejde med regionerne kan gennemføre en realistisk sundhedsreform, der tilgodeser borgernes interesser i udkantsområderne.
Regionen hjemtager ambulancedriften på Lolland
På vores møde med Det Præhospitale Center i maj, var ambulancedriften i centrum. Pr. 1. februar 2024 skal Regionen drive ambulancedrift i 2 delområder i Regionen, hhv. Køge og Nykøbing F.
Serviceniveauet vil ikke blive forringet ved overtagelsen af driften. Der vil fortsat være stor fokus på bl.a. responstiden.
Regionen har allerede afholdt informationsmøder vedrørende hjemtaget for redningspersonalet flere steder i regionen.
Regionen ønsker at sikre højt informationsniveau og tryghed. Der har været stort tilslutning til informationsmøderne. I dag er redderne på Lolland ansat hos Falck, og deres ansættelse overgår til Regionen.
Til vores spørgsmål om, hvorvidt der er paramediciner med i ambulancerne, forsikrede man os om, at der forsat vil være en paramediciner med i ambulancerne, og at der er en del af paramedicinerne, som har en overbygning på deres uddannelse (Advanced Paramedics).
Vi efterlyste en pjece eller anden informationsmateriale forud for den nye vagtlægeordning med ikrafttrædelse 01.10.2022.
Man beroligede os med, at Det Nære Sundhedsvæsen, som er ansvarlige for den nye vagtlægeordning, når tiden nærmer sig, vil informere pressen – der skal nok komme information i medierne.
Nakskov Sundhedscenter i front!
Med offentliggørelsen af, at Region Sjælland nu åbner mulighed for at patienter med en række kroniske lidelser kan hente deres medicin på to af regionens sygehuse og på Nakskov Sundhedscenter, er vores Sundhedscenter blevet noget særligt. I praksis foregår udleveringen ved, at man i lighed med afhentning af postpakker åbner en boks med en tilsendt kode. Vi er i NÆRSAMFUND meget begejstret og vil ikke undlade at takke Nykøbing Falster Sygehus for, at de har støttet os i kampen for, at udlevering kan ske på et sundhedscenter. Vi ville naturligvis også gerne have haft Maribo Sundhedscenter med i
løsningen. Vi er imidlertid her stødt på den forhindring, at dette center er lokalt og ikke er underlagt Region Sjælland som Nakskov Sundhedscenter.
Med decentraliseringen af medicinudleveringen har man accepteret vores holdning om, ’at det er godt for mennesket at være noget særligt’. Her er Lolland noget særligt i forhold til den øvrige region. Det fremmer stoltheden lokalt.
Vaccination og test på Vestlolland
Vestlolland tilgodesås i alt for ringe grad igen-igen ved 4. vaccinationsrunde, men det lykkedes da at løse situationen ret hurtigt – dog med gener og utryghed for især vores ældre og svage.
Deponering af radioaktivt affald
Vi diskuterede på forrige generalforsamling spørgsmålet. Vi har undersøgt det nærmere og fået rådet, at lade spørgsmålet ligge, til det måtte blive aktuelt igen. Vi er dog stadig stærkt imod opbevaring i Lollandsk undergrund.
Foreningen NÆRSAMFUND
Vi vil under generalforsamlingen skulle finde flere nye bestyrelsesmedlemmer, da ikke alle nuværende
bestyrelsesmedlemmer kan fortsætte. Vi vil bede om, at man allerede nu overvejer at gå ind i bestyrelsen og overvejer nye indsatsområder for foreningen. Mød frem: I er vor højeste myndighed!

Bestyrelsen for NÆRSAMFUND

7. marts 2023
 
2022

Nakskov Sundhedscenter i front!

Med offentliggørelsen af at Region Sjælland nu åbner mulighed for at patienter med en række kroniske lidelser kan hente deres medicin på to af regionens sygehuse og på Nakskov Sundhedscenter, er vores Sundhedscenter blevet noget særligt. I praksis foregår udleveringen ved, at man i lighed med afhentning af postpakker åbner en boks med en tilsendt kode. Vi er i NÆRSAMFUND meget begejstrede og vil ikke undlade at takke Nykøbing Falster Sygehus for, at de har støttet os i kampen for, at udlevering kan ske på et sundhedscenter. Vi ville naturligvis også gerne have haft Maribo Sundhedscenter med i løsningen. Vi er imidlertid her stødt på den forhindring, at dette center er lokalt og ikke er underlagt Region Sjælland som Nakskov Sundhedscenter.
Med decentraliseringen af medicinudleveringen har man accepteret vores holdning om, ’at det er godt for mennesket at være noget særligt’. Her er Lolland noget særligt i forhold til den øvrige region. Det fremmer stoltheden lokalt.

Jeg vil benytte lejligheden til igen at nævne muligheden for videokonsultationer i Nakskov Sundhedscenter, hvor Nærklinikkens videokonference kan benyttes til blandt andet opfølgende samtaler med sygehuse, uanset hvilken læge man har. Spørg ind til muligheden, når I er i situationen, hvor det er aktuelt. En sygeplejerske ved nærklinikken vil være behjælpelig.

Tak for nytårsgaven

John Povlsen
Foreningen Nærsamfund

29. december 2022

Salg af Nakskov Elnet?

Der går rygter om, at Lollands Byråd har drøftet salg af Nakskov Elnet under et lukket punkt på byrådsmødet 15. dec. 2022. Vi bliver i NÆRSAMFUND altid betænkelige, når planer af den type mørklægges for befolkningen, idet det tyder på demokratisk underskud og giver perfekt grobund for rygtedannelse og frygt til stor skade for i processen at finde den bedste løsning. 
Vi frygter i Nærsamfund, at der ved et eventuelt salg bliver tale om en centralisering, der flytter beslutninger, know how og arbejdspladser fra vores lokalområde. 
Vores borgere frygter, at et evt. salg vil resultere i stigende elpriser, og det er bestemt ikke noget behageligt i en situation, hvor energipriserne er på himmelflugt på grund af Putins invasion i Ukraine!
Vi opfordrer derfor vores borgmester Holger S. Rasmussen til at delagtiggøre befolkningen i byrådets eventuelle overvejelser vedrørende et eventuelt salg. Vi skal undgå at Nakskovs borgere føler sig udsat for luskeri.

På vegne af Nærsamfunds bestyrelse

John Povlsen

16. december 2022

Glædelig jul og godt nytår

Kære medlemmer!

Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Når vi betragter situationen i vort område overordnet, er udsigterne gode. Tunnelbyggeriet giver fuld beskæftigelse, der er udsigt til nærsygehuse, ligesom vi nærmest har glemt coronaen. Vi måtte dog desværre genopleve vaccinationscirkusset, hvor Vestlolland tilgodeses i alt for ringe grad ved 4. vaccinationsrunde, men det lykkedes da at løse situationen ret hurtigt – dog med gener og utryghed for især vores ældre og svage.

Vores nytårsønske er, at en ny regering i samarbejde med regionerne kan gennemføre en realistisk sundhedsreform, der tilgodeser borgernes interesser i udkantsområderne.

Vi glæder os til, at vi nu endelig igen må mødes med vores kære i jule- og nytårsdagene. Det er jo desværre ikke en selvfølge i disse dage.

Generalforsamling.

Vi afholder generalforsamlingen

29 marts 2023 kl. 18.

Vi starter med fællesspisning i kantinen på Campus Nakskov og fortsætter med oplæg og generalforsamling i Teatersalen.

Oplægget kommer fra direktøren for Nykøbing Falster Sygehus Ricco Dyhr, der vil fortælle om visionerne for Nakskov Nærhospital, som vi håber bliver en hjørnesten for Lolland og NÆRSAMFUNDS arbejde i 2023.

Vi vil under generalforsamlingen skulle finde flere nye bestyrelsesmedlemmer, da ikke alle nuværende bestyrelsesmedlemmer kan fortsætte. Vi vil håbe, at man allerede nu overvejer at gå ind i bestyrelsen og overvejer nye indsatsområder for foreningen.

Vi udsender som sædvanlig en redegørelse for året i starten af marts.

En lille bøn.

Hvis I undrer jer over, at I ikke får materialer fra NÆRSAMFUND skyldes det oftest, at vi ikke har jeres nye emailadresse. Så send i den situation den nye emailadresse og adresse til: Povlsen.John@gmail.com.

NÆRSAMFUND december 2022 

John Povlsen

7. december 2022

Referat af generalforsamling i NÆRSAMFUND 29.03.2022

 1. Valg af dirigent
  Bestyrelsen foreslår Gert Meyer Madsen. – Gert Meyer Madsen valgt.
 2. Bestyrelsens beretning ved formand John Povlsen.
  (se denne nedenfor samt http://naersamfund.dk/wp-content/uploads/2022/04/A49121AC-049B-4518-A343-C61F57392608.png
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab ved kasserer Anne-Mette Hansen. http://naersamfund.dk/wp-content/uploads/2022/04/Printer27Scan20220407065540.pdf
 4. Fastsættelse af kontingent. – Uændret.
 5. Indkomne forslag.
  Der er ikke indkommet forslag til behandling.
 6. Valg
  1. Bestyrelsen består af Doris Henriksen, Yvonne Olesen, Svend Skottfelt, Tina Baruch, Tina Rewers, Marianne de la Motte, Anne-Mette Hansen og John Povlsen, hvor Doris Henriksen, Tina Rewers, Tina Baruch og John Povlsen, der alle genopstiller, er på valg. – Genvalg til alle.
  2. Af vore nuværende suppleanter Henning Hansen og Anne Bendsen er Henning Hansen på valg. – Genvalg.
  3. Der vælges revisorer hvert år. De nuværende revisorer erKenn Jørgensen og Sigurd Kolbye.
   Sigurd Kolbye ønsker ikke at genopstille.
   Bestyrelsen foreslår Grete Breinhild til posten. – Grete Breinhild valgt.
  4. Vor nuværende suppleant er Gert Meyer Madsen. – Valgt

Bestyrelsens beretning for 2021

Jeg vil indlede med at byde jer alle velkommen. Vi er glade for, at I altid møder talrigt frem og vi føler, at I ligefrem glæder jer til at se hinanden. Til gengæld forekommer det at vi altid mødes i skyggen af noget. Først var det corona med flere halvlege, nu har vi næsten glemt coronaen, da den trods stor smittespredning står i skygge af Ruslands brutale overfald på Ukraine. I har forhåbentlig bemærket, at vi ved at dække bordene med blå og gule blomster alle viser vor opbakning af det ukrainske folk. Lad os hylde deres heltemod med en kæmpe klapsalve. Putin må stoppes.

Her på Lolland går det overordnet godt. Billedet af Lolland er nemlig over meget få år gået fra ’at være på Røven i Nakskov’ til at være ’Mulighedernes Lolland’. Vi bevæger os fra bevidstløst forsvar som en groggy bokser til at kunne investere i vort områdes fremtid. Vi har netop nu en enestående mulighed for at gå fra desperation over vision til inspiration – ligesom vi genopdager vort gamle selvværd og stolthed. Alt burde være godt, men det er det ikke altid især for vore ældre og for vore svage.

Takket være corona
Ved seneste generalforsamling sagde jeg:
’Under coronaperioden viste det sig, at man godt kan klare lægekonsultationer både som videokonsultationer og som telefonkonsultationer, og at medicinen kan leveres via Post Nord. Det har Nærsamfund i årevis bedt om.
Vi er derfor meget begejstrede for landvindingerne, som letter livet for vore svage borgere, og vi ved, at de er taknemmelige. At det samtidig gavner miljøet, sparer de offentlige kasser og borgere for meget væsentlige kørselsudgifter, og at vi reducerer produktionstabet ved mindre sygefravær (kørsels- og ventetid), er vel en gevinst, vi gerne tager med. Vi har i NÆRSAMFUND den opfattelse, at coronatiden har skabt ny energi i sundhedssystemet. Vanetænkning har fået vanskeligere vilkår – man er blevet mere optaget af, hvordan man kan løse problemer og mindre optaget af, hvem der gør det. Det er bemærkelsesværdigt, at ting, der tidligere kunne tage år, nu ved utraditionelle samarbejder kan klares på uger. Der forekommer, at være kommet en ny begejstring, nysgerrighed og stolthed i sundhedssektoren. Det er vigtigt, at momentum fastholdes efter coronatiden, selv om vi godt kan frygte, at forløbet af overenskomstforhandlingerne med vore sygeplejersker kan forsinke processen’.
Citat slut.
Nu er man vendt tilbage til den gamle procedure.
Forelagt vore protester svarer man koldt og kynisk, at bevillingen til at sende medicin med Post Nord er fjernet. Man glemmer helt, at selvafhentning af medicinen medfører udgifter for regionen til kørsel til og fra fx Køge – mindst 1500 kr.

Nærklinikken på Nakskov Sundhedscenter.
Vi havde i januar et møde med Region Sjællands nye nærklinik. Det var en rigtig god oplevelse. De er bevidste om kundeoplevelse og havde klare politikker. De er lydhøre.

De undrede sig over, at så få benyttede de gode muligheder for at gennemføre videokonsultationer på stedet. Muligheden gælder også for andre end sundhedsklinikkens patienter.

Regionen prioriterer Nærklinikken højt, det skal vi som borgere og forening benytte os af og være glade for.

Valgmøde 3. november.
Vi kaldte det ’Årets Valgmøde’. Politikerne var enige. Det var det møde, som de havde set frem til. Tilhørerne var aktive. Glædeligt var det også, at 3 foreninger kunne være enige om arrangementet. Nakskov Handel og Erhverv var med for første gang, mens vi tidligere har arrangeret mødet sammen med Rotary.

Vi takker jer for stor opbakning ved mødet og håber, at I gik med forventningerne opfyldte, og at det måske har rykket vore politikere lidt mod vision!

Deponering af radioaktivt affald.
Vi har i Foreningen NÆRSAMFUND fulgt avisernes artikler om fremtidig deponering af atomaffald. Vi frygter – sikkert ikke ubegrundet – at myndighederne har Lollands fede ler i tankerne. Vi er meget imod en placering af et atomaffaldsdepot på Lolland, da det vil være en grum modvægt til den positive udvikling, vi bevæger os i.
Det er vores opfattelse at etablering af en protestbevægelse for indeværende risikerer at vende pilen mod os selv. Vi vil derfor bede byrådet om at følge udviklingen proaktivt og være på stikkerne, når det er tid at sige NEJ TAK. Vi ser gerne, at I hvisker os i ørerne, når det er tid, så vi får klangbund under folkets vilje!
Vi fik lynhurtigt et svar på vort brev fra vor borgmester. Han ser meget gerne, at der rejser sig en folkelig modstand.

Byudvikling.
Vi hører, at Lolland Kommune nu endelig vil fjerne øjebæerne på Havnegade i Nakskov. Det synes vi er godt, men vil meget foretrække, at tandrækken hurtigtlukkes igen. Vi mener, at man fra kommunens side skal sikre sig, at den nye facade skal respektere gadens nuværende fremtræden, så væsentlige kulturværdier sikres. Vi retter også øjnenelængere hen ad gaden mod Dronningens Pakhus, som vi ønsker skal fremtidssikres i forbindelse med Nakskov 2030 planerne.

Fokus.

I kan regne med, at vor bestyrelse stadig har fokus på at undgå forringelser indenfor både sundhed, politi og uddannelse, ja vi mener faktisk, at man bør sikre nye uddannelser til vore unge på Lolland indenfor miljø og klima. Lolland er jo vor grønne ø.

Vi lægger hermed vores beretning ud til generalforsamlingens diskussion. Der er måske grund til at understrege, at også informationsbrevene vi udsendte i marts indgår – måske navnlig afsnittene ’Mobil blodprøvetagning’ og ’Vaccination og test på Vestlolland. Vi ser også gerne, at generalforsamlingen udtrykker ønsker om nye områder, vi i bestyrelsen skal arbejde med.

Uden en god bestyrelse med gode rødder i befolkningen er det svært. Svært er det ikke, for vi har en flittig bestyrelse der supplerer og støtter hinanden godt. Jeg vil bede bestyrelsen komme herop, så jeg kan sige tak for nok et godt år sammen. Tak skal I have!
Vi er nu klar til at besvare jeres spørgsmål og bemærkninger.

Marianne de la Motte, Tina Baruch, Tina Rewers, Anne-Mette Hansen, Svend Skottfelt, Doris Henriksen, Yvonne Olesen og John Povlsen.

2021

Glædelig jul og godt nytår (Nyhedsbrev)
Kære medlemmer!
Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Hvis vi ser overordnet på situationen i vort område, er udsigterne gode. Tunnelbyggeriet giver fuld beskæftigelse, huspriserne stiger, der er udsigt til nærsygehuse, vi får flyttet funktioner til Sundhedscentrene, om end det går langsomt.
Kradser vi lidt i overfladen ser vi stadig alvorlige problemer med vore svage og vore ældre borgeres vilkår.
Vore nytårsønsker må gå på, at nye byråd og regionsråd vil tilgodese denne gruppe.
Vi håber, at vi trods coronaens opblomstring må mødes med vore kære i jule- og nytårsdagene.
Privat kørsel til efterbehandlinger mv.
Det har vist sig, at Region Sjællands administration af kørselsafregninger afviger fra lovgivningen. Præhospital Center går derfor tilbage til de gamle regler og man genbehandler de gamle forkerte afregninger.
Vaccination og test på Vestlolland.
Vi har haft mange henvendelser om den ringe dækning på Vestlolland og har i flere omgange bedt Region Sjælland rette op på forholdene. De lytter, så kritikken nytter, men det går langsomt.
Flextrafik.
Der breder sig en opfattelse af, at flextrafik ikke benytter Langelandsfærgerne, når vore borgere skal til behandling på sygehuse i Odense og Århus. Regionen arbejder nu efter vor henvendelse på at få lavet en aftale med rederiet (Mols-Linjen).
Gigtmedicin.
Patienterne skal nu igen efter ophævelse af Coronarestriktioner hente medicinen på fx Køge Sygehus. Det skaber helt groteske situationer, når en patient pga. sygdom ikke kan nå frem. Man må tilbage til, at medicinen kan sendes med fx Post Nord.
NÆRSAMFUND december 2021
John Povlsen

Aflyst generalforsamling i NÆRSAMFUND 01.05.2020
Vi har måttet konstatere, at generalforsamlingen med de gældende særregler grundet Corona Pandemien næppe vil kunne holdes før sommerferien, og at en stor del af vore medlemmer som særlig udsatte ikke ville have kunnet deltage i september, selvom reglerne skulle blive lempet.
Vi havde glædet os meget til generalforsamlingen 25. marts, og virkelig mange havde allerede tilmeldt sig mødet, da vi måtte udsætte det ca. 14 dage forud for dets afholdelse. Vi forventede mere end 100 fremmødte, da vi måtte aflyse det.
Vi var mange, der så frem til et opløftende oplæg af Michael Karvø om Notas ankomst til Nakskov. Vi havde i bestyrelsen forberedt os på, at et af aftenens hovedemner i generalforsamlingen skulle være udvikling af Nakskov by og omegn (nye byrum). Et emne, der har vist sig at være meget aktuel efter offentliggørelsen (2. april) af nyheden om, at to fonde sammen med Lolland Kommune stiller 150 millioner til rådighed for den såkaldte Plan30. Vi havde i bestyrelsen desuden set frem til at høre om medlemmers første erfaringer med den nye regionsklinik på Sundhedscentret i Nakskov.

Konsekvenser af aflysningen:
1. Regnskab 2019.
Vi vedlægger regnskabet http://naersamfund.dk/wp-content/uploads/2020/05/Regnskab-Nærsamfund-2019-med-underskrifter.pdf og vor kasserers bemærkninger hertil. http://naersamfund.dk/wp-content/uploads/2020/05/kommentarer-til-regnskab-2019.pdfRegnskabet fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen i 2021.
2. Fastsættelse af kontingent.
Vi fortsætter med uændret kontingent på 50 kr. pr medlem.
3. Indkomne forslag.
Der var indkommet forslag i år, vi håber, at de bliver genfremsat næste år med de ændringer, der måtte ønskes fra forslagsstilleren.
4. Valg
Bestyrelse.
Bestyrelsen består i øjeblikket af Doris Henriksen, Yvonne Olesen, Svend Skottfelt, Tina Baruch, Tina Rewers, Marianne de la Motte, Anne-Mette Hansen og John Povlsen, hvor Doris Henriksen, Tina Baruch, Tina Rewers og John Povlsen, der alle genopstiller, er på valg.
Vi er i bestyrelsen enige om at fortsætte med uændret bestyrelse og lade generalforsamlingen 2021 tage stilling til bestyrelsens dispositioner.
Revisorer, suppleanter.
Disse poster fortsætter med uændret besættelse.

Efteråret.
Vi vil ud over de sædvanlige arbejdsområder have fokus på plan30 og på den nye regionsklinik. Vi håber at coronaen lægger sig så meget, at det i løbet af efteråret bliver muligt at lave et stort informations- og inspirationsmøde om byrumsplanerne – gerne sammen med andre foreninger og Lolland Kommune. Vi håber meget at se jer alle ved et sådant møde – det er nemlig vigtigt at vor befolkning er inddraget i processen. Plan30 er ikke en plan, der starter i 2030, det er en plan der er startet og afsluttes i 2030, så det er nu, man stiger på.
Vi arbejder naturligvis stadig i bestyrelsen og holder fortsat bestyrelsesmøder trods corona. Men vi har derimod grundet coronaen ingen møder med omverdenen i øjeblikket. Vi modtager gerne jeres pip – store som små – om den nye regionsklinik, om jeres ønsker til byudviklingen og naturligvis også om de mere traditionelle emner som fx Nordic Medicare.
Husk også, at følge udviklingen på vor hjemmeside www.Naersamfund.dk (under ’Om Foreningen ’’Næste Generalforsamling”), hvor også dette brev ligger.
På bestyrelsens vegne
John Povlsen

Referat af generalforsamling i NÆRSAMFUND 25.03.2019

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Gert Meyer Madsen.
Gert Meyer Madsen valgt med akklamation.
2. Bestyrelsens beretning ved formand John Povlsen:

“Vi kan ved denne generalforsamling se tilbage på nok et begivenhedsrigt år. Erhvervsudviklingen på Lolland er lovende, Storstrømsbroen er på vej, Femern Bælt forbindelsen er næsten sikret, optimismen blomstrer, vi har spirende forår og vore kommunale budgetter hænger med den højere beskæftigelse langt bedre sammen, så vi snart må have råderum til at indhente det serviceefterslæb,vi tidligere har konstateret på social og sundhedsområdet. Vi vil naturligvis følge udviklingen med et vågent øje.

Sundhedsreform.
På borgen har man diskuteret sundhedsreform. Pang ordene er fine – borgernær behandling – det, der ikke er svært, skal være nært – større ansvar til kommunerne – systemerne skal tale sammen osv. osv. Når vi kommer til det våbenarsenal, der skal bruges, bliver vi mere betænkelige. Vi frygter, at det ender ud i djøfisering og i virkeligheden en også af folketinget uønsket centralisering.  Vi ved i Nærsamfund fra vort arbejde, hvor svært det er at få opfølgende behandlinger tættere på vore borgere. De enkelte hospitaler er uinteresserede i projektet og skeler stort set kun til den enkelte afdelings budget – de ser ikke på samfunds- og patientinteresser. Vi benytter i øjeblikket den mulighed, at vi kan føre debatten med sygehusejerne altså regionerne. Regionerne kan stille krav til egne sygehuse og vil gøre det i stigende grad med det stigende folkelige pres. Det pres skal vi fastholde og forstærke – det er en af vor forenings store opgaver. Med det forslag, der ligger til sundhedsreform, vil denadministrative enhed, som vi bliver underlagt have Nykøbing F. Sygehus som hovedhospital. Denne enhed vil med hatten i hånden skulle forhandle med mange af de andre administrative enheder for at få dækket specialerne i vort område – samtidig med, at de skal sikre at efterbehandling knyttet hertil foregår patientnært – fx i vore sundhedscentre eller hjemmet. Det vil for mig at se ikke føre til ligestilling af borgerne i Danmark, når man lige ser bort fra beskatningen, hvor vi som konsekvens af de opgaver, der bliver overført til kommunerne, der for indeværende ikke er udrustet til opgaven, vil blive tilgodeset med høj beskatning.

Ændrede ansættelsesforhold for sygeplejersker på Nakskov Sundhedscenter.
Sygeplejerskerne på Nakskov Sundhedscenter er ansat ved Region Sjælland under Nykøbing F. Sygehus. Det betyder, at det er ledelsen på Nykøbing F. Sygehus, der ansætter, afskediger og aftaler ansættelsesforhold for denne medarbejdergruppe. Sygeplejerskerne var – efter de oplysninger, vi har – frem til budgetforliget i Region Sjælland i 2018 ansat under Nykøbing F. Sygehus med tjeneste ved Nakskov Sundhedscenter uden forpligtigelser på Nykøbing F. Sygehus.
Sygehusledelsen på Nykøbing F. Sygehus så sig efter nedskæringerne i budgetforliget i Region Sjælland nødsaget til at ændre ansættelsesvilkårene for vore sygeplejersker, således at de i fremtiden også kan pålægges vagtforpligtigelser – herunder aften/nattevagter – på Nykøbing F. Sygehus. Vore sygeplejersker har naturligvis opfattet det som en betydelig forringelse af deres arbejdsvilkår. Konsekvenserne har været opsigelser/afskedigelser af veluddannede sygeplejersker, der ikke har ønsket at arbejde under de nye ansættelsesbetingelser.
Vi frygter i Foreningen Nærsamfund, at konsekvenserne af forløbet bliver at flere behandlinger flyttes fra vore Sundhedscentre til regionens sygehuse i skærende kontrast til Region Sjællands erklærede politik om, at det der ikke er svært, skal være nært. Vi ved, at vore borgere allerede nu i et vist omfang bliver henvist til andre sygehuse. Det betyder, at alvorlig kronisk syge patienter må tage den lange tur til fjerntliggende sygehuse.
Vi har naturligvis drøftet udfordringen med vor regionsformand Heino Knudsen. Hans reaktion er klar. Der er ikke flyttet opgaver fra sundhedscentrene – flytninger skal gå den modsatte vej.

Vi vil gerne høre, om I har bemærket ændringer!!

Ældre og sundhedsområdet.
Møde med Tom Larsen.

Vi henvendte os straks efter valget til formanden for Ældre- og Sundhedsudvalget Tom Larsen for at få et informationsmøde.
Han viste sig at være meget interesseret i et sådant møde, men bad om tid til at få etableret indsigt i udvalgets arbejde først.
20. juni var han og direktøren for området Bjarne Hansen klar. De ønskede tydeligvis at gøre deres for at bedre vore borgeres vilkår, men var også realistiske om de økonomiske realiteter.
De ønsker ikke at bygge nye plejecentre.
De ønsker at bedre personalets arbejdsforhold, så personale fastholdes og der sikres ansøgere til jobs indenfor sundheds- og ældreområdet.
Vi nævnte naturligvis vore synspunkter vedrørende borgernes vanskeligheder ved fx opfølgende behandlinger og unødvendig kørsel i forbindelse hermed. De tilsagde os deres støtte til at bedre disse forhold.
Det er for at fremme dette samarbejde, at vi i aften har inviteret Anne Dorte

Det Præhospitale Center.
Vi har også i år været i Slagelse til møde med det Præhospitale Center, der altid møder talstærkt op og tager møderne med stor seriøsitet. Til særlige nyheder hørte,

Befordringsbekendtgørelsen som ligger i sundhedsloven er blevet revideret med virkning fra den 1. juli 2018. Det har den betydning, at bundniveauet er hævet til kr. 42,- fra tidligere kr. 25,- for pensionister. For ikke pensionister er det hævet til kr. 100,- kr. fra tidligere kr. 60,-. Det må betyde, at patientkørsel med offentlig transport til Nykøbing kun refunderes for pensionister.
Vi fik en kort orientering omkring projektet med førerløs bus, som er gennemført på Køge Sygehus. Bussen kørte indendørs. Evalueringen har vist, at folk var glade for den. Næste projekt bliver på Slagelse Sygehus, hvor bussen skal køre udendørs.
Vi mener, at projektet er interessant, fordi vi måske snart kan benytte førerløse busser i vore yderområder og fx det indre af vore byer.
Vi blev orienteret om, at FlexUpdate er et system som gør, at borgeren får en SMS med trafikinformation vedrørende afhentningstidspunkt. Man skal som borger tilmelde sig via NemID. Vi lovede at gøre vore medlemmer opmærksomme på denne mulighed – en mulighed som vil give en øget borgerservice. Interesserede kan bede os om en lille vejledning.

Vi blev herudover orienteret om besparelser, der medførte en mindre serviceforringelse i køretider. Vi fik også at vide, at koncentration af specialer koster kassen i udgifter til patienttransport. Det er naturligvis dejligt at blive bekræftet i det, vi længe har påpeget som ekstraudgifter ved centraliseringer.

Nordic Medicare.
Vi henviser til orienteringsbrevet og hører naturligvis gerne medlemmernes bemærkninger hertil.
Det er vores opfattelse, at borgermødet 24. september har forbedret forholdet mellem klinikken og deres patienter uden, at vi dermed taler om idyl. Vi er stadig meget opmærksommevilkårene for patienterne i klinikkerne, herunder ventetiderne især klinikken i Horslunde.

Møde med regionsformanden.
Heino Knudsen pointerede på mødet 31. januar, at der ikke er flyttet opgaver fra Nakskov Sundhedscenter til fx Nykøbing F. sygehus, idet en flytning af opgaver ville være en klar overtrædelse af regionsrådets politik.

Regionen er fast besluttet på, at der skal oprettes et råd vedrørende Nordic Medicare, der som første opgave har at iværksætte en tilfredshedsundersøgelse. Vi lovede, at foreningen Nærsamfund gerne deltager i arbejdet.
Regionen ønsker, at tilfredshedsundersøgelsen skal være afsluttet før sommerferien. Vi har dog intet hørt om projektet siden vort møde. Vi håber at intet nyt er godt nyt, men agter snart at spørge ind til projektet.

Hjemmesiden.
John Madsen tilbød i forbindelse med generalforsamlingen sidste år sin hjælp mht. vor da noget skrantende hjemmeside. Det er vi meget taknemmelige for. Vi har nemlig nu en velfungerende hjemmeside. Vi har holdt en del møder og har også fået hjælp fra Lolland Kommune, da de har stillet en dygtig konsulent – Karsten Hoffmeyer- til rådighed. Jeg tror at både John Madsen og jeg kan anbefale ham til andre nødlidende foreninger i kommunen.
En stor tak skal herfra lyde til John Madsen for den flotte indsats. Vi føler, at vi nu og forhåbentlig i mange år har gode hænder på opgaven.

Fremtiden.
Vi har igen i løbet af året fået mange nye medlemmer, men mister også mange af aldersmæssige grunde.
Vi har som nævnt sidste år truffet aftale med ExtraPosten om 4 årlige indslag/annoncer i bladet. Disse indlæg kan man i en lidt ændret form se på hjemmesiden under nyheder.


Jeg vil bede bestyrelsen komme herop, så vi sammen kan besvare generalforsamlingens spørgsmål, ros og ris.

Jeg vil benytte lejligheden til at takke jer alle i bestyrelsen for en utrættelig indsats.”


Vi lægger hermed vores beretning ud til generalforsamlingens diskussion. Der er måske grund til at understrege, at også informationsbrevet med blandt andet afsnit om politiet og om fibernet indgår. Vi ser også gerne, at generalforsamlingen udtrykker ønsker om nye områder, den ønsker, at vi i bestyrelsen skal arbejde med.

Diskussion af og spørgsmål til beretningen.
Der blev stillet forslag om, at nyuddannede læger skulle kunne pålægges arbejde i Udkantsdanmark i op til fx 2 år.
Beretningen blev godkendt med akklamation og bestyrelsen blev fra flere sider takket for indsatsen.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab ved kasserer Anne-Mette Hansen:
Anne-Mette fremlagde regnskabet og gjorde herunder rede for de enkelte punkter. Hun redegjorde endvidere for besværligheder med udsendelse af materiale forud for generalforsamlingen grundet overgang til nyt regnskabssystem pr. 01.01.2019 grundet ophør af vedligeholdelse af det hidtil anvendte system.
4. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingentet.
Vedtaget uden bemærkninger.
5. Indkomne forslag.
Der er ikke indkommet forslag til behandling.
Intet.
6. Valg
a. Bestyrelse.
Bestyrelsen består i øjeblikket af Doris Henriksen, Yvonne Olesen, Svend Skottfelt, Tina Baruch, Tina Rewers (orlov), Marianne de la Motte, Anne-Mette Hansen og John Povlsen, hvor Yvonne Olesen, Anne-Mette Hansen og Svend Skottfelt, der alle genopstiller er på valg. Vi skal således vælge i alt 34 medlemmer, idet den samlede bestyrelse skal bestå af 7-9 medlemmer. Vi bør også have accept af bestyrelsens beslutning om at lade Marianne de la Motte indtræde i bestyrelsen med valg i ulige år.
Yvonne Olesen, Svend Skottfelt og Anne-Mette Hansen valgt med akklamation. Ingen yderligere kandidater stillede sig til rådighed. Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beslutning om at lade Marianne de la Motte indtræde i bestyrelsen og valgte hende til bestyrelsen i den næste toårsperiode.
b. Bestyrelsessuppleanter.
Henning Hansen og Marianne de la Motte blev valgt i 2018. Valgene gælder for 2 år. Vi må derfor vælge en afløser for Marianne de la Motte, som er indtrådt i bestyrelsen. Bestyrelsen har ikke noget forslag, men ser gerne en suppleant fra oplandet – fx Horslunde.
Anne Bendtsen blev foreslået og hun sagde heldigvis ja-tak, så hun blev valgt med akklamation.
c. Revisorer.
Der vælges revisorer hvert år. De nuværende revisorer er Benno Hansen og Sigurd Kolbye. Sigurd Kolbye genopstiller, mens Benno Hansen har besluttet at stoppe som revisor efter mange års trofast indsats. Bestyrelsen foreslår Kenn Jørgensen (Lollands Bank) som ny revisor.
Kenn Jørgensen bekræftede, at han var villig til at lade sig vælge og blev efterfølgende valgt med akklamation.
d. Revisorsuppleant.
Vor nuværende suppleant er Gert Meyer Madsen.
Gert Meyer Madsen oplyste, at han var villig til at påtage sig opgaven igen og blev valgt med akklamation.
7. Eventuelt.
En deltager foreslog, at vi skulle arbejde for at kommunen køber sukkerfabrikkens gamle udviklingsafdeling på Falckvænget.

Referat udarbejdet af John Povlsen 28. marts 2019.

Referat for generalforsamling 2017 (marts 2018)!

Vi kan ved denne generalforsamling se tilbage på nok et begivenhedsrigt år. Erhvervsudviklingen på Lolland er lovende, Storstrømsbroen er på vej, der er nye positive signaler vedrørende Femern Bælt forbindelsen, vi får via Nota tilført et stort antal statslige arbejdspladser, skatteforvaltningen i Maribo får flere statslige arbejdspladser og Heino Knudsen har lige løftet sløret for nye initiativer på sundhedsområdet. I tillæg vil jeg tilføje, at befolkningens selvtillid og selvværd er stigende. Alt burde således være godt, men Nærsamfund må stadig konstatere, at vore svage og vore ældre medborgere har et serviceefterslæb på social og sundhedsområdet.
Et kedeligt eksempel herpå er.

Børge Bangs sidste dage.
Den der troede at alt er fryd og gammen i social- og ældreområdet blev i maj vækket af tornerosesøvnen.
91-årige Børge Bang fra Fejø blev af hospitalet udskrevet som terminal (døende) patient. Børges eneste ønske var – bifaldet af sine døtre – at få lov til at dø i sit eget hjem på Fejø. Det forekommer os at være et beskedent og smukt ønske efter et langt livsforløb.
Lollands Kommunes mantra for pensionister har været: “Så længe som muligt i eget hjem“.  Mantraet gælder muligvis ikke længere – i hvert fald ikke, som vi ser af artiklen i Folketidende, på vore små øer!

Vor kommunes forvaltning forsøgte nemlig, som vi læste artiklen i Folketidende, at undgå at imødekomme Børges ønske ved at omstøde sygehusets afgørelse vedrørende terminal tilstand alene på grundlag af en tvivlsom telefonsamtale. Vi forstår ikke, at man tillader sig at være bedrevidende i forhold til lægerne på sygehuset og ændrer diagnosen døende på baggrund af en visiterende telefonsamtale – uden at være sammen med patienten.
Vi græmmes og reagerede.

Hjemmepleje.
Vi annoncerede ved sidste års generalforsamling et møde med Marie-Louise Brehm og Klaus Marius Hansen om situationen vedrørende Pleje Plus. Vi kunne efter mødet berolige jer med, at Lolland Kommune havde et beredskab for den situation, der kunne opstå, hvis Pleje Plus måtte strække våben eller kommunen måtte opsige kontrakten grundet misligholdelse. Det er vores opfattelse, at vor kommune situationen taget i betragtning holdt løftet. Det er også vor opfattelse at det nye udbud af privat pleje har givet en tilfredsstillende løsning for borgerne, der har været glade for, at bl.a. LEV VEL kom ind på hjemmebanen igen.
Vi har kontaktet den nye formand for social- og ældreudvalget Tom Larsen med henblik på at bevare kontakten til udvalget. Tom Larsen vil gerne møde os, når han har overstået sine besøg på de mange institutioner under udvalget. Vi tror på, at det er vigtigt at aktivere udvalget for at sikre patientnær behandling på fx sundhedscentrene.

Sundhedssystemet.
Vi har også i år været til møde med det Præhospitale Center i Slagelse, der altid møder talstærkt op og tager møderne med stor seriøsitet. Til særlige nyheder hørte,

 • at Region Sjælland har uddannet og opkvalificeret nogle paramedicinere til Advanced Paramedic. En Advanced Paramedic har flere kompetencer og kan bl.a. varetage overførsler af patienter ved interhospitale transporter.
 • At der den 29. oktober 2017 blev implementeret et nyt kontrolrumssystem (Carmenta) på regionens AMK-Vagtcentral. Ud over mange andre forbedringer har systemet mulighed for at lokalisere opkald via mobiltelefon, hvis man kalder alarmcentralen via en såkaldt 112APP. Det har særlig store fordele, hvis man er på fx vandretur i terrænet eller laver opkald fra en bil. Man opfordres kraftigt til at hente appen på adressen http://www.112app.dk/
 • At centret forventes flyttet fra Slagelse til Næstved.

Patientnær behandling.
Innovationsminister Sophie Løhde anbefalede i august at flytte opfølgende behandlinger fra de centrale hospitaler til de lokale sundhedscentre. Vi kvitterede naturligvis med et rosende brev til ministeren, hvor vi anførte, at også konsultationer efter udredninger på hospitalerne med held ville kunne afvikles som videokonferencer på sundhedscentrene. Ministeren takkede pænt for rådene og vor borgmester Holger Rasmussen lovede os kommunens støtte.
Vi benyttede, som I har set i vort informationsbrev, lokalvalgene til at sætte yderligere blus under denne dagsorden, idet vi holdt et møde, hvor vi orienterede formandskandidaterne Heino Knudsen og Jacob Jensen om vort syn på sagen. Vi drøftede naturligvis også lægesituationen – herunder vagtlægeordningen – ved mødet.
Vi har så sent som torsdag i sidste uge holdt et møde med ledelsen på Nykøbing Sygehus, hvor vi havde emnet oppe. Sygehuset ser meget positivt på vore ønsker og vil komme med forslag, der under udnyttelse af elektroniske landvindinger skal sikre, at det der ikke er svært bliver nært. Vi aftalte at mødes igen i efteråret for at vurdere status, så der er endelig begrundet håb om, at CO2 belastningen ved patientkørsel formindskes.

Nordic Medicare.
Vi henviser til orienteringsbrevet og hører naturligvis gerne medlemmernes bemærkning hertil.
Vi har aftalt at mødes med Medicare igen i april for at udveksle synspunkter. Her vil vi blandt andet drøfte de kedelige symptomer på svigtende tillid mellem firmaet og deres patienter, der viser sig i de mange udeblivelser og i tendensen til øget brug af bisiddere. Vi vil endvidere drøfte firmaets politik (succes) med hensyn til vanedannende medicinbrug.

Vagtlægeordningen.
Vagtlægeordningen har ad flere omgange været under pres i løbet af året og vi har måttet råbe vagt i gevær et par gange. Status er, at ordningen fortsætter uændret ind til videre – dog med den ændring at udbudsklinikker nu medvirker i ordningen. Vi følger udviklingen.

Regionens sundhedskonference i maj.
Det var en udmærket og perspektivrig konference. Alligevel bemærkede jeg mig at.
Konferencen var i Køge og mange indlæg kom fra borgere i Greve. I debatterne virkede det som om sygehuset lå på næste gadehjørne. Det bør tilføjes, at der var et godt indslag om ’Broen til bedre Sundhed’ i Gulborgsund og Lolland kommuner, og at Lollands borgmester Holger S. Rasmussen var indkaldt som repræsentant for regionens kommuner. Alligevel finder jeg, at regionens forudsætning om, at alle regionens borgere har en privatpraktiserende læge, som kender dem er meget hul, ligesom sammenhængsdebatten må virke fjern for de patienter i regionen, der må tilbringe flere hundrede kilometer på vejene for hver behandling. Jeg ved godt, at disse problemstillinger ikke var konferencens emner, men de er helt afgørende for vor befolkning på Lolland.

Møder for vore medlemmer.
Vi har i løbet af året haft tre møder for vore medlemmer. Første møde var mødet med politidirektør Lene Frank ved generalforsamlingen. Andet møde var et møde med ’Danmark på Vippen’. Det var et møde, hvor vi fik styrket vor selvtillid og hvor vi fik underbygget tesen om, at et ’Danmark i balance’ er et rigere Danmark, ligesom vi fik afmonteret myten om, at ’nye arbejdspladser i København’ sikrer beskæftigelsen i det øvrige land. Det tredje møde var valgmødet i oktober, hvor vore medlemmer kunne møde spidskandidaterne for de mange lister ved kommunevalget. Vi glæder os over og takker jer for stor tilslutning ved de tre arrangementer. Vi hører naturligvis gerne jeres bemærkninger om møderne og især om ønsker om nye møder.

Fremtiden.
Vi har i løbet af året fået rigtig op mod 50 nye medlemmer. Vi har også mistet en del. Det sidste er naturligt, da en stor del af vore medlemmer har en noget bedaget dåbsattest. Det første skyldes nok især, at der stadig er brug for foreningens indsats, men måske også, at vi har lavet en lille pjece, der centrerer sig om hvad vi gerne vil og i mindre grad om, hvad vi ønsker at hindre.
Vi har i løbet af året haft en del problemer med hjemmesiden. Vi takker Anne-Mette for, at den nu igen fungerer.
Lokal Nyt stoppede bladet ved årsskiftet. Vi har derfor truffet aftale med ExtraPosten om 4 årlige indslag/annoncer i bladet. Det er hensigten, at disse indlæg også skal kunne ses på hjemmesiden.

Vi har fulgt et forslagslag fra generalforsamlingen i 2017 om at give mulighed for MobilPay.
Beklagelserne på samme generalforsamling over at transport af borgere til møder i Nakskov, hvor borgere i Nakskov skulle betale væsentlig mere end borgere i oplandet har vi via Ældrerådet fremmet en løsning på.

Jeg vil bede vor bestyrelse komme herop, så vi sammen kan besvare jeres spørgsmål, ros og ris.
Vi mener i bestyrelsen, at der forsat er brug for foreningen og at vi har et rigtig stærkt hold, som jeg her vil takke for en utrættelig indsats.

Vi lægger hermed vores beretning ud til generalforsamlingens diskussion.

Tina Rewers, Tina Baruch, Anne-Mette Hansen, Svend Skottfelt, Doris Henriksen, Yvonne Olesen og John Povlsen.

Regnskab 2017 Nærsamfund

2016

Dele af beretningen 2016

Året 2016 var et markant år for vort område. Erhvervsudviklingen har været stærk positiv og er fulgt op af udmelding om næsten 300 nye arbejdspladser på MHI/Vestas i Nakskov i år, der giver håb om fornyet tilflytning til vort område. Byjubilæerne i Maribo og Nakskov har skabt momentum – et momentum, vi må fastholde. Vi ser ansigtsløftninger på gade og vej. Vores selvtillid er vokset betydeligt. Vor befolkning tager fat – se blot, hvordan man i Rødby har formået at forvandle lukning af svømmehal til folkerejsning med et resultat, der har meget mere end en svømmehal til følge. Så alt burde være godt, vi burde være glade og opløftede.
Men, der er slanger i vort paradis. Vore ældre og vore syge medborgere får ikke en fuldt tilfredsstillende behandling. Vi må herudover konstatere, at centraliseringer til ugunst for vort område og vore borgere fortsætter trods folketingets ønske om udlægning af statslige arbejdspladser. Jeg skal i det følgende komme ind på, hvad NÆRSAMFUND i året har gjort for at modvirke dette og jævne vejen for vore borgere.

Sundhedssystemet
Vi har også i 2016 været til møde med det Præhospitale Center i Slagelse, der altid møder talstærkt op og tager møderne med stor seriøsitet. Vi bliver orienteret om udvikling indenfor ambulance- og helikopterdækning, ligesom vi bliver informeret om gennemsnitlige tilkaldetider, hvor vi må indrømme, at det går rigtig godt, idet tilkaldetiden på Axeltorv i Nakskov er mindre end samme på Rådhuspladsen i KBN. Det er også det Præhospitale Center, der styrer sygetransporten, som de gør en stor indsats for at bedre. Det er vort indtryk, at der har været forbedringer de senere år. Sagerne, hvor folk har været sat på gaden efter besøg på skadestuen i Nykøbing bør efter vedvarende pres fra bl.a. NÆRSAMFUND være historie – i hvert fald for pensionister og børn.
Lolland Kommune og Kalundborg Kommune indledte i starten af året et samarbejde med henblik på at få flere funktioner lagt ud fra hospitalerne til vore lokale sundhedscentre. Vi indbød os selv til dette arbejde. Kommunerne havde lavet en opgørelse de besøg i ambulatorier, der kunne være kandidater til udlæggelse. Det viste sig, at begge kommuner havde udgifter på ca. 12 mio. til denne gruppe. Vores skøn er, at der hertil kommer 8 mio. til kørsel med deraf afledte negative CO2 effekter og 14 mio. i produktionstab i virksomhederne. Efter Lolland Kommune havde talt med sygehusene kom der ikke det store ud af projektet. Vi vil presse på for, at der sker yderligere udlægninger. Vi vil også vedvarende forsøge at få sygehusene til at informere patienter om resultater af undersøgelser via det glimrende konferencesystem på sundhedscentrene og derved spare patienter for lange transporter, der er dyre for samfundet og stærkt helbredsbelastende for vore ældre borgere. Sygehuset i Nykøbing svarer, at de vil afprøve det i Nykøbing før de vil bruge det her, og så sker der i øvrigt ikke mere.

Lægesituationen
Jeg vil mene, at situationen er alvorlig nærmende sig til det kritiske og tør slet ikke tænke på, hvor vi havde stået, hvis NÆRSAMFUND ikke havde sørget for at borgerne fik en smule information. Det forekommer mig, at det offentlige ikke forstår, at information og forventningsafstemning er endog særdeles vigtig for at mildne konsekvenserne. Det må stå fast, at borgere i udkanten har samme krav på fx lægehjælp som andre borgere i samfundet. Vi betaler jo også skat i vores område.
Til en varig løsning af problematikken hører for os at se ændringer i lægeoverenskomsten, der muliggør oprettelse af klinikker – muligvis af det offentlige – der giver lægerne mulighed for sparring og forskning og i videst mulig omfang fritager dem for administration. Vore unge herunder unge læger ønsker nemlig at have plads til et almindeligt familieliv.

Hjemmepleje
Ved generalforsamlingen sidste år spurgte forsamlingen bekymret til den private hjemmepleje, idet mange var kede af, at LEV VEL skulle stoppe. Vor borgmester svarede, at lovgivningen hindrede kommunen i at have kontrakt med både Pleje Plus og LEV VEL, og at han havde fuld tillid til Pleje Plus. Da stormen om Pleje Plus for alvor rejste sig, kunne vi iagttage en lang kø ved håndvasken. De eneste, der ikke blev vasket var vore syge og vore ældre medborgere.
Vi er ikke i tvivl om, at vore hjemmehjælpere gør deres yderste, så det er ikke dem vi skal rette skytset imod. Vi mener, at man skal overveje, om området med held kan udlægges helt til kommunerne uden så meget indblanding fra Christiansborg og KL. Vi har aftalt et møde herom med Marie-Louise Brehm og Klaus Marius Hansen d. 19. april.

Politiet
Vi blev i efteråret inviteret til et møde, hvor vi blev orienteret om den nye politireform. Vi blev bekymrede for reformens konsekvenser for Lolland, idet vi finder, at udtynding af lokale politistyrker rimer meget dårligt på politisk ønske om udlægning af statslige arbejdspladser. Vi bad derfor politidirektør Lene Frank kommentere de lokale konsekvenser af politireformen ved vor generalforsamling. Vi fik mange ord, men ingen løfter, så vi er stadig bekymrede.
Arrangementer for vore medlemmer.
Vi har fået tilsagn fra foreningen ’Danmark på Vippen’, – en forening, der mener, at udkanten kan gøre Danmark rigere – om et orienterings/diskussionsmøde tirsdag d. 2. maj kl. 19 på Skovridergården.
Vi vil være medarrangør af et valgmøde mandag d. 30 oktober. Det kommer til at finde sted i teatersalen – vi bliver jo nok udsat for en del skuespil. Vi håber ved deltagelsen at få nogle af vore kernepunkter med i politikkernes valgkamp.

Nyt i juni …

Bioanalytiker på Nakskov Sundhedscenter

Nykøbing F. Sygehus (NFS) har på Nærsamfunds anmodning været i dialog med Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse (NSR) om en oprustning af blodprøvetagningsfunktionen på Nakskov Sundhedscenter.
Afdelingsledelsen for Klinisk Biokemisk afdeling (NSR) har oplyst Sygehusledelsen på NFS om, at der er bevilget penge til en oprustning med en bioanalytiker på Nakskov Sundhedscenter. Nykøbing Sygehus forventer start omkring 1. juli 2021. Vi glæder os!

Videorum på Nærklinikken i Nakskov

Vi kunne d. 2. juni i Folketidende med stor glæde læse, at der bliver oprettet et videorum i Region Sjællands Nærklinik på Nakskov Sundhedscenter. Videorummet er oprettet med det formål, at alle borgere i kommunen kan benytte videorummet i nærklinikken. Det gælder borgere, som er patienter på NFS og fx skal på kontrolbesøg om sukkersyge, KOL eller hjertesvigt. De kan møde op i nærklinikken frem for at køre til sygehuset. I konsultationerne kan patienterne tale direkte med læger og sygeplejersker på sygehuset.
Det foregår sådan, at sygehuspersonalet ringer til nærklinikken og aftaler en tid, der passer for de borgere, der i forvejen har en aftale. Nærklinikkens personale står klar til at hjælpe.
Videokonsultationerne er et tilbud – det er op til patienten, om de vil bruge de nye videorum eller om de vil møde op på sygehuset.
Nærsamfunds vedholdende indsats ser ud til at bære frugt.

Mobil blodprøvetagning
Mobil blodprøvetagning i hjem og på plejehjem eksisterer ikke i øjeblikket i Lolland Kommune.
Det er et stort problem at få taget blodprøver for plejehjemsbeboere og et næsten uoverstigeligt problem for de meget dårlige patienter, herunder terminale borgere, der bor i egne hjem, og som er i alvorlige og ubehagelige behandlingsforløb.
Mange kan ikke bevæge sig selv til Sundhedscentre/Sygehuse, men bliver transporteret af flextrafik eller overbelastede pårørende og venner – det er ikke værdigt. Trofaste samfundsborgere, der er syge og nedslidte, må føle sig som en belastning for samfundet. Dronning Margrethe ville nok have sagt ’Det kan vi ikke være bekendt’.
Vi håber meget, at Region Sjælland og Lolland Kommune kan finde en vej frem. Det er ikke acceptabelt at tage vore svageste borgere som gidsler.
Vi ønsker alle en god coronafri sommer.

Læserbrev 29. maj:

Blodprøvetagning i Lolland Kommune.
Vi oplever i øjeblikket stort pres og kø ved blodprøvetagning på Nakskov Sundhedscenter og mange sendes til Nykøbing Sygehus, når der er tale om akutte blodprøver. Nykøbing Falster Sygehus har givet tilsagn om at se på problemet, som menes at være opstået navnlig, fordi lægerne i udbudsklinikker og Regionsklinikker ikke tager prøver, men henviser deres blodprøvetagning til Region Sjællands blodprøvetagningscentre.
Vi har tidligere oplevet, at regionens sygehuse har ønsket at tage blodprøver selv, så patienterne måtte køre to gange, når de skulle til ambulante behandlinger i fx Næstved. Dette problem forekommer at være løst til borgernes store glæde og tilfredshed.
Mobil blodprøvetagning.
Mobil blodprøvetagning i hjem og på plejehjem eksisterer ikke i øjeblikket i Lolland Kommune.
Udover at det er et stort problem for plejehjemsbeboere at få taget blodprøver, er det også et stort problem for de meget dårlige patienter, herunder terminale borgere, der bor i egne hjem, og som er i alvorlige og ubehagelige behandlingsforløb.
Mange kan ikke bevæge sig selv til Sundhedscentre/Sygehuse, men bliver transporteret af flextrafik eller overbelastede pårørende og venner – det er ikke værdigt. En meget syg kræftpatient måtte med flextrafik til Nykøbing F. sygehus og hjem igen. En tur på 5 timer for en blodprøve!!!! Patienten skal bruge en masse kræfter som ikke er til stede. Trofaste samfundsborgere, der er syge og nedslidte, føler sig som en belastning for samfundet. Dronning Margrethe ville nok have sagt ’Det kan vi ikke være bekendt’.
Det er Nærsamfunds opfattelse, at Lolland Kommune og Region Sjælland tager vore svageste borgere som gidsler i spillet om betaling af gildet. Vi tror i Nærsamfund ikke på, at den samlede udgift for kommune og region ved overgang til mobil blodprøvetagning er målbar. Det må alt andet lige være billigere at flytte én rask blodprøvetager til et plejehjem end at flytte mange svage og syge borgere til central blodprøvetagning fra plejehjem hele kommunen til Nakskov Sundhedscenter.
Vi har fremført vore bemærkninger for de relevante myndigheder i Lolland Kommune og Region Sjælland. Konstitueret formand for Ældre- og Sundhedsudvalget i Lolland Kommune svarer, at udvalget tidligst vil tage problemstillingen op i forbindelse med budgetforhandlingerne vedrørende budget 2022. Det Nære Sundhed i Region Sjælland har i skrivende stund ikke svaret.
I Lolland Kommunes ældrepolitik indgår mantraet “ længst mulig i eget hjem” centralt. Det virker som varm luft, når man tilsyneladende ikke magter at servicere borgerne med nødvendige undersøgelser i hjemmet.
Vi håber meget, at myndighederne kan finde en vej frem. Det er ikke acceptabelt at tage vore svageste borgere som gidsler.

Med venlig hilsen
John Povlsen
Formand for Nærsamfund

Generalforsamling 31. august.

Vi kunne først på året konstatere, at vor generalforsamling grundet corona måtte udsættes. Vi har i marts skrevet en orientering til vore medlemmer, hvori man bl.a. kan læse, at Tim Jeppesen giver oplæg om Nakskov 2030. Der vil være fælles – for medlemmer gratis – spisning, blot man har tilmeldt sig hos John Povlsen på Povlsen.John@gmail.com.
Vi har fra medlemmer hørt, at vor mail nogle steder er endt i ’spam’ – ’uønsket’ post. Så kig evt. der.

Møde Nyk. F Sygehus.

Mødet måtte udskydes fra januar til 24. marts og måtte i sidste ende holdes virtuelt. Sygehusledelsen var meget imødekommende overfor fastholdelse af landvindinger mht. nye samarbejdsformer på sygehusene og til anvendelse af virtuelle muligheder, så patienternes transport minimeres.

De var meget opsatte på at gøre Medicinsk Daghospital, hvor dele er udlagt til Nakskov Sundhedscenter til en succes. Vi aftalte et nyt møde 1. sep., hvor vi skal se på de privatpraktiserende lægers del af projektet.

Vi gjorde opmærksom på, at det i øjeblikket er vanskeligt at få taget blodprøver akut i Nakskov. Sygehusledelsen lovede at se på problemet.

Vaccination på Vestlolland.
Vi henvendte os efter offentliggørelse af vaccinationssteder straks til Region Sjælland for at få et for vaccinationer på Vestlolland. Regionen afviste dette under henvisning til, at det er sundhedsmyndigheder, region og politiet, der beslutter placering.
Vi henvendte os efter medlemshenvendelser midt i april igen regionen, denne gang til formand (Heino Knudsen) og næstformand (Jakob Jensen). Vi fik det imødekommende svar kvikt. Nye vaccinationscentre åbnes i Region Sjælland – herunder i Nakskov, når antallet af vaccinedoser stiger. Målet er, at ingen i regionen har mere end 20 km til vaccinationssted. Få dage efter fik vi alle i avisen nyheden om, at der åbnedes for vaccination i Nakskov.
Vi undrer os stadig over, at de oprindelige to vaccinationssteder er blevet valgt med mindre end 30 kilometers afstand (Residensbyerne Nykøbing F. og Maribo). Vi må også undre os over, at det nye vaccinationssted i Nakskov åbnes efter at vore mindst mobile borgere er vaccineret. Vi kan herudover konstatere, at borgere fra Vestlolland på hjemmesiden ofte henvises til vaccination i Nykøbing F.

Generalforsamling afholdes

Tirsdag den 31. august 2021 indbyder Nærsamfund til

Spisning kl. 1800 Inspirationsarrangement kl. 1845 og generalforsamling kl. 1930 i kantinen på Campus Nakskov

Aftenens program:

 • Kl. 1800 Fællesspisning
  Deltagelse i dette programpunkt kræver tilmelding senest torsdag d. 19. august til John Povlsen (formand) på mail: Povlsen.John@gmail.com.
  Spisning incl. øl/vand er i år gratis for medlemmer. Deltagelse i spisningen er naturligvis frivillig og ikke en forudsætning for deltagelse i de øvrige punkter.
 • Kl. ca. 1845: Programdirektør for Nakskov 2030 Tim Jeppesen.
  Emne: Nakskov 2030
 • Kl. ca. 1930 Generalforsamling i henhold til vedtægterne med efterfølgende debat.
  Husk, at forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden (Povlsen.John@gmail.com) i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Man kan naturligvis deltage i generalforsamlingen uden at have deltaget i spisning og inspirationsarrangementet.

Vi opfordrer vore medlemmer, som har en e-mailadresse, til at give den til foreningen og melde ændringer i e-mailadresse. Det vil spare penge til porto.

Hjælp bestyrelsen med at tegne nye medlemmer. Medlemmerne er foreningens styrke.

HUSK! – Kontingent på 50 kr. for enkeltmedlemmer og 100 kr. for par kan indbetales eller overføres via Netbank til LOLLANDS BANK  reg. nr. 6520 konto 1618090, via MobilPay på nr. 58847 samt – uden gebyr – på Nakskov Løveapotek, Nygade 17 og filialen ved MENY, samt på Extraposten, Nygade  30, 4900 Nakskov.

Venlig hilsen

Bestyrelsen
John Povlsen (fhv. rektor) formand
Anne-Mette Hansen (HR Supp.) Kasserer

Tina Rewers (lærer) sekretær.
Tina Baruch (lærer-specialundervisning)

Marianne de la Motte (fhv. sygeplejerske)
Doris Henriksen (fhv. sygeplejerske)

Svend Skottfelt (læge) næstformand
Yvonne Olesen (fhv. sagsbehandler)

Styrk dit Nærsamfund – tegn et medlem                                                  

Vision: Klima Valley breder sig på Lolland

Vi kan med rette være stolte af planen Nakskov 2030, men en strålende plan for byudvikling kan ikke stå alene. Vi må også have en plan for udvikling af erhvervslivet. Lad os overveje, hvad man gør andre steder. I Odense har man stor succes med en samlet indsats om robotter, i Københavnsområdet har man med bragende succes valgt at satse på bio-tek.

Med Nakskov 2030 ændrer vi befolkningens selvopfattelse og selvværd, så vi får borgerne til at udtrykke, hvad de gerne vil i stedet for, hvad de ikke vil. Og hvad vil vi så gerne: Vi vil gerne være noget særligt. Det noget særligt kan være meget. Det kunne være nordisk centrum for innovativt landbrug – det kunne være Danmarks turistmekka.

Vi kan som eksempel vælge, at Lolland skal være Danmarks klimaværksted – det vil jeg gerne, og det tror jeg såmænd også, at Lolland vil. Hvordan bliver vi det? Er vi ikke allerede det?

Sidste spørgsmål må besvares med et klart nej. Klimaværkstedet skal nemlig omfatte én eller helst flere uddannelser på flere niveauer strækkende sig frem til forskning. Klimaværkstedet skal rumme en kravlegård – hvor nye virksomheder kan træde deres første spæde skridt, indtil de kan modstå den første blæst på verdensmarkedet. Klimaværkstedet skal rumme virksomhedsklynger, hvor virksomhederne inspirerer og støtter hinanden.

Et skridt kunne være at samle firmaer, der kunne være interesseret i udviklingsarbejde. (Vestas MHI, Alfa Laval, Ørsted osv.) og spørge ind til deres ønsker til kompetencer hos nuværende og kommende medarbejdere. Et nødvendigt skridt vil være at trække HOFOR og Andel ind i projektet, da det vil have stor symbolsk værdi for vor befolkning, at disse firmaer faciliterer en del af processen. Et eller flere universiteter – DTU/Roskilde/Syddansk Universitetscenter – skal med som partnere, ligesom vi skal prøve at involvere vore ungdomsuddannelser i en uddannelse til klimaassistent. Campus Nakskov burde kunne rumme en sådan uddannelse.

Vi tror i Nærsamfund på, at Lolland kan, og vi håber, at vore borgere på Lollands nu har viljen til at gennemløbe en sådan udvikling. Vi ved, at der kommer en GAS-ledning til Lolland indenfor de nærmeste år, og vi hører, at vor lokale afdeling af Dansk Arbejdsgiverforening ønsker at benytte gasledningen til at lede forædlet vind- og solenergi tilbage til industri Danmark. Vi har altså vor tids største chance for at få vidensarbejdspladser til Lolland. Vi bliver attraktive – også for børnefamilier. Vi må alle stå sammen, så vi sikrer denne udvikling. Det er nu det sner!

Mange hilsner

John Povlsen

Vaccination på Vestlolland

Vi har i foreningen NÆRSAMFUND henvendt os til Region Sjælland for at få dem til at åbne et vaccinationscenter på Vestlolland, der rummer Lollands klart største by. Regionen har afvist dette under henvisning til, at det er region, sundhedsmyndigheder og politiet, der beslutter, hvor der skal være vaccinationssteder. De henviser endvidere til, at vore ældre og svagelige, der er mange af på Vestlolland, kan henvende sig til kommunen vedrørende transporthjælp.

Vi har derfor søgt hjælp hos forvaltningen for Ældre- og Sundhedsområdet, der imødekommende har hjulpet os med nedenstående hjælp til vore borgere:

• Kære borger afvent tålmodigt og roligt, at du får et tilbud om vaccination på epost eller pr. brev.• Når tilbuddet kommer, skal du selv sørge for transport til vaccinationsstedet i Maribo, medmindre du modtager pleje og praktisk hjælp fra Lolland Kommune. Hvis du modtager pleje og praktisk hjælp, kan kommunen hjælpe med transport, hvis du ikke er i stand til at transportere dig selv og ikke har pårørende eller lignende, der kan være dig behjælpelig med transporten. 

• Hvis du bliver transporteret til vaccinationsstedet af Lolland Kommune, er det kommunen, der reserverer tid til vaccinationen. 

• Hvis du selv klarer transporten, reserverer du selv tid til vaccinationen.

• Hvis du stadig er i tvivl, vil det af den skrivelse, du modtager fra Sundhedsstyrelsen fremgå, hvem du skal tage kontakt til via telefon eller mail. Du kan også søge råd og vejledning på Sundhedsstyrelsens og på Lolland kommunes hjemmesider.  Endelig vil Lolland Kommunes borgerservice være behjælpelig.

Vi finder det i NÆRSAMFUND fortsat uacceptabelt, at der ikke oprettes et vaccinationscenter på Vestlolland. Vi opfordrer derfor politikkerne i Lolland Kommune til at arbejde for et vaccinationscenter på Vestlolland eller på anden vis – fx via egen læge – at gøre det muligt for især mobilitetssvage borgere, at blive vaccineret lokalt.

Med venlig hilsen

John Povlsen
Foreningen NÆRSAMFUND

26. januar 2021|Læserbrev|0 kommentarer
Når Region Sjælland sparer? på patientkørsel!

Vi kan i Folketidende læse, at regionen sparer 7.8 mio. ved at sænke tilskuddet til kronisk syge patienters egen kørsel i forbindelse med kontrol og opfølgende behandling. Det anføres, at tilskuddet for en patient til kørsel fra fx oplandet af Nykøbing F til Rigshospitalet nedsættes fra ca. 400 kr. til 100 kr. (Denne transport svarer nogenlunde til en transport fra Lolland til Slagelse Sygehus). Lad os antage, at de pågældende patienter i stedet benytter regionens tilbud om flextrafik. Kørsel med flextrafik koster mindst 7 kr. pr. patientkilometer ifølge de oplysninger, vi har fra Præhospital Center, der administrerer bl.a. patientkørsel for Region Sjælland. En sådan kørsel med flextrafik vil så koste mindst 2.000 kr. Hvis alle berørte patienter vælger transport med regionens tilbud, risikerer man altså at ende med en ekstra regning på op mod 40 mio. Det er for os vanskeligt at se, at det er en besparelse. Realiteten er, at man sparer penge på regionens samlede budget hver gang en patient transporterer sig selv, og at man ville opnå en besparelse ved at gøre vilkårene for selvkørende patienter bedre, så flere benytter muligheden. Erfaringerne er desuden, at man i mange familier og lokalsamfund hjælper og støtter hinanden under disse transporter, og at det lokale sammenhold herved styrkes, og isolation, der kan være til stor skade for helbredelse og livskvalitet, mindskes væsentligt.

Vi mener i Nærsamfund, at det, der ikke er svært, skal gøres nært, så vi derved reducerer den dyre og stærkt belastende patientkørsel så meget som muligt.
Det har under coronaperioden vist sig, at vores ønsker om at benytte frivillige virtuelle konsultationer lader sig realisere i en lang række tilfælde til stor glæde for vores medborgere. Video- og telefonkonferencer skal efter vores opfattelse styrkes i de tilfælde, det kan lade sig gøre. Og det haster. Vi opfordrer indtrængende Regionen til at sørge for, at speciallæger kommer på udebesøg i de forskellige Sundhedshuse m.m. Dette vil nok betyde, at en speciallæge og en sygeplejerske skal køre, men det vil også betyde, at mange borgere spares for lange dyre og tidrøvende transporter. Vi bemærker os med glæde, at Nykøbing F Sygehus med projektet ’Medicinsk Daghospital’ ser ud til at bevæge sig i denne retning.

Lad os gå denne vej i stedet for igen at straffe vore borgere i udkanten samt svage borgere, der værdigt ønsker at tage vare på deres eget liv og helbred.

John Povlsen

Nærsamfund.

 

2020

Informationsbrev november 2020

Medicinsk daghospital
Vi har fra pålidelig kilde hørt den gode nyhed, at overlægerne på medicinsk afdeling (Nykøbing F. Sygehus) indfører ’Medicinsk Daghospital’ som alternativ til indlæggelse ved udredning af patienter. Privatpraktiserende læger og skadestue kan henvise patienter til Medicinsk Daghospital. Formålet med projektet er at undgå indlæggelser og ventetid for patienter med fx: mistanke om alvorlige sygdomme, visse gigtsygdomme, infektionssygdomme, feber af ukendt årsag og en del andre sygdomme/symptomer.
Vi bemærker os med stor glæde, at dele af funktionen er på medicinsk ambulatorium på Nakskov Sundhedscenter, hvor der er en speciallæge til stede på tirsdage og fredage.
Vi regner med at høre nærmere om dette patient- og udkantsvenlige tiltag, når vi mødes med sygehusledelsen d. 20. januar 2021. På mødet vil vi naturligvis også diskutere anvendelse af elektronisk udstyr set i lyset af erfaringer under coronaperioden.

Generalforsamling
Vi afholder næste generalforsamling tirsdag d. 23. marts 2021. Vi holder mødet i teatersalen Søvej 8, 4900 Nakskov. Teatersalen er valgt, da det giver størst sandsynlighed for, at vi kan overholde coronarestriktioner og dermed undgå udsættelse eller aflysning. Vi må af samme grund se bort fra den efterhånden traditionelle og populære middag. Til gengæld kan vi byde på et oplæg, hvor vor nye programdirektør for Nakskov 2030 indfører os i det spændende projekt.

Nyt fra medlemmer
Mange medlemmer synes måske, at vi er lidt usynlige i øjeblikket. Vi følger imidlertid stadig udviklingen i vort område tæt, men coronaen har gjort mange tavse. Vi vil derfor opfordre til, at I henvender jer til vor bestyrelse, hvis I iagttager noget interessant fx urimeligheder.
Møde med regionen.
Vi har mandag d. 30. november møde med ’Det nære Sundhedsvæsen’ på Nakskov Sundhedscenter, hvor vi drøfter lægesituationen i vort område og en del andre spørgsmål, herunder erfaringer med brug af elektroniske hjælpemidler i coronatiden.

Takket være Corona

Under coronaperioden viste det sig, at man godt kan klare lægekonsultationer både som videokonsultationer og som telefonkonsultationer, og at medicinen kan leveres via Post Nord. Det har Nærsamfund i årevis bedt om.
Vi er derfor meget begejstrede for landvindingerne, som letter livet for vore svage borgere, og vi ved, at de er taknemmelige. At vi samtidig gavner miljøet, sparer de offentlige kasser og borgere for meget væsentlige kørselsudgifter samtidig med, at vi reducerer produktionstabet ved mindre sygefravær (kørsels- og ventetid), er vel en gevinst, vi gerne tager med. Vi har i NÆRSAMFUND den opfattelse, at coronatidenhar skabt ny energi i sundhedssystemet. Vanetænkning har fået vanskeligere vilkår – man er blevet mere optaget af, hvordan man kan løse problemer og mindre optaget af, hvem der gør det. Det er bemærkelsesværdigt, at ting, der tidligere kunne tage år, nu ved utraditionelle samarbejder kan klares på uger. Der forekommer, at være kommet en ny begejstring, nysgerrighed og stolthed i sundhedssektoren. Det er vigtigt, at momentum fastholdes efter coronatiden.

Vi vil i Nærsamfund opfordre til, at mulighederne for videokonsultationer udbygges og opretholdes efter coronaperioden og noterer os Region Sjællands konstruktive tiltag indenfor området.

Plan 2030 i Nakskov

Vi hørte torsdag d. 20. august den nye programdirektør Tim Jeppesen engageret og overbevisende fremlægge planen. Der er blandt parterne (Lolland Kommune, Realdania Fond og A.P. Møllerfonden) enighed om, at de 12 punkter, som planen består af, kan realiseres indenfor den økonomiske ramme på 150 mio. Tilbage står, at parterne bliver enige om detaljerne og vore borgere nikker et aktivt ja tak! Axeltorv står efter oplægget at dømme først på to-do-listen og forventes at kunne starte først i 2021. Havnefronten har A.P. Møllerfondens fulde opmærksomhed, så vi kan forvente os en snarlig spændende debat om aktivering af de spændende muligheder i dette område, så arkitekter kan komme med en realisabel plan. Vi måtte desværre konstatere, at Toldboden ikke er med i de 12 punkter. Vi håber i Nærsamfund på, at en Fond kunne være interesseret i denne ikoniske bygning. Tim Jeppesen opfordrede investorer – også lokale – til at investere i Nakskov. Noget tyder på, at også denne gryde kommer i kog.

Må Dannemare leve?

Vi kan fredag d. 6. juni læse i Folketidende at Dannemareforeningen Kulturroen frygter at blive hjemløs. Baggrunden er, at foreningen har sine aktiviteter på Dannelunde Skole, som nu er nedlagt. Foreningen foreslås af Lolland Kommune at rykke sine aktiviteter til Maribo eller Nakskov, men det kan og vil foreningen af mange forskellige letforståelige grunde ikke.
Ved seneste kommunalreform blev kommunerne så store, at afstanden i km og i ånd mellem såvel politikere og borgere som den kommunale administration og borgerne blev øget væsentligt – mange vil mene uacceptabelt meget. Vi mener i Nærsamfund, at det bør betyde civilsamfundets magt øges, da det er her ideerne findes og det er her viljen til at udvikle lokalsamfundet og kommunen findes. Det er på Vestlolland velkendt, at specielt Horslunde og Dannemare med omegn har haft meget aktive civilsamfund. Vi mener, at civilsamfundet nu er truet i Dannemare.
Det er kuriøst at vide, at Lolland Kommune er meget aktiv i foreningen ’Et Danmark i Balance’, hvis hovedsag er styrkelse af landets udkantsområder, samtidig med at det for samme kommune kniber med at imødekomme selv
beskedne ønsker fra sin egen udkant.
Nærsamfund mener, at Dannemare områdets borgere og ildsjæle selvfølgelig skal gives mulighed for at mødes lokalt. Dannemareområdet skal kunne leve, opleve og overleve.
På vegne af bestyrelsen for NÆRSAMFUND

John Povlsen.

Takket være Corona

Vi kunne i slutningen af marts læse en spændende artikel i Folketidende med overskriften ’Region Sjælland hjælper læger til videokonsultationer’.
Vi har i Foreningen NÆRSAMFUND i årevis forgæves peget på fordelene ved at benytte videokonsultationer – især i udkantsområder. Vi har navnlig påpeget det uhensigtsmæssige i, at velkontrollerede kroniske patienter på fx Lolland har skullet køre til sygehusene i Slagelse, Næstved, Køge og Roskilde til rutinekontroller, der ofte har været afviklet af en sygeplejerske på under et kvarter uden nogen form for undersøgelser. Vi har mødt forklaringer, som vi har opfattet som bortforklaringer. Vi har eksempelvis mødt forklaringen, at gigtpatienter jo skulle afhente deres medicin, der åbenbart ikke kunne leveres via apoteker. Under coronaperioden viser det sig nu, at man godt kan klare konsultationerne som videokonsultationer eller som telefonkonsultationer og medicinen kan leveres via Post Nord.
Vi er naturligvis meget begejstrede for landvindingen, som letter livet for vore svage borgere, og vi ved at de er taknemmelige. At vi samtidig gavner miljøet, sparer de offentlige kasser og borgere for meget væsentlige kørselsudgifter samtidig med at vi reducerer produktionstabet ved mindre sygefravær (kørsels- og ventetid), er vel en gevinst ingen kan være kede af.
Vi har i NÆRSAMFUND den opfattelse, at den første coronatid har skabt ny energi i sundhedssystemet. Vanetænkning har fået vanskeligere vilkår – man er blevet mere optaget af, hvordan man kan løse problemer og mindre optaget af, hvem der gør det. Det er bemærkelsesværdigt, at ting, der tidligere kunne tage år, nu ved utraditionelle samarbejder kan klares på uger. Der forekommer, at være kommet en ny begejstring, nysgerrighed og stolthed i området. Det er vigtigt, at dette momentum fastholdes efter coronatiden.

Vi vil i Nærsamfund opfordre til, at mulighederne for videokonsultationer udbygges og opretholdes efter coronaperioden og noterer os Region Sjællands konstruktive tiltag i området.

På vegne af bestyrelsen i Nærsamfund

John Povlsen

Foreningen Nærsamfund

Marianne de la Motte og John Povlsen

Aflysning af årets generalforsamling i foreningen Nærsamfund. 

Bestyrelsen har besluttet at aflyse årets generalforsamling. 
Vi har måttet konstatere, at generalforsamlingen med de gældende særregler grundet Corona Pandemien næppe vil kunne holdes før sommerferien, og at en stor del af vore medlemmer som særlig udsatte ikke ville have kunnet deltage i september, selvom reglerne skulle blive lempet. 

Vi havde glædet os meget til generalforsamlingen 25. marts, og virkelig mange havde allerede tilmeldt sig mødet, da vi måtte udsætte det ca. 14 dage forud for dets afholdelse. Vi forventede mere end 100 fremmødte, da vi måtte aflyse det. 

Vi var mange, der så frem til et opløftende oplæg af Michael Karvø om Notas ankomst til Nakskov. Vi havde i bestyrelsen forberedt os på, at et af aftenens hovedemner i generalforsamlingen skulle være udvikling af Nakskov by og omegn (nye byrum). Et emne, der har vist sig at være meget aktuel efter offentliggørelsen (2. april) af nyheden om, at to fonde sammen med Lolland Kommune stiller 150 millioner til rådighed for den såkaldte Plan30. Vi havde i bestyrelsen desuden set frem til at høre om medlemmers første erfaringer med den nye regionsklinik på Sundhedscentret i Nakskov. 

 Konsekvenser af aflysningen: 

 1. Regnskab 2019. 
  Vi vedlægger regnskabet og vor kasserers bemærkninger hertil. Regnskabet fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen i 2021. 
 1. Fastsættelse af kontingent. 
  Vi fortsætter med uændret kontingent på 50 kr. pr medlem. 
 1. Indkomne forslag. 
  Der var indkommet forslag i år, vi håber, at de bliver genfremsat næste år med de ændringer, der måtte ønskes fra forslagsstilleren. 
 1. Valg 
 1. Bestyrelse. 
  Bestyrelsen består i øjeblikket af Doris Henriksen, Yvonne Olesen, Svend Skottfelt, Tina Baruch, Tina Rewers, Marianne de la Motte, Anne-Mette Hansen og John Povlsen, hvor Doris Henriksen, Tina Baruch, Tina Rewers og John Povlsen, der alle genopstiller, er på valg.  
  Vi er i bestyrelsen enige om at fortsætte med uændret bestyrelse og lade generalforsamlingen 2021 tage stilling til bestyrelsens dispositioner 
 1. Revisorer, suppleanter. 
  Disse poster fortsætter med uændret besættelse. 

Efteråret. 
Vi vil ud over de sædvanlige arbejdsområder have fokus på plan30 og på den nye regionsklinik. Vi håber at coronaen lægger sig så meget, at det i løbet af efteråret bliver muligt at lave et stort informations- og inspirationsmøde om byrumsplanerne – gerne sammen med andre foreninger og Lolland Kommune. Vi håber meget at se jer alle ved et sådant møde – det er nemlig vigtigt at vor befolkning er inddraget i processen. Plan30 er ikke en plan, der starter i 2030, det er en plan der er startet og afsluttes i 2030, så det er nu, man stiger på. 

Vi arbejder naturligvis stadig i bestyrelsen og holder fortsat bestyrelsesmøder trods corona. Men vi har derimod grundet coronaen ingen møder med omverdenen i øjeblikket. Vi modtager gerne jeres pip – store som små – om den nye regionsklinik, om jeres ønsker til byudviklingen og naturligvis også om de mere traditionelle emner som fx Nordic Medicare. 

Husk også, at følge udviklingen på vor hjemmeside www.Naersamfund.dk (under ’Om Foreningen ’’Næste Generalforsamling”), hvor også dette brev ligger. 

På bestyrelsens vegne 

John Povlsen 

 1. maj 2020

Til lykke til Nakskov og Lolland

Aftalen om finansiering af udviklingsplanen for Nakskov fik os til at åbne en flaske god vin. Det var et længe ventet og navnlig håbet signal, vi her fik. Enhver må nu kunne se, at det nytter at gøre en indsats. Det betaler sig at tænke stort. For byens borgere handler det nu om at genetablere det momentum, vi opbyggede i forbindelse med byjubilæet i 2016. Det må kunne etableres nu, hvor vi ved, at planerne bliver realiseret.

Den folkelige opbakning er af afgørende betydning for succes. Byens befolkning skal være eller i hvert fald blive stolte af deres by. Vi tror ikke, det bliver så svært, efterhånden som byen rejser sig som en anden fugl Fønix, når øjebæer forvandles til udviklingsområder, torvet bliver et spændende samlingspunkt for befolkning og turister og havnefronten åbner sig mod vores guldæg – Nakskov Fjord.
Fondene og Lolland Kommune vil naturligt placere sig for bordenden i processen. Vi mener alvorligt, at det er vigtigt at sikre befolkningens opbakning. Det vil derfor være en fornem opgave for kommunen og vort aktive foreningsliv at sikre den folkelige forankring. Vi er i Nærsamfund og Rotary klar til at gå aktivt ind i dette arbejde.

Vi vil benytte lejligheden til at lykønske Lolland Kommune med vor borgmester Holger S. Rasmussen og vor viceborgmester Henrik Høegh i spidsen med en stor succes. Vi går ud fra, at offentliggørelsen betyder, at vi nu går over til handling og ikke til snak, ligesom vi forventer, at kommunen sikrer, at pengene går til projekter i Nakskov og kun i absolut nødvendigt omfang ender som honorarer til udefrakommende rådgivere. De opgaver, vi løser lokalt, vil øge borgernes medejerskab. Og medejerskab er af afgørende betydning for den endelige succes for Plan30. 

Til lykke Nakskov og Lolland – nu har vi noget at glæde os til ved fælles indsats! Nu nytter det.

Jørgen Stryhn 
John Povlsen

Foreningen Nærsamfund og Nakskov Rotary Klub

 1. april 2020|

 

Tanker i en Coronatid!

I en tid, hvor coronaen tager alle overskrifter, vil jeg forsøge at snige mig ind under titlen. Jeg er, som mange vil huske,matematiker og kender derfor matematiske modeller for epidemisk udvikling. Alle modeller ender ud i, at starten er eksponentiel – dvs. at antallet af smittede fordobles i en fast periode – fx 2 dage. Vi kan i skrivende stund konstatere, at udviklingen af indlagte ikke er eksponentiel, men stiger lineært – dvs. med samme antal pr. dag. 
Konklusionen må være, at de politiske og sundhedsfaglige tiltag virker efter hensigten. Det er glædeligt. Tiltagene har til hensigt at beskytte især os gamle. Vi er meget taknemmelige for, at samfundet yder en kæmpe indsats for os. Moralsk betyder det for mig at se, at vi for en tid må gøre vores indflydelse gældende fra skrivebordet, da vi selv bør holde os på afstand af smittekilder.

Jeg har også erfaringer fra et langt udfordrende arbejdsliv. Min erfaring er, at nyskabelser lettest sker i krisetider/brydningstider, det være sig økonomiske, politiske eller uro/trusler på arbejdspladsen. Kriser synes at styrke adrenalin – vi tænker på en ny måde – der frigives nye energier. Den, der har blik for nyskabelse, får nye vilkår, når medarbejdere og ledere i højere grad virker for helheden end for ussel egoistisk mammon til den enkelte. Betingelser for nyskabelse er tillid, selvtillid og stolthed.

Hvad betyder det?
Ja, det betyder, at det er nu, hvor jernet er varmt, at vi står med mulighederne for at påvirke vor fælles fremtid. Vi skal ikke bare sætte os tilbage med et lettelsens suk i lænestolen, når coronaen efter nogle barske måneder slipper sit tag. Globalt skal vi overveje om en global indsats, som den vi nu yder vedrørende corona, ikke kan benyttes vedrørende klima/forurening. Vi har jo lige set, at Verden kan stå sammen.
Lokalt bør vi sikre, at frigivne midler til fremskudte anlægsarbejder får varig værdi og skaber borgerne stolthed og selvværd. Jeg har derfor overfor vor borgmester Holger S. Rasmussen og vor viceborgmester Henrik Høegh peget på, at det er tid for igangsættelse af planerne for nye byrum i Nakskov. Jeg peger på realisering af planerne for Axeltorv (Coronatorvet), højvandssikring og rute 9, men kunne lige så godt have nævnt øjebæer i kommunen.

John Povlsen

 1. marts 2020

 

Udsættelse af generalforsamling

Vi havde allerede inden statsministerens pressekonference 11. marts besluttet at flytte generalforsamlingen, da rigtig mange af vore medlemmer tilhører risikogruppen.
Vi håber, at mødet vil kunne afholdes i slutningen af maj.
Vi glæder os over, at rigtig mange havde nået at tilmelde sig arrangementet og håber, at de kan på tidspunktet for det udsatte møde, som vi vil søge at afvikle med det samme program.
Foreløbig ønsker vi vore medlemmer et godt forår, hvor de kan holde sig fri af coronaen og opfordrer til at holde øje med vor hjemmesiden.
Vi følger foreløbig udviklingen de næste 14 dage og håber, at vi herefter kan gå i gang med at planlægge det nye møde.
På bestyrelsens vegne
John Povlsen, formand

 1. marts 2020

 

Generalforsamling

Onsdag den 25. marts 2020 indbyder Nærsamfund til

 • Kl. 1800 Fællesspisning
  Deltagelse i dette programpunkt kræver tilmelding senest torsdag d. 19. marts til John Povlsen (formand) på mail: Povlsen.John@gmail.com.
  Man vil blive afkrævet 50 kr. for spisning incl. øl/vand ved ankomst. Deltagelse i spisningen er naturligvis frivillig og ikke en forudsætning for deltagelse i de øvrige punkter.
 • Kl. ca. 1845: Notas chef for Økonomi og Strategi Michael Karvø.
  Emne: Nota kommer til Nakskov
 • Kl. ca. 1930 Generalforsamling i henhold til vedtægterne med efterfølgende debat.
  Husk, at forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden (Povlsen.John@gmail.com) i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Man kan naturligvis deltage i generalforsamlingen uden at have deltaget i fællesspisning og inspirationsarrangementet.

Vi opfordrer vore medlemmer, som har en e-mailadresse, til at give den til foreningen og melde ændringer i e-mailadresse. Det vil spare penge til porto.

Hjælp bestyrelsen med at tegne nye medlemmer. Medlemmerne er foreningens styrke.

HUSK! Kontingent på 50 kr. for enkeltmedlemmer og 100 kr. for par kan indbetales eller overføres via Netbank til LOLLANDS BANK  reg. nr. 6520 konto 1618090, via MobilPay på nr. 58847 samt – uden gebyr – på Nakskov Løveapotek, Nygade 17 og filialen ved MENY, samt på Extraposten, Nygade  30, 4900 Nakskov.

Venlig hilsen Bestyrelsen

 

 1. marts 2020

 

Informationsbrev februar-marts 2020

Generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2020 i kantinen på CAMPUS Nakskov. (Søvej 6, Nakskov)

Møder for vore medlemmer. Vi har i løbet af året haft to møder for vore medlemmer. Første møde var mødet med vor daværende ældre- og sundhedschef Anne Dorte Greve Madsen, der ved generalforsamlingen fortalte om aktuelle nyheder indenfor sit område.

Andet møde havde titlen Elektronikken som tjener i sundhedsområdet og fandt sted 09. september i Teatersalen på Campus Nakskov. Ved mødet talte Søren Hofmeister (ViewCare) inspirerende om elektronik som tjener i hjemmepleje, og Tom Larsen løftede sløret for Lolland Kommunes visioner for hjemmepleje og samarbejde med sundhedssektoren, ligesom vor regionsformand Heino Knudsen talte om regionens arbejde med digitalisering og patientnære løsninger i sundhedssektoren. Søren Hofmeister supplerede med stærkt positive erfaringer på Holbæk Sygehus med udnyttelse af elektroniske hjælpemidler ved udskrivning fra hospitalet. Spørgelysten var stor blandt de fremmødte medlemmer. Vi havde imidlertid det uheld, at septembers regn koncentreredes over Lolland denne dag, så fremmødet blev beskedent. At det er et aktuelt emne, ser vi tydeligt af Lollands Kommunes initiativer i området i budget 2020.

Tilfredshedsundersøgelse. (Nordic Medicare)Vi havde et godt møde om rapporten med forvaltningen i Region Sjælland d. 16.sept.
Vi finder i Nærsamfund rapporten velegnet til den videre proces og mener, at den konstruktivt udnyttet af regionen og Nordic Medicare giver god mulighed for at fremme kundetilfredsheden.
Rapporten blotlægger og underbygger de problematikker, som vi har kendskab til. Herunder:
Recepter. Vi har tidligere hørt om upræcise og manglende recepter. Det ser ud til at være løst.
Blodprøver. Patienter har tidligere måttet forklare sygeplejersker på sundhedscentret, hvad der skulle tages prøver for. Det ser ud til at være løst.
Utilfredse patienter. Der er over 700 patienter, der har været utilfredse eller stærkt utilfredse med deres seneste konsultation. Det synes vi er klart for mange. Ser man på årsager til utilfredshed, ser man, at attitudeproblemer er den måske væsentligste årsag. Tonen mellem sygeplejersker og patienter opfattes som god, mens tonen mellem læge og patient, såvel som tonen mellem sekretærerne og patienterne i en del situationer skaber utilfredshed.
Det burde der kunne gøres noget ved.
Nærsamfunds rolle!
Nordic Medicare har i dagblade påstået, at det er Nærsamfund, der har udpeget de 10 medlemmer af fokusgruppen. Rapporten dementerer klart denne påstand.
Rapporten findes på regionens hjemmeside


Sundhedscentrene i Nakskov og Maribo. Vort synspunkt er stadig, at sundhedscentrene skal styrkes ved overførsel af opfølgende behandlinger til centrene, og at sundhedscentrenes videokonferencesystemer skal benyttes ved konsultationer efter undersøgelser på fjerntliggende sygehuse. Vi finder ikke at fremdriften i dette område har indfriet vort ambitionsniveau i dette år. Der er dog opnået en forbedring mht. gigtpatienter, da deres opfølgninger nu er flyttet til Nykøbing Falster sygehus.

Centralisering af ungdomsuddannelser. Foreningen Nærsamfund er imod centraliseringer, der skader lokalsamfundene. Det er vigtigt for vore byer på Lolland, at vi undgår at nedlægge flere institutioner og at flytte flere ledere fra vore byer. Vi skal tværtimod arbejde for at vi tilføres nye institutioner og ledelser, som det fx er sket i forbindelse med udflytning af NOTA til Nakskov. Nota arbejder målbevidst med at styrke samarbejdet med lokalområdet og de indgår aktivt i arbejdet med at skaffe nye medarbejdere til vort lokalområde, ligesom de sætter nye perspektiver på vore udfordringer. På sygehusområdet begynder man at se fordelene ved at rykke mange behandlingstyper tættere på borgerne. Vi forventer derfor en styrkelse af sundhedscentrene i Maribo og Nakskov i de kommende år. Trenden går altså mod decentraliseringer.
Vi ser derfor med glæde på, at gymnasierne på Lolland peger på, at de kan og skal bestå, og at de skal ledes fra Lolland. Vi er glade for, at Gert Meyer Madsen udtrykker sig klart i overensstemmelse med lokalbefolkningens tarv og interesse.

Henvendelser fra vore medlemmer. Vi får mange henvendelser fra vore medlemmer. De fleste henvendelser vedrører sundhedsområdet. Vi er meget glade for de små hib, da vi via dem kan underbygge vore krav om bedre forhold for vore borgere/medlemmer.

Bestyrelsen for NÆRSAMFUND
Tina Baruch, Tina Rewers, Anne-Mette Hansen, Doris Henriksen, Yvonne Olesen, Svend Skottfelt, Marianne de la Motte og John Povlsen

 1. marts 2020

 

Nej tak til centralisering af ungdomsuddannelserne på LF

Foreningen Nærsamfund er imod centraliseringer, der skader lokalsamfundene. Det er vigtigt for vore byer på Lolland, at vi undgår at nedlægge flere institutioner og at flytte flere ledere fra vore byer. Vi skal tværtimod arbejde for, at vi tilføres nye institutioner og ledelser, som det fx er sket i forbindelse med udflytning af NOTA til Nakskov. NOTA arbejder målbevidst med at styrke samarbejdet med lokalområdet, og de indgår aktivt i arbejdet med at skaffe nye medarbejdere til vort lokalområde, ligesom de sætter nye perspektiver på vore udfordringer. På sygehusområdet begynder man at se fordelene i at rykke mange behandlingstyper tættere på borgerne. Vi forventer derfor en styrkelse af sundhedscentrene i Maribo og Nakskov i de kommende år. Trenden går altså mod decentraliseringer.
Vi ser derfor med glæde på, at gymnasierne på Lolland peger på, at de skal bestå, og at de skal ledes fra Lolland. Vi er glade for, at Gert Meyer Madsen udtrykker sig klart i overensstemmelse med lokalbefolkningens tarv og interesse.
Vi støtter altså ikke DI’s ønsker om centralisering af ungdomsuddannelserne. Vi ser langt mere perspektiv i, at Lolland Kommune, gymnasierne, CELF og HOFOR samarbejder om at skabe en ny grøn energiuddannelse på Lolland, der også har appel til unge og yngre fra hele Danmark. Det kunne styrke vore industrier, vores selvværd og vore uddannelsessteder.

 1. januar 2020

 2019

Grøn julegave til Lolland

Vi kan i Folketidende læse, at Seas-NVE har meldt sig under fanerne i samarbejdet REEL (Ren Energi Lolland). Seas er særlig interesseret i projekter, der handler om lagring af grøn energi og projekter om lokal anvendelse af grøn energi.
Samarbejdet er en gave fordi det – i hvert fald på sigt – rummerspændende muligheder for nye arbejdspladser med stærk appel til især højt uddannede medarbejdere. Det gør Lolland attraktiv til glæde for mange andre arbejdspladser som fx Nota. Det vil gøre egnen mere attraktiv for fx læger og ingeniører. Tidspunktet for gaven er optimal nu, hvor Danmark netop har vedtaget at investere massivt i grøn energi – herunder i forskning i grønne energiformer. Det lyder for mig forjættende med Lolland som energilaboratorium, der åbner for nye uddannelser med fremtidsperspektiv til vores egn. Lolland er noget særligt, det ved vi godt, men snart vil Danmark nu også vide det. Det er for os alle afgørende for selvforståelsen og selvtilliden at være noget særligt. Nu får vi endelig lov til at knejse med nakken.
Når de forskellige fonde gøres opmærksom på de nye potentialer,må bevillingerne til nye byrum nærmest falde over hinanden. Alle vil jo være med i en succes. Jeg glæder mig allerede til, at hullerne i vejene og hullerne (øjebæerne) i husrækkerne udbedres.
Lolland Kommune har udført et flot arbejde med dette projekt. Mandskabet fortjener ros. Jeg håber meget, at man nu går til makronerne og husker, at laurbær ikke bør danne hovedpude!
Sendt i ønsket om en glædelig jul og et godt og optimistisk nyt år på Lolland!

Hilsen

John Povlsen
Formand for Foreningen Nærsamfund.

 1. december 2019

Novemberindlæg

Generalforsamling 2020
Onsdag d. 25. marts 2020.  Begynder med fællesspisning i kantinen kl. 18.

Tilfredshedsundersøgelse 
(Nordic Medicare.) Vi havde et godt møde om rapporten med forvaltningen i Region Sjælland d. 16.sept.
Vi finder i Nærsamfund rapporten velegnet til den videre proces og mener, at den konstruktivt udnyttet af regionen og Nordic Medicare giver god mulighed for at fremme kundetilfredsheden. 
Rapporten blotlægger og underbygger de problematikker, som vi har kendskab til. Herunder:
Recepter.
Vi har tidligere hørt om upræcise og mang-lenderecepter. Det ser ud til at være løst.
Blodprøver.
Patienter har tidligere måttet forklare sygeple-jerskerne på sundhedscentret, hvad der skulle tages prøver for. Det ser ud til at være løst. 
Utilfredse patienter.
Der er over 700 patienter, der har været utilfredse eller stærkt utilfredse med deres seneste konsultation. De synes vi er klart for mange. Ser man på årsager til utilfredshed, serman, at attitudeproblemer er den måske væsentligste årsag. Tonen mellem sygeplejer-sker og patienter opfattes som god, mens tonen mellem læge og patient, såvel som tonen mellem sekretærerne og patienterne skaber utilfredshed.
Det burde der kunne gøres noget ved. 
Nærsamfunds rolle!
Nordic Medicare har i dagblade påstået, at det er Nærsamfund, der har udpeget de 10 medlemmer af fokusgruppen. Rapporten dementerer klart denne påstand.
Rapporten findes på regionens hjemmeside

Direktør for ’Det Nære Sundhedsvæsen’ Trine Holgersen skriver efter mødet med Nærsamfund d. 16. sept. og efter at have læst Nærsamfunds kommentarer til rapporten om tilfredshedsundersøgelsen:
’Vi finder rapporten velegnet i vores fortsatte dialog og samarbejde med Nordic Medicare om den opgave de varetager i Nakskov. Undersøgelsen gav os en indsigt i, hvor der er behov for at Nordic Medicare har ekstra fokus i kontakten med deres patienter.
Derudover giver rapporten os erfaringer i, hvorledes vi kan tilpasse eventuelle nye udbud efter patienternes forventninger til en almen praksis. Ligesom den peger på, at regionen har en vigtig rolle, når det drejer sig om information til borgerne om nye klinikkers tilbud.’

John Povlsen, formand for Nærsamfund:
Vi noterer, at det stemmer godt overens med Nærsamfunds synspunkter.

Byrum i Nakskov.
Vi mærker en stigende bekymring i vores befolkning med hensyn til udvikling af byen. Det er af afgørende betydning, at egnens borgere engagerer sig i byens udvikling. Det er derfor vigtigt, at vi får genskabt det momentum, vi havde efter byjubilæerne i 2016 og at vi får bedret informationsniveauet. Vi håber, voresmedlemmer vil reagere tilbage med pip om,hvad de synes er godt og hvad der er mindre godt, så det kan blive et af emnerne på vor generalforsamling i 2020. Hvad synes du godt om? Ser du øjebæer, der bør udraderes?

 

 1. november 2019|

 

Nyhedsbrev – august

Offentligt informationsmøde om “Elektronikken som tjener i sundhedsområdet”*)
Mandag den 9. sept. kl. 19:30 – 21:30 i Teatersalen på Campus Nakskov.

Dagsorden:
• Velkomst ved Nærsamfund.
• Søren Hofmeister (ViewCare) om elektronik som tjener i hjemmepleje.
• Tom Larsen: Lolland Kommunes visioner for hjemmepleje og samarbejde med sundhedssektoren.
• Spørgsmål fra sal om hjemmepleje.
• Regionsformand Heino Knudsen om regionens arbejde med digitalisering og patientnære løsninger i sundhedssektoren.
• Søren Hofmeister om erfaringer i Holbæk forsøget med udnyttelse af elektroniske hjælpemidler ved udskrivning fra hospitaler.
• Nykøbing Sygehus – kommentarer.
• Spørgsmål fra salen om opfølgende behandlinger.
• Tak for i aften.
*)Man har i Holbæk gennemført et meget vellykket forsøg med brug af elektroniske hjælpemidler til at kommunikere med nyligt udskrevne patienter og medborgere, der har hjemmehjælp. Borgerne føler, at de kommer i centrum og genindlæggelsesandelen går kraftigt ned.
Ældre- og Sundhedsudvalget i Lolland Kommune undersøger i øjeblikket om det er muligt og fornuftigt at udnytte elektronisk udstyr i hjemmeplejen. Firmaet ViewCare er med som fødselshjælper for projektet, hvor det ser ud til, at Lolland kan komme på forkant af udviklingen.)

Tilfredshedsundersøgelsen (Nordic Medicare)
Undersøgelsen har givet anledning til en del polemik i dagspressen, hvor Nordic Medicare har angrebet såvel vores regionsformand som Nærsamfund kraftigt. Vi har imødegået kritikken. Det er vores opfattelse, at vi nu må se på undersøgelsens resultater for efterfølgende at se, om den giver anledning til handling, der i givet fald bør ske i samarbejde med Nordic Medicare.

 1. august 2019

 

Nærsamfund og tilfredshedsundersøgelse

Man kan godt blive lidt forstemt, når man ser reportagerne om tilfredshedsundersøgelsen vedrørende Nordic Medicares klinik i Nakskov. Jeg håber, at nogle facts kan gavne i debatten.
Ønsket om en undersøgelse opstod efter en underskriftsindsamling i efteråret. Nærsamfund har ingen aktier i denne underskriftindsamling. Vor regionsformand holdt i denne forbindelse et møde med Nordic Medicare, hvor regionen bl.a. fremførte et ønske om at foretage en tilfredshedsundersøgelse i samarbejde med Nordic Medicare. Nordic Medicare ønskede – efter hvad man hørte – ikke at deltage i en sådan undersøgelse. Regionen fastholdt imidlertid, at der skulle laves en tilfredshedsundersøgelse. Initiativet til undersøgelsen kommer altså ikke fra Foreningen Nærsamfund.
På et møde (ultimo januar), der i øvrigt især handlede om at begrænse vore borgeres kørsel i forbindelse med opfølgende behandlinger og konsultationer, mellem regionsformanden og Nærsamfund udtrykte regionen ønske om, at vi bistod regionens forvaltning i arbejdet med undersøgelsen. Og vi efterkom naturligvis ønsket. Vi har rådgivet forvaltningen og har ikke lavet spørgeskemaet, som vi først har fået lejlighed til at se det 3. juni, hvor det allerede for længst var sendt til patienterne. Vi anbefalede i øvrigt, at foretage den kvalitative undersøgelse før den kvantitative.
Med hensyn til påstandene om en sammensværgelse mellem PLO og Nærsamfund må jeg melde hus forbi. Opmærksomme læsere vil bemærke, at vi fx i diskussion om lægevagtordningen har udtrykt os yderst kritisk i forhold til PLO. At Svend Skottfelt skulle have repræsenteret PLO eller PLO-synspunkter i arbejdet er urigtigt alene af den grund, at Svend har været forhindret i (af bl.a. ophold på Grønland) at deltage i møder, der har været holdt i forbindelse med tilfredshedsundersøgelsen. Jeg finder i øvrigt ingen grund til at betvivle Svends evne til at styre gamle og nye kasketter.
Med hensyn til myten om, at en eventuel utilfredshed alene er knyttet til Nordic Medicares heroiske indsats for at undgå vanedannende medicin kan jeg kun sige, at jeg ikke har hørt patienter beklage sig på det punkt. Jeg mener, at der er almindelig anerkendelse af denne indsats.

Det er mit håb, at undersøgelsens resultater vil være brugbare, og at Nordic Medicare vil indgå konstruktivt i en evt. efterfølgende diskussion med regionen, idet jeg er sikker på, at det vil være til stor gavn for både Nordic Medicare og for vore medborgere.

John Povlsen

Formand for Nærsamfund

 1. juni 2019

Nyhedsbrev i maj

Generalforsamling 25.03.2019

Vi kunne igen i år glæde os over et stort fremmøde ved generalforsamlingen, hvor ca. 100 deltog i fællesspisningen i kantinen på Campus Nakskov og op mod 120 deltog i generalforsamlingen, der indledtes af et fint indlæg fra vor nye ældre- og sundhedschef Anne Dorte Greve Madsen.Ved generalforsamlingen blev Yvonne Olesen, Anne-Mette Hansen og Svend Skottfelt genvalgt til bestyrelsen og Marianne de la Motte, der i efteråret indtrådte i bestyrelsen som suppleant for Tina Rewers under hendes orlov blev valgt for en ny 2-årsperiode. Anne Bendtsen blev valgt som ny suppleant, mens Kenn Jørgensen blev valgt til revisor som afløser for Benno Hansen, der efter mange års tro tjeneste ønskede at fratræde.
Bestyrelsen består nu af Doris Henriksen, Yvonne Olesen, Svend Skottfelt, Tina Baruch, Tina Rewers, Marianne de la Motte, Anne-Mette Hansen og John Povlsen, der har konstitueret sig med John Povlsen som formand, Svend Skottfelt som næstformand, Anne-Mette Hansen som kasserer og Tina Rewers som sekretær.

Tilfredshedsundersøgelse (Nordic Medicare)

Vi har tidligere refereret, at Region Sjælland ønskede at lave en tilfredshedsundersøgelse blandt Nordic Medicares patienter på klinikken i Nakskov. Undersøgelsen er nu på trapperne og forestås af konsulentfirmaet KOPA, der laver interviews, spørgeskemaer og udvælger de patienter, man ønsker at interviewe.Vi vil opfordre kraftigt til, at alle svarer fyldestgørende, da det er vigtigt, at vi får et retvisende billede. Undersøgelsen benytter e-Boks.

ViewCare

Man har i Holbæk gennemført et meget vellykket forsøg med brug af elektroniske hjælpemidler til at kommunikere med nyligt udskrevne patienter og med medborgere, der har hjemmehjælp. Borgerne føler, at de kommer i centrum og genindlæggelsesandelen går kraftigt ned.
Vi er i øjeblikket i tæt dialog med formanden for ældre- og sundhedsudvalget Tom Larsen for at se, om Lolland Kommune vil kunne have glæde af formen. Det er vort håb, at vi først på efteråret ved et møde kan give en orientering om projektets indhold.

 1. juni 2019

 

Ændrede ansættelsesforhold for sygeplejersker på Nakskov Sundhedscenter

Sygeplejerskerne på Nakskov Sundhedscenter er ansat ved Region Sjælland under Nykøbing F. Sygehus. Det betyder, at det er ledelsen på Nykøbing F. Sygehus, der ansætter, afskediger og aftaler ansættelsesforhold for denne medarbejdergruppe. Sygeplejerskerne var – efter de oplysninger, vi har – frem til Budgetforliget i Region Sjælland i 2018 ansat under Nykøbing F Sygehus med tjeneste ved Nakskov Sundhedscenter uden forpligtigelser på Nykøbing F. Sygehus.

Sygehusledelsen på Nykøbing F. Sygehus så sig efter nedskæringerne i Budgetforliget nødsaget til at ændre ansættelsesvilkårene for vore sygeplejersker, således at de i fremtiden også kan pålægges vagtforpligtigelser – herunder aften/nattevagter – på Nykøbing F. Sygehus. Vore sygeplejersker har naturligvis opfattet det som en betydelig forringelse af deres arbejdsvilkår. Konsekvenserne har været opsigelser/afskedigelser af veluddannede sygeplejersker, der ikke har ønsket at arbejde under de nye ansættelsesbetingelser.

Vi frygter i Foreningen Nærsamfund, at konsekvenserne af forløbet bliver at flere behandlinger flyttes fra vore Sundhedscentre til regionens sygehuse i skærende kontrast til Region Sjællands erklærede politik om, at det der ikke er svært, skal være nært. Vi ved, at vore borgere allerede nu bliver henvist til andre sygehuse. Det betyder, at alvorlig syge kroniske patienter må tage den lange tur til fjerntliggende sygehuse.

Nærsamfund vil gerne høre om vore medlemmers erfaringer med utilsigtede konsekvenser af de ændrede ansættelsesforhold for sygeplejerskerne på vor generalforsamling på Campus Nakskov mandag d. 25. marts.

På vegne af bestyrelsen for

NÆRSAMFUND

John Povlsen
Formand

 1. marts 2019

Generalforsamling

NÆRSAMFUND indkalder til Generalforsamling mandag den 25.03.2019 kl. 19 i Campus Nakskovs kantine, Søvej 6, 4900 Nakskov. 

http://naersamfund.dk/wp-content/uploads/2019/03/Informationsbrev-februar-marts-2019-1.

Møde med regionsformanden

Møde med Heino Knudsen og Anne Vivi Jørgensen 31 januar på Sundhedscentret

Nærsamfund deltog i mødet med Marianne de la Motte, Yvonne Olesen, Doris Henriksen og undertegnede.
Konflikt med sygeplejersker på medicinsk ambulatorium?
Heino Knudsen pointerede, at der ikke er flyttet opgaver fra Nakskov Sundhedscenter til fx Nykøbing F. sygehus. Flytning
af opgaver ville være en klar overtrædelse af regionsrådets politik.

Underskriftindsamlingen vedrørende Nordic Medicare.
Hvad er proceduren for tilfredshedsundersøgelsen? Heino Knudsen talte åbent om sine oplevelser ved samtalen med Niels R. Erichsen. 
Regionen er fast besluttet på, at der skal oprettes et råd, der som første
opgave har at iværksætte en tilfredshedsundersøgelse, som man mener også vil kunne gavne Nordic Medicare.
Det er målet, at tilfredshedsundersøgelsen skal være afviklet inden
sommerferien. Iværksættelse af pilotprojekt med konsultationer via konferencer og decentralisering af fx opfølgning på gigtpatienter.
Heino mener, at det kun kan gå for langsomt. Man vil prøve
at komme i gang indenfor et halvt år.

Mødet, der varede 1½ time blev afviklet i en fortrolig og konstruktiv atmosfære, der giver tro på fremtiden.

John Povlsen

Møde med sygehusledelsen

Møde med Ricco Dyhr og Michael Jørgensen Nykøbing F. Sygehus 9. januar 2019

Sygehusledelsen havde inden mødet med Nærsamfund gjort klart, at de grundet arbejdet med Region Sjællands besparingsplan ikke havde nået at udfærdige et (på møde 18. marts) lovet oplæg om overførsel af konsultationer for visse grupper af kronisk syge patienter til sundhedscentrene og oplæg om afprøvning af konsultationer via videokonferencer.

Mødet startede med, at Ricco Dyhr gav en kort orientering om det kommende byggeprojekt på Nykøbing F. Sygehus (NFS). Der skal inden for de kommende år bygges følgende:

 • Der skal ses på sygehusets logistik
 • Ca. 180 nye sengestuer (en-sengsstuer med eget toilet/bad)
 • Nye operationsstuer
 • CT-scanner til Akutafdelingen
 • Parkeringspladser
 • Helikopter landingsplads.

Projekteringen, der er regionens største i valgperioden, igangsættes i år. Sygehusledelsen håber på første spadestik i slutningen af 2020.

Vi er i Nærsamfund glade for styrkelsen af sygehuset og mener, at det er vigtigt at projektet kommer i gang inden, der sker ændringer i strukturen for sundhedsområdet.

Vi pressede herefter fra Nærsamfunds side meget på for at komme videre med vore planer om at nedsætte transporttid og transportlængder for især kroniske patienter fra specielt Lolland og vi endte med at sygehusledelsen forpligtigede sig til at fremsætte vore forslag til udlæggelse af opgaver til sundhedscentrene for de sygehuse, som Nykøbing F. Sygehus samarbejder med. Vi vil som minimum få en tilbagemelding forud for vor generalforsamling 25. marts. 4. februar 2019 2018 Lokalsamfundets sejr Onsdag d. 27. november blev den skelsættende dag på Lolland, hvor lokalsamfundet rejste sig og værdigt tankede fornyet selvtillid og selvværd. Vi stod sammen bag Lollands Bank. Et fremmøde på over 700 determinerede aktionærer viser egnens kampvilje. Sammen er vi stærke. Hvis vor bank – Lollands Bank – nogensinde skulle have tvivlet på sine mål, må den have fået en klar tilkendegivelse af befolkningens og aktionærernes ønske om, at banken skal holde fast i og udvikle sine lokale rødder. Der er for os at se ingen tvivl om, at banken og dens bestyrelse har hentet ny selvtillid og ny inspiration til fremtiden til stor gavn for vort område. Det, der kunne have været begyndelsen til en ny centralisering, blev en styrkelse af nærsamfundet. Til lykke Lolland, Falster og Sydsjælland! På vegne af foreningen Nærsamfund John Povlsen 28. november 2018 Formandens betragtninger om fremtiden (ved folkemøde med Nordic Medicare 24. september) Ser vi lidt tilbage, ser vi mishandling af Lolland i medierne. Vi så mismod i befolkningen. Det har for mig at se vendt sig markant gennem de seneste 5 år. Byjubilæerne markerer det endelige brud med magtesløsheden. Vi taler nu om at investere i fremtiden og ikke alene at mildne en grum skæbne. Vi tror på, at vi kan løfte i flok. Vi kan – og vi vil. Det er vigtigt for det enkelte menneske og for en befolkning at være noget særligt – at have noget at være stolte af – at være dem der går forrest og viser vejen. Vi skal på Lolland blive noget særligt ved at få sundhedscentre, der udvikler patientnær behandling. Vi skal i overensstemmelse med regionens politik vise, at det der ikke er svært kan være nært. Det er ikke svært – det kræver blot viljen og regionens fulde støtte. Vi skal ikke køre ad lange veje for at få resultater fra undersøgelser, vi har været til på klinikker og sygehuse. Vi skal sidde sammen med en sød sygeplejerske eller læge på vort lokale sundhedscenter og være i dialog med speciallægerne via videokonferencer. Vi skal ikke vente på, at man tester systemerne andre steder – i store byer – hvor behovet er mindre. Det er os der har skoene på, det er her det sner. Vi skal altså have og udvikle o Videokonferencer efter undersøgelser på hospitaler. Vi er i Region Sjælland fælles om sundhedssystemet. Andre byer i regionen har sygehuse. Disse sygehuse er forpligtiget til at behandle os. Hvis man mangler gigtlæger på Slagelse, er det ikke en naturlov, at det er os på Lolland, der skal undgælde – i Slagelse har man i det mindste et sygehus med skadestue. Udstationering af speciallæger en dag i ugen eller måneden kunne fint have førsteprioritet og ikke som nu sidste eller ingen. Vi skal altså have o Opfølgende behandlinger af hertil egnede sygdomme i sundhedscentrene af speciallæger og andet sundhedspersonale. Man kan allerede i dag stille diagnose for mange sygdomme via elektroniske medier. Mange behandlingsforløb kan styres og følges via elektroniske medier. Lad os udvikle brugen af disse hjælpemidler her, hvor vi har brug for dem. Vi skal altså i front i udviklingen af Telemedicin:Udskrivning af patienter er et særligt kapitel. Man har i øjeblikket for mange genindlæggelser. Der er desværre meget kassetænkning i området. Patienter, pårørende og lokalt sundhedspersonale kan ofte føle sig som gidsler i spillet.

• Jeg ved, at vi lokalt arbejder på at få nogle sengepladser på vore plejehjem beregnet på udslusning. • Lad os helhedstænke. Når vi om meget kort tid har drejet på disse få håndtag, er vi pludselig blevet attraktive for unge akademikere, da der vil være udviklingsmuligheder og forskningspotentialer i vort område. Vi har viljen til at nytænke. Kan det være så svært! Når det er nært, og det er os!
22. november 2018
Møde med Nordic Medicare 24.09.2018 Nordic Medicare med 11.700 patienter på Vestlolland var i fokus på et debatmøde i Nakskov Teatersal 24. september. Vi havde i Nærsamfund arrangeret mødet, og direktøren for lægeklinikken, Niels Riewerts Eriksen, havde sagt ja til at vove sig ind i løvens hule. Direktøren red ifølge Folketidende stormen af trods en del kritiske spørgsmål. Han, Foreningen Nærsamfund og de fremmødte politikere fra Folketing og Lolland Kommune var enige om, at det vil være fornuftigt at udlægge en række opfølgende behandlinger til sundhedscentrene ved bl.a. at sikre speciallægedækning på centrene. Regionen kunne desværre ikke deltage i mødet grundet sammenfald med møde i regionsrådet. Arrangementet tiltrak mere end 150 tilhørere, og vi mener, at det lykkedes os at sikre en bedre kommunikation mellem klinikken og deres patienter, ligesom tillidsforholdet forekommer forbedret. 22. november 2018 Møde med politiet 18.09.18 Deltagere: Politiet mødte med Thorkild Steen Jensen, Allan Holm og Boye Jørgensen. Vi mødte med næsten hele bestyrelsen og drøftede: Køreprøver i Nakskov og Maribo. – Grænsepolitiet. – Politibetjeningen i lokalområder. – Personalet på én etage i Nakskov. – Nyheder fra politiet. Køreprøver i Nakskov og Maribo: Prøver afvikles indenfor 2 uger. Der vil fortsat blive afholdt prøver i begge byer i fuldt omfang. Politiet stiller lokaler til rådighed for de førerprøvesagkyndige, mens køreskolelærerne principielt skal klare sig selv. Grænsepolitiet Det blev understreget, at der ikke er tale om en permanent ordning og at den omfatter flere elementer end kontrol i Rødbyhavn og Gedser. Man undersøger muligheder for at få lokaler i Maribo eller Rødbyhavn og har ingen planer om at administrere tjenesten fra Nykøbing F. Man bistås af hjemmeværnet, hvorfra rigspolitiet rekvirerer personale, der gør tjeneste i 3-6 måneder, hvor det også bestrider andre vagttjenester. Det giver ikke anledning til lokal bosættelse. Politibetjeningen i lokalområder Vi blev orienteret om projektet, der minder en del om det Præhospital Centers indsats i udkanten af regionen. Man øger trygheden for befolkningen ved at aflægge hjemmebesøg efter fx tricktyverier (Tryg Borger). Vi gav udtryk for, at vi var interesseret i at følge arbejdet med lokalråd, da vi ser det som et væsentligt element i udviklingen i vore lokale områder. Personalet på én etage i Nakskov Politiets deltagere i mødet var meget begejstrede for ombygningen og de kunne oplyse, at man ikke mere søger nye lokaler i Nakskov. Man oplyste, at de nyindrettede lokaler var fuldt på højde med kredsens øvrige politistationer. Nyheder fra politiet Tryg Borger Ungdomskriminalitetsnævn fra 1. jan. 2019. Mobile politistationer. Man anskaffer 2 mobile stationer, der kan bruges ved fx Døllefjelde Musse Markedet og byfester. Stationerne tages i brug fra sommeren 2019. Rockerbander Der er i øjeblikket 24 fængslede i kredsen. Vanvidskørsel Der er mange fængslinger. Videokameraer på Axeltorv. Der er 9 kameraer. Bandepakke 3 virker ligesom zoneforbud Forbrydelsesstatistik under postnummer 4900 Mængden af anmeldelser er svagt faldende. Voldsforbrydelser er faldende. 22. november 2018 Stor interesse for lægesituationen på Lolland Jørgen Krüger tegner i Folketidendes læserbrevkasse 7. august sit billede af lægesituationen på Vestlolland. Det er ikke noget skønhedsmaleri. I billedet ser man Markus Knuth som antihelten, der måske uforvarende kommer til at gå Nordic Medicares ærinde. Jørgen Krügers overskrift taler om ’ringe interesse for lægesituationen på Vestlolland’. Tjah, det må da være omverdenens interesse, han refererer til, for befolkningens interesse er usvækket, ja, den er faktisk stigende. Vi må tage alvorligt, at vor befolkning er endog meget bekymret. Vi føler med rette, at vi er forfordelt i forhold til andre dele af vort land. Hvordan er vi på Lolland endt i denne situation? En væsentlig del af svaret er: Centraliseringer i sundhedssystemet. Som vi ser det i NÆRSAMFUND kan vi ikke med et snuptag sikre alle vore borgere en familielæge. Vi må lære at leve med, at udbudsklinikker sandsynligvis er det bedste/eneste, vi kan få i den givne situation. Det handler derfor i første omgang om at få en ligeværdig dialog mellem udbudsklinikken, deres patienter og området. Jørgen Krüger peger på, at alle sandheder skal frem, og at pressen og Markus Knuth skal studere dem. Det forekommer at være en god ide. Vi har derfor truffet en aftale med Nordic Medicare om at holde et offentligt informationsmøde (formentlig 1. oktober), hvor vi kan få problemkomplekset belyst. Nordic Medicare kan fortælle om deres erfaringer og om deres visioner. Vore borgere kan fortælle om deres oplevelser og stille spørgsmål. Vi håber naturligvis, at lokale politikere, regionale politikere og naturligvis gerne kaffeklubben med Markus Knuth i spidsen kan finde plads til mødet i deres kalender. Vi vil i NÆRSAMFUND lægge vægt på det konstruktive og fremadrettede. Jeg har allerede nævnt, at centraliseringer i sundhedssystemet er en væsentlig skurk i sagen. Vi må derfor insistere på, at der sker en decentralisering i form af flytning af opfølgende behandlinger for en lang række sygdomme fra centrale sygehuse til vore sundhedscentre. Der skal komme handling bag Region Sjællands ord ’Det der ikke er svært, skal være nært’ og det skal være nu, inden folketingsvalget kaster sin massive skygge over den lokale debat. John Povlsen På vegne af bestyrelsen for NÆRSAMFUND 19. september 2018| Møde med Tom Larsen Vi henvendte os straks efter valget til formanden for Ældre- og Sundhedsudvalget Tom Larsen for at få et informationsmøde. Han viste sig at være meget interesseret i et sådant møde, men bad om tid til at få etableret indsigt i udvalgets arbejde først. 20. juni var han og direktøren for området, Bjarne Hansen, klar. De ønskede tydeligvis at gøre deres for at bedre vore borgeres vilkår, men var også realistiske om de økonomiske realiteter. De ønsker ikke at bygge nye plejecentre. De ønsker at bedre personalets arbejdsforhold, så personale fastholdes og der sikres ansøgere til jobs indenfor sundheds- og ældreområdet. Vi nævnte naturligvis vore synspunkter vedrørende vore borgeres vanskeligheder ved fx opfølgende behandlinger og unødvendig kørsel i forbindelse hermed. De tilsagde os deres støtte til at bedre disse forhold. 19. september 2018 Bestyrelsesnyt Tina Rewers har bedt om orlov i bestyrelsen grundet sit arbejde. Vi er så heldige, at vor suppleant Marianne de la Motte straks meldte sig klar til at træde ind i hendes sted. John Madsen tilbød efter generalforsamlingen at give en hånd med vor hjemmeside. Vi tog med kyshånd mod tilbuddet, så revisionen er i gang. Der er desværre endnu nogle problemer ved indmeldelse og nyhedsbrev, som John M. ikke har mulighed for at rette. Nyhedsbreve vil i fremtiden kunne læses på hjemmesiden og indmelding foregår i øjeblikket direkte til formand eller kasserer. 19. september 2018 Mød Nordic Medicare Offentligt informationsmøde med Nordic Medicare og Nærsamfund. Mandag d. 24. september kl. 19 – 21. I Teatersalen på Campus Nakskov. Aftenens program: • Nærsamfund og Nordic Medicare byder velkommen. Vi orienterer om mødets formål og indhold. Der er afsat meget tid til spørgsmål. • Nordic Medicare fortæller om deres erfaringer med at drive klinikker på Lolland. • Første omgang med kommentarer og spørgsmål fra publikum. • Nærsamfund fortæller om deres ønsker om patientnær behandling fx Videokonferencer efter undersøgelser på hospitaler. Opfølgende behandlinger af hertil egnede sygdomme i sundhedscentrene af speciallæger. Telemedicin • Nordic Medicares visioner for deres fremtidige arbejde på Lolland, herunder muligheder for at understøtte patientnær behandling. • Anden omgang med kommentarer og spørgsmål fra publikum. • Tak for i aften med. Kommentarer fra Nordic Medicare. Kommentarer fra Nærsamfund. Afsluttende kommentarer fra Nærsamfund og Nordic Medicare. (11. september 2018) Generalforsamling 2018 Årets generalforsamling fandt sted mandag d. 19. marts i kantinen på Campus Nakskov. Generalforsamlingen var meget velbesøgt med godt 100 til fællesspisningen forud og ekstra 15 til det efterfølgende møde. Mødet indledtes af vor meget veloplagte regionsformand – Heino Knudsen -, der var særdeles imødekommende i forhold til vore stærke ønsker om, at få flest mulige opfølgende behandlinger overført til vore lokale Sundhedscentre og at få mulighed for videokonsultationer i sundhedscentre efter endte undersøgelser. Han udtrykte det malende i: Det der ikke er svært skal være nært! Valg mv. Bestyrelsen består efter genvalg af Tina Rewers, Doris Henriksen og John Povlsen af: John Povlsen (formand) Svend Skottfelt (næstformand) Anne-Mette Hansen (kasserer) Tina Rewers (sekretær) Tina Baruch. Doris Henriksen Yvonne Olesen. Henning Hansen og Marianne de la Motte blev valgt som suppleanter. Kontingent. Bestyrelsen foreslog en kontingentforhøjelse fra 25 til 30 kr., men generalforsamlingen ønskede kontingentet hævet til 50 kr. Møde med Nykøbing Sygehus. Vi havde torsdag d. 15. marts selv budt os til et møde med sygehusledelsen. Sygehuset mødte med topledelsen (Ricco Normann Dyhr, Michael Jørgensen og Inga Paameje). Det blev et rigtig godt møde, hvor hovedpunkterne var udflytning af opfølgende behandlinger til sundhedscentrene og anvendelse af konferencesystemer ved konsultationer. Sygehusledelsen var meget indstillet på at udnytte den nyeste kommunikationsteknik til at gøre det, der ikke er svært, nært. Vi aftalte at mødes igen i efteråret for at se på forslag til virkeliggørelse. 7. juli 2018
Godt brølet Heino! Vor regionsformand Heino Knudsen redegør i ’Folketidendes Debat’ 1. maj for, hvorfor man skal undgå unødige centraliseringer. Det handler i denne omgang om, at ’regeringens forenklingsudvalg om erhvervsfremme’ vil centralisere erhvervsfremme i én national erhvervsfremmestyrelse. Udvalget ønsker dermed at trække endnu en opgave fra det lokale (aktuelt fra regionen) til det centrale. Heino redegør overbevisende og detaljeret for, at det vil være til stor skade for vor region. Det er som talt ud af Nærsamfunds hjerte, vi ved at det vil medføre større uligheder i vort land, hvor vi i den grad har brug for lokal indsigt og indflydelse i beslutningsprocesserne. Det nytter ikke meget at give udlæggelser af statslige arbejdspladser med den ene hånd, når man fjerner forudsætningerne for at få disse arbejdspladser til at fungere i lokalsamfundene ved at tage med den anden hånd. På Nærsamfunds bestyrelses vegne John Povlsen Formand Nærsamfund 7. juni 2018 NÆRSAMFUND afholder Generalforsamling Man. d. 19.03.18 kl. 19 i Campus Nakskovs Kantine Søvej 6 4900 Nakskov Gæstetaler Heino Knudsen Regionsformand. Emne: Udlægning af opfølgende behandlinger til regionens sundhedscentre. – Dagsorden i henhold til vedtægterne Forslag til punkter, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden John Povlsen (Povlsen.John@gmail.com) i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen Der vil blive serveret øl og vand og vi forsøger at arrangere spisning kl. 18. Bestyrelsen NÆRSAMFUND i ExtraPosten. Denne rubrik vil blive en tilbagevendende rubrik som erstatter rubrikken, vi havde i den nu hedengangne Lolland Lokal Nyt. Det er hensigten, at rubrikken kommer 4 gange i løbet af året. Vi vil senere oplyse om de præcise tidspunkter. Siden sidst. Vi har haft lokalvalg i november. Det betyder blandt andet, at vi har fået ny regionsformand, idet vor lokale Heino Knudsen vandt valget og formandsposten. Vi må forvente, at det giver os mulighed for at påvirke sundhedspolitikken i en gunstig retning for vore borgere. Udlægning af Nota til Nakskov giver spændende nye muligheder og vil korrekt udnyttet styrke vore chancer for at få nye læger til vort område. Generalforsamling. Hovedpunkt vil være udflytning af opfølgende behandlinger til vore sundhedscentre, når det er forsvarligt. Hertil kommer, at konsultationer efter udredninger på fx Rigshospitalet skal kunne foretages over videokonferencer med egen læge eller sygeplejerske som bisidder på vore sundhedscentre. Mød frem.
6. juni 2018
Pleje Plus og Lolland Kommune Vi har på mange måder haft et godt 2016 og en god start på 2017, hvor vi fx ved byjubilæer og spændende projekter omkring svømmehallen i Rødby og en markant forøgelse af produktionen på MHI-Vestas har generhvervet selvrespekt, ligesom troen på fremtiden er i hastig vækst. -Men!! Vi har desværre et alvorligt efterslæb, når det kommer til vore ældre og vore sygdomsramte medborgere. Da sagerne om Pleje Plus for alvor kom frem blev der kø ved håndvasken. Pleje Plus antydede, at der i virkeligheden var meget få udfordringer, politikerne påstod, at de intet havde hørt. De eneste, der ikke blev vasket var vore ældre og svage medborgere. Vi stod tilbage med en følelse af, at kommunen forsøgte at placere aben hos Pleje Plus uden at tænke på, at den derved vandrede tilbage til vore svage medborgere. Vi opnåede ved denne metode – egentlig ganske retfærdigt – at blive udstillet i de landsdækkende medier til stor skade for vort image. Nu har Pleje Plus fået et gult kort med en kraftig antydning af, at det næste bliver rødt. Vor kommune har fået en alvorlig næse og nogle meget konkrete påbud, som man heldigvis tager meget alvorlig. Vi vil opfordre kraftigt til, at man udnytter situationen til – gerne under inddragelse af ældrerådet – at give kommunikationen med hjemmeplejens brugere og deres pårørende et alvorligt eftersyn. En forventningsafstemning og en sikker kommunikationsvej til en kontaktperson for den enkelte bruger bør indgå centralt i eftersynet. Mange brugere kan være bekymret for deres situation, hvis Pleje Plus ender med at erhverve det røde kort. I denne situation er Lolland Kommune pligtig til at sikre alle brugere den anviste pleje. Lolland Kommune oplyser, at man vil være i stand til at løse opgaven, om end det vil være en stor udfordring. I Nærsamfund mener vi, at den behandling vore ældre og vore sygdomsramte medborgere har fået er uacceptabel og vi vil fortsat være på vagt. Vort lokalsamfund må ikke ende i samme eller en lignende situation igen. John Povlsen Nærsamfund 6. juni 2018| Familielægeinstitutionen under pres: Der er meget stor enighed om, at familielægeordningen er af afgørende betydning for sundheden og trivslen i Danmark. Familielægen kender patienten – ofte gennem mange års samarbejde – og hospitalssystemet drives under den forudsætning, at familielægeordningen fungerer lydefrit. Ved sundhedskonferencer glemmer man misteltenen – familielægen er under ganske alvorlig pres – især i yderområderne. Her har man – navnlig indenfor de sidste 5 år – måttet vænne sig til, at man ikke kender ’sin læge’, så man som patient må gentage sig sygehistorie for hver ny læge, at lægen ikke kender én, at det meste af konsultationstiden går med at rode i journaler, og at man ikke når frem til behandling – i hvert fald ikke en, der tager hensyn til patientens totalsituation, da lægen umuligt kan nå at kortlægge den uden forudgående kendskab til patienten. Hertil kommer lange ventetider, hvor man ofte ikke kan opnå konsultation hos en læge. Senest har vi i TV2 kunnet høre om patienter i Nordjylland med blod i urinen, som er blevet nægtet adgang til lægekonsultation, og af det øvrige sundhedspersonale i klinikker er blevet henvist til behandling for blærebetændelse i stedet for at blive behandlet for den kræft, der havde udviklet sig i blæren. Vi hørte også om en læge, der havde 4800 patienter – eller 3 gange normen. Vi hørte om, at et personale havde måttet klage over deres arbejdsforhold. Det handlede om virksomheden Nordic Medicares klinikker i Nordjylland og det kan ikke undgå at gøre NÆRSAMFUND bekymret, når vi ved, at Nordic Medicare har tre klinikker på Lolland. Vi ved, at mange patienter har følt sig dårlig behandlet af firmaet, men også at firmaet har arbejdet med problematikkerne og senest har opnormeret telefontider markant, måske som en konsekvens af vores henvendelse til Region Sjælland. Vi henvender os i NÆRSAMFUND til Region Sjælland for at høre deres syn på forholdene for patienterne på Lolland og hører i den forbindelse meget gerne fra borgere, der indenfor det sidste halve år er stødt på forhold i forbindelse med deres kontakt med Nordic Medicare, som de finder utilfredsstillende eller betænkelige, ligesom vi naturligvis gerne vil høre solskinshistorier, der viser at vi går mod tilfredsstillende forhold. På vegne af bestyrelsen for NÆRSAMFUND John Povlsen Povlsen.John@gmail.com 6. juni 2018 2017 Nærsamfund i oktober og november 2017 Vi har i perioden blandt andet beskæftiget os med. Vagtlægeordningen Der har været en del polemik, om vagtlægeordningen, idet de praktiserende lægers organisation PLO har udtrykt frygt for lukning af vagtlægecentraler i 6 navngivne byer – herunder Nakskov – i Region Sjælland. Vi har naturligvis blandet os i debatten, idet vi finder det aldeles uacceptabelt at svække vagtlægeordningen i områder uden skadestue. Det er i den nye overenskomst med lægerne aftalt, at udbudsklinikker/regionsklinikker skal medvirke i vagtlægeordningen, så de privatpraktiserende lægers belastning bliver mindre. Region Sjælland har nu indgået en aftale med PLO, der sikrer en uændret vagtlægeordning indtil videre. Det er vi naturligvis meget tilfredse med. Vi vil presse på for at gøre ordningen permanent. Valgmøde mandag d. 30. oktober i Teatersalen på Campus Nakskov Vi arrangerede i Nærsamfund sammen med Rotary klubberne i Nakskov et valgmøde i anledning af kommunevalget. Det blev et vellykket møde med ca. 400 fremmødte interesserede og spørgelystne gæster. Vi konstater med glæde, at vore medlemmer mødte flittigt frem og udgjorde en meget stor del af forsamlingen. Møde med Nordic Medicare Med udsigt til en længere periode med store vanskeligheder med at skaffe privatpraktiserende læger til vort område, kan vi forudse, at vi i en årrække må benytte os af udbudsklinikkers tilbud. Det er derfor af afgørende betydning at fremme tilliden mellem udbudsklinik og vore borgere. Det er vores opfattelse, at det lettest gøres via dialog. Vi havde derfor inviteret os til et møde med Nordic Medicare. Det blev et konstruktivt møde. Med den nye vagtlægeordning, hvor Nordic Medicare forventes at indgå og Nordic Medicares meget positive holdning til udvikling af vore sundhedscentre finder vi at fortsat dialog giver rigtig god mening. Møde med Præhospital Center Præhospital Center administrerer bl.a. ambulancedrift og anden patientbefordring, ligesom det står for drift af alarmcentralen for Region Sjælland. Vi bliver på de årlige møder orienteret om ændringer og driftsstatus. På årets møde blev vi bl.a. orienteret om, at gennemsnitstiden for ambulancers ankomsttider i 4900 området er godt 8 minutter efter 112 kald. (For særlig akutte tilfælde er ankomsttiden 6 minutter). Det er en marginal forøgelse grundet stigning i antal opkald efter, at tiderne er forbedret i en årrække. Ankomsttiderne kan stadig sagtens konkurrere med de tilsvarende tider i hovedstadsområdet. Til særlige nyheder hørte, – at Region Sjælland har uddannet og opkvalificeret nogle paramedicinere til Advanced Paramedic. En Advanced Paramedic har flere kompetencer og kan bl.a. varetage overførsler af patienter ved interhospitale transporter. – at der den 29. oktober 2017 blev implementeret et nyt kontrolrumssystem (Carmenta) på regionens AMK-Vagtcentral. Ud over mange andre forbedringer har systemet mulighed for at lokalisere opkald via mobiltelefon, hvis man kalder alarmcentralen via en såkaldt 112APP. Det har særlig store fordele, hvis man er på fx vandretur i terrænet eller laver opkald fra en bil. Man opfordres kraftigt til at hente appen på adressen http://www.112app.dk/ Dette bliver årets sidste indlæg i Lokalnyt. Det har været et år med mange udfordringer, hvor vi føler at være har fået en større forståelse for vore synspunkter i det politiske system. Nu handler det om at realisere drømmene i 2018. På vegne af NÆRSAMFUNDS bestyrelse. John Povlsen Formand. Nærsamfund i september og oktober 2017 Vore medlemmer tror måske, at vi er gået i hi. Det er vi ingenlunde. Vi er i øjeblikket stærkt optaget af situationen vedrørende lægedækning i vort område. Det gør vi blandt andet på følgende måde: Møde med formandskandidater til regionsrådet 20. september Vi har inviteret spidskandidaterne til formandsposten Heino Knudsen (S) og Jacob Jensen (V) til et møde d. 20. september med bestyrelsen, hvor vi vil forsøge at få dem til at medvirke til udlægning af vore patienters opfølgende behandlinger, hvor det er lægeligt forsvarligt, til sundhedscentrene, så transporten nedsættes væsentlig for vore syge og svage medborgere. Vi vil ligeledes forsøge at få dem til at gøre det muligt at udlægge de opfølgende samtaler (konsultationer/konferencer) efter undersøgelser på hospitalernes specialafdelinger. Vi ønsker, at disse samtaler som hovedregel afholdes som videokonferencer, hvor patienten sidder sammen med sin læge eller sygeplejerske på et sundhedscenter og sygehuslægen/lægerne sidder på eget sygehus. Vi har mange eksempler på, at patienter har måttet køre fra fx Nakskov til Rigshospitalet for at få en kort simpel besked som fx ’du kan fortsætte med de samme piller’ – ja endog for kun at få overrakt et brev. Vi vil drøfte den aktuelle situation vedrørende familielæger på Lolland, hvor vi må kræve, at vi på Lolland opnår samme gode vilkår som det øvrige land. Vi vil bede kandidaterne om at overveje at melde Region Sjælland ind i ’Danmark på Vippen’, ligesom Lolland kommune allerede fornuftigvis har gjort det. Møde med den administrative ledelse i Region Sjælland 4. oktober Vi har på baggrund i TV2’s udsendelse om Nordic Medicares meritter i det nordjyske bedt om et møde med region Sjællands administrative ledelse for området. Vi har i den forbindelse bedt vore borgere tilkendegive deres erfaringer (gode og dårlige) med firmaet i de seneste måneder. Der er herunder dukket et nyt problem frem – nemlig svartider på røntgenbilleder taget på sundhedscentrene. Det viser sig, at Nykøbing Sygehus i øjeblikket er underbemandet på området. Det har betydet, at vi har måttet konstatere svartider på op til 8 uger. Vi mener, at det er uforsvarligt og stiller os meget undrende overfor, at man ikke bare sender billederne videre til et andet hospital i regionen i en situation, hvor Nykøbing Sygehus kan forudse forsinkelser Vi vil naturligvis diskutere, hvordan vi sikrer os mod lignende situationer i fremtiden. Valgmøde mandag d. 30. okt. i Teatersalen på Campus Nakskov Vi arrangerer i Nærsamfund sammen med Rotary klubberne i Nakskov et valgmøde i anledning af kommunevalget. Vi vil fra Nærsamfund søge at sikre lokal opbakning bag de emner, vi har nævnt ovenfor, ligesom vi vil rette fokus mod centraliseringer som fx det vi ser for politiet. Centraliseringer er som hovedregel skadelig udvikling af provinsen. Jeg vil slutte af med en opfordring til at ofre de pt. 25 kr. for medlemskab i vor forening. Det er vores klare opfattelse, at man lytter til vor mening, men man vil lytte kraftigere, hvis vi kan understrege folkets vilje via en markant medlemsfremgang. Skriv Navn, adresse, emailadresse og tlfnr. til Povlsen.John@gmail.com (John Povlsen) eller til vor kasserer Anne-Mette Hansen A.Skonning@hotmail.com, hvis du/I ønsker optagelse, så kontakter vi dig/jer. På vegne af NÆRSAMFUNDS bestyrelse. John Povlsen Formand. NÆRSAMFUND og de lokale valg efteråret 2017 (16.07.2017) Til Lokal nyt Lolland. Foreningen Nærsamfund er uafhængig af partipolitiske interesser, men det betyder ikke, at vi ikke blander os i politiske problematikker, da det er vor opgave er at varetage vor befolknings interesser vedrørende en række forhold. Aktuelt betyder det, at vi vil søge at få befolkningen og politikkerne til at beskæftige sig med vore hovedinteresser i valgkampen op til kommune- og regionalvalget i efteråret. Vor bestyrelse holder derfor i september et møde med Heino Knudsen (Socialdemokratiet) og Jacob Jensen (Venstre), der begge er kandidater til den ledige formandspost i regionsrådet nu hvor vor nuværende formand Jens Stenbæk (Venstre) ikke stiller op. Vi er desuden medarrangør af et kæmpe valgmøde om kommunalvalget på Lolland mandag d. 30. oktober i teatersalen på Campus Nakskov. Vi ønsker at følgende punkter bliver centrale i valgene:
 • Udlæg opfølgende behandlinger til vore sundhedscentre Vi har aktivt støttet Lolland Kommunes bestræbelser på at flytte opfølgende behandlinger på en række områder til vore sundhedscentre, idet det vil mindske borgernes kørsel og tidsforbrug væsentligt. Som situationen er i øjeblikket mister vore borgere og arbejdspladser en hel arbejdsdag hver gang, en borger skal til efterbehandling. Mange svage borgere må endog sige nej tak til livsnødvendige efterbehandlinger, da de ikke tåler belastningen ved de daglange transporter. Der er i virkeligheden tale om en win win situation, som sygehusene desværre ikke er interesseret i, da de glor sig blinde på egne budgetter og ignorerer samfunds- og borgerinteresser. Politikkerne må som ejere af sygehusene påtage sig ansvaret for, at det sker.
 • Brug konferencesystemer ved opfølgende konsultationer efter undersøgelser. Vore velfungerende sundhedscentre rummer gode lokaler indrettet med videokonferencesystemer, hvor patienter sagtens kunne sidde sammen med egen læge eller med en sygeplejerske og føre opfølgende samtalen med læger på fx Rigshospitalet. En sådan konference ville også give mulighed for at trække specialister fra flere områder ind, selv om de ikke har samme fysiske adresse. På denne måde kan borgere i udkanten komme i centrum og sundhedscentrene vil få øget anseelse i lokalområdet. De bedrede forhold for vore vil fremme tilflytning til vort område og fremme rekruttering af medarbejdere.
 • Borgernes lige adgang til praktiserende læger. Borgerne i vor kommune er i øjeblikket ikke stillet lige med andre borgere i Danmark. Løsningen med fx Nordic Medicare giver anledning til vedvarende kritik. Vi anbefaler, at regionen indgår i en åben debat med henblik på at løse problemerne, og at regionen ved bl.a. aktiv information sikrer en forventningsafstemning, der respekteres af alle parter.
 • Undgå centraliseringer, der forringer borgernes offentlige service. Vort forslag er, at alle afledte omkostninger skal indgå, når man ser på virkninger af en given centralisering. Det kan fx være omkostninger i form af forøget CO2 udledning, omkostning i form af tabt arbejdstid, omkostning i form af manglende jobmuligheder for ægtefæller i yderområder.
 • Melder Region Sjælland sig ind i ’Danmark på Vippen’? Vi har, som vi har skrevet om her i Lokal Nyt haft besøg af ’Danmark på Vippen’. Vi ved, at denne forening, som Lolland Kommune er medlem af, har et godt bud på, hvordan Danmark bliver rigere ved at satse på udkanten. Vi mener derfor, at Region Sjælland som en region med udkantsudfordringer kan levere et meget stærkt signal ved at melde sig ind i foreningen. Det vil give genlyd i Danmark!
John Povlsen Regionens Sundhedskonference 2017 (maj 2017) Foreningen NÆRSAMFUND deltog i sundhedskonferencen, som Region Sjælland afholdt mandag d. 15. maj i Køge. Det var på mange måder en spændende konference, hvor regionen viste god vilje til at bedre patienternes vilkår under overskrifterne:
 • Patienter som partnere.
 • Region Sjælland skal være Danmarksmester i sammenhæng.
 • Patienter må ikke være kastebolde.
 • Regionen ønsker værdistyring – dvs. gøre det bedste, – nemlig det, der har værdi for patienterne.
Det fremgik, at man gør gode fremskridt på alle punkter, men at man ikke er i mål. En evaluering af diverse forløb mundede ud i bl.a. følgende råd:
 • Man skal lytte til patientens viden om eget forløb.
 • Patienter har endnu svært ved overskue sammenhængen i længere behandlingsforløb. Det må betyde, at patienten bør behandles som partnere.
 • Man skal synliggøre samarbejdet for patienten. Fx ved konferencer, hvor patient og alle specialer er repræsenteret.
 • Man skal undgå tab mellem to stole, som er en frygtet situation for mange patienter.
 • Udnytte, at patienter mener, at de selv har overblikket.
Regionen ser den privatpraktiserende læge som ankermanden i alle patientforløb, han/hun kender jo patienten fra et nærmest livslangt samarbejde. Efter denne flyvetur kom vi ned på jorden, da formanden for Hjerteforeningen Kim Høgh gjorde opmærksom på, at opfølgning efter endt behandling på hospitalet for hjertepatienter kun bliver iværksat for 42% af de patienter, der er henvist til opfølgning. Resultatet er naturligvis genindlæggelser med deraf stærkt forøgede udgifter for kommuner og region, tabte arbejdsdage for vore virksomheder og unødig forringet livskvalitet for en stor gruppe medborgere. Konferencen var som sagt i Køge og mange indlæg kom fra borgere i Greve. I debatterne virkede det som om sygehuset lå på nærmeste gadehjørne. Det bør tilføjes, at der var et godt indslag om ’Broen til bedre Sundhed’ i Gulborgsund og Lolland kommuner, og at Lollands borgmester Holger S. Rasmussen var indkaldt som repræsentant for regionens kommuner. Han gjorde spagt opmærksom på, at en stor gruppe af borgere må nøjes med læger i kortvarige vikariater. Han overvejede endvidere, om sygeplejersker kunne overtage rollen som ankermand, som vi forstod det, med hensyn til kommunernes forpligtelser i forhold til efterbehandlinger. Vi finder i NÆRSAMFUND, at regionens forudsætning om, at alle regionens borgere har en privatpraktiserende læge, som kender dem, er meget hul, ligesom sammenhængsdebatten må virke fjern for de patienter i regionen, der må tilbringe flere hundrede kilometer på vejene for hver behandling. Vi ved godt, at disse problemstillinger ikke var konferencens emner, men de er helt afgørende for vor befolkning på Lolland. Foreningen NÆRSAMFUND Børge Bangs sidste dage. (Maj 2017, Læserbrev) Vi blev i foreningen NÆRSAMFUND rystede i betydelig grad, da vi læste artiklen om Børge Bangs sidste dage i Folketidende torsdag d. 18. maj. Hvad der kunne være blevet en smuk livsafslutning for den 91-årige mand blev et mareridt, som vi desværre ser, med Lolland Kommune som uheldig part. Børge Bang blev af hospitalet udskrevet som terminal (døende) patient. Børges eneste ønske er – bifaldet af døtrene – at få lov til at dø i sit eget hjem på Fejø. Det forekommer os at være et beskedent og smukt ønske efter et langt livsforløb. Lollands Kommunes mantra for pensionister har været: “Så længe som muligt i eget hjem”. Mantraet gælder muligvis ikke længere – i hvert fald ikke, som vi ser af artiklen, på vore små øer! Vor kommunes forvaltning forsøger nemlig, som vi læser artiklen, at undgå at imødekomme Børges ønske ved at omstøde sygehusets afgørelse vedrørende terminal tilstand alene på grundlag af en tvivlsom telefonsamtale. Vi forstår ikke, at man tillader sig at være bedrevidende i forhold til lægerne på sygehuset og ændrer diagnosen døende på baggrund af en visiterende telefonsamtale – uden at være sammen med patienten. Man tager desuden tilsyneladende ikke højde for, at ældre autoritetstro usikre bange borgere oftest føler, at de står med hatten i hånden overfor autoriteter og derfor ofte lader sig presse urimeligt. Vi finder det uacceptabelt og uforståeligt og mener ikke, at kommunens skrantende økonomi kan benyttes som undskyldning. Døtrene sikrede faderens sidste ønske ved at påtage sig plejen i nogle dage, men uden instruktion i, hvornår de skulle give faderen medicin. At der gik så mange dage inden Børge får bevilgede hjælpemidler, ville sikkert også være undgået, hvis man havde haft en ordentlig og værdig dialog. Vi troede ellers, at vor kommune havde taget advarslen efter Pleje Plus sagen alvorlig, men vi er nu igen bekymret. John Povlsen Foreningen NÆRSAMFUND Den lokale politireform er allerede ved at krakelere (14.01.2017) Der er ikke gået lang tid fra politidirektør for Sydsjællands- og Lolland-Falsters politi – Lene Frank – overfor politikere og befolkning i Lolland kommune orienterede om nedskæringer i mandskab og forflytninger i forhold til mandskabet på politistationen i Nakskov. Hun gik endda videre og mere end antydede en fremtidig lukning. Ihvertfald kiggede ledelsen sig omkring for evt. at finde nyere og mindre lokaler. Hun tilføjede også meget bombastisk, at nedskæringerne ikke ville få konsekvenser i forhold til det nuværende politimæssige arbejde. Det lykkedes hende ikke at overbevise bestyrelsen i Nærsamfund om det ville holde stik. Omkring årsskiftet kom så statistikker,  som hun glædestrålende kunne fortælle, at  næsten alle kategorier var tallene faldet i forhold til sidste statistik. Undtagen for Lolland kommune, hvor tallene var steget lidt. Midt i denne uge krakelerede skønmaleriet så om at politiet – trods nedskæringer – havde styr på de kriminelle. Ihvertfald meldte Frisør GERT på Axeltorv ud i den lokale presse, at han inden for en meget kort periode havde haft 4-5 indbrud, som ud over det der var stjålet skulle sætte ny dør i hver gang. En henvendelse til politiet hjalp ikke meget. Han tilkendegav, at de var meget frustrerede. Bl. a. vidste de, at det der blev stjålet lå til salg på Nettet, men det var via en app eller lignende som politiet ikke måtte eller kunne åbne. For fuldstændighedens skyld skal det også nævnes at forretningen “WAGNER” for nylig havde haft ubudne gæster, som stjal for et stort beløb. Foreningen er også orienteret om flere indbrud hos de erhvervsdrivende. Vi har desværre ikke de nye tal for indbrud i private hjem. Med ovenstående som udgangspunkt har foreningen skrevet til politidirektøren og foreslået, at hun kommer til Nakskov med det formål at gå i dialog med indehaverne af de ramte forretninger. For god ordens skyld kan det nævnes, at politidirektøren bliver gæstetaler på foreningens generalforsamling mandag den 27. marts 2017 på Campus, Nakskov (tidl. Uddannelsescentret) Lolland foreløbig sorteper om statslige arbejdspladser (09.01.2017) Lolland foreløbig sorteper om statslige arbejdspladser Året 2016 er rindet ud og der ses tilbage på året der gik, samt hvad der kan forventes af opgaver. I foreningens bestyrelse har vi en intention om at nytænke vedtægt og dermed formålsparagraffer frem mod  generalforsamlingen i marts 2017. Som så mange andre år adskiller år 2016 sig ikke sønderligt fra de foregående år. Og dog. Den ny Venstre regering havde lyttet til folket og taget fat på udflytningen af ca. 4000 statslige arbejdspladser. Men aldrig så snart var det meldt ud, før mange medarbej-dere og disses organisationer meldte ud, at mange medarbejdere ikke ville flytte til provinsen. Forkælede københavnere har man lyst til at udtrykke. Ved tidligere tiders centraliseringer var der ikke samme ”piveri” fra de provinsboere, som typisk måtte flytte til København eller nærmeste omegn. Ingen statslige arbejdspladser til Lolland – endnu Som sagt var det et meget positivt tiltag fra regeringen. Alligevel er der grund til undren og utilfredshed set med de lollandske briller, idet der ikke blev placeret en eneste statslig arbejdsplads på Lolland. Hvor udgangspunktet var at arbejdspladserne skulle fordeles ud over landet og især placeres i landets yderområder for at skabe ”et land i balance” endte det med at stort set alle statslige arbejdspladser blev lagt i halvstore byer tæt på motorveje. Vi kan dog glæde os over at Guldborgsund fik et mindre antal statslige arbejdspladser. Også den nye mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative har meldt ud at de vil følge op på udflytningen af statslige arbejdspladser. Bestyrelsen har på den baggrund opfordret ”Kaffeklubben” og borgmesteren i Lolland kommune at følge den sag meget tæt op for at få etableret statslige arbejdspladser i Lolland kommune. Lægemanglen skal løses Det kniber gevaldigt med at få læger – og især yngre læger – til at søge ud i provinsen. Det er slået meget stærkt igennem da Regionen besluttede sig til at sende 5-6 privatpraksis på Vestlolland i udbud. Det blev et privat firma Nordic Medicare A/S som vandt udbuddet. Med intentionen at skabe rammerne om at godt og konstruktivt samarbejde mellem det private firma og borgerne/patienterne tog foreningen initiativ til et borgermøde i Uddannelsescentret. Tilslutningen var enorm. Der kom tæt ved 500 mennesker. Desværre kom Nordic Medicare A/S helt galt afsted i opstarten og kritikken haglede ned over virksomheden i medierne. Kritikken gik på lange ventetider både i forhold til behandling og tidsbestilling. Foreningen holdt kontakten for at prøve at redde trådene ud, idet vi hurtigt opdagede at bemandingen slet ikke stod mål med antal patienter og typen af sygdomme/diagnoser. Desværre sluttede samarbejdet brat, da ledelsen beskyldte foreningen for at være skyld i at 3-4 læger rejste. Efterfølgende får foreningen stadig henvendelser om lange ventetider og andre klager, men forholdene er blevet klart bedre, hvorfor vi håber og tror på en stabilisering snarest muligt. Vi har til stadighed kontakt til de personer i Regionen, som har tilsyn med praktiserende læger. På røven i Nakskov har givet vind i sejlene Hvem skulle tro at titlen på TV2 produktionen ”På røven i Nakskov” kunne ende med en trodsreaktion fra en kvindegruppe (QLF) fra Lolland-Falster, som iværksatte en kampagne – Lolland-Falster lovestorm – på internettet/facebook, hvor man blandt befolkningen efterlyste alle de gode og positive historier og fotos fra landets sydlige øer med flot natur og højt til ”loftet”. Et rigtigt godt initiativ, som foreningen bakker helhjertet op om! Men, for der er et men. Hvis vi i bestyrelsen skal leve op til målsætningerne i vedtægten, er vi sat i verden til at sørge for at lokalsamfundet kan fungere optimalt og har alt det der skal til omkring infrastruktur, sundhed, arbejdsmarked m.m.m. idet vi er imod centraliseringer som forringer borgernes offentlige service. Vi har søgt indflydelse ved at holde jævnlige møder med ledelsesteam indenfor langt de fleste offentlige institutioner samt politikere. På områder er det ikke nok alene at tale området op. På den anden side var det godt at QLF-kvinderne ikke bare satte sig hen og sagde til sig selv, – at en dårlig omtale er bedre end ingen omtale! Det er det sjældent!  Hvad vil fremtiden vise Det var vel Stom P. der engang sagde: – det er svært at spå – og tilføjede – især om fremtiden! Det forsøg vil bestyrelsen heller ikke kaste sig ud i. Og dog. Efter foreningens over 20 årige eksistens er tiden inde til at stoppe op og genoverveje vedtægt og formåls-paragraffer. Ikke fordi vi er naive og tro at centrallisterne er ”gået i hi”, men de er under enormt pres. Bl. a. fra kommunerne. Der er nu 3 grupper på landsplan, som arbejder med at få et Danmark i balance. Det har tilsyneladende ikke været helt forgæves, når der henses til de nye decentraliseringsforslag fra den ny regering. Der er mulighed for at vi kan/vil tilslutte os en af disse grupper. Det er ikke ensbetydende med, der ikke er nok at tage fat på i Nærsamfundet. Bl. a. at skabe udvikling. Her vil det måske være en god idé at samle de mange aktive grupper i Lolland kommune i en koordinationsgruppe for at samlle de meget forskellige initiativer disse grupper har gang i. I Lolland kommune arbejdes der med udarbejdelsen af en ”Politik for aktive medborgere”, hvor der vil blive fora, hvor borgerne kan komme med gode ideer til forelæggelse for politikere og udvalg i direkte dialog. Endelig beslutning herom træffes medio december. Vil du være med til at udvikle foreningen NÆRSAMFUND og skabe udvikling i din hjemegn, kan du møde op til generalforsamlingen i 2017, som finder sted mandag den 27. marts. Sæt kryds i kalenderen allerede nu! Læserbrev (09.01.2017) Der er heldigvis andre der er enige med foreningen om det uhensigtsmæssige i at fjerne statslige arbejdspladser. Enig i at det er på tide Lolland får del i disse. 2016 Ny politireform contra udflytning af statslige arbejdspladser (05.11.16) Det er regeringens erklærede politik at udflytte statslige arbejdspladser til provinsen. Processen er allerede godt i gang, når man ser bort fra Lolland, der ikke blev tilgodeset – i hvert fald ikke i første omgang. Man arbejder i øjeblikket i politietaten med en omorganisering af arbejdsstyrken. Vi må konstatere, at der er tale om en centralisering, idet store dele af politistyrken rykkes fra ’lokalpoliti’ til det centralt styrede ’beredskab’ og det centralt styrede ’central efterforskning og udlændingekontrol’. Det betyder fx, at politistyrken på Nakskov Politistation halveres. Det skal for god ordens skyld pointeres, at politidækningen i vort område ikke nødvendigvis forringes, den bliver blot i højere grad centralt forankret. Der kommer ganske vist efter planen en opnormering af udlændingekontrolafdelingen, som vi må kæmpe for bliver lokalt forankret, så det bliver lollandske arbejdspladser. Logikken i regeringens politik må være, at det er nye statslige arbejdspladser, som Lolland passende kunne få. De bør ikke kunne modregnes i den eksisterende lokale politistyrke. Ved at halvere mandskabet på stationen i Nakskov tager man efter vor opfattelse et stort skridt frem mod lukning af politistationen i Nakskov.  Det sker tilsyneladende efter samme model (salamimetoden), som da Nakskov Sygehus blev lukket. Vi mener desuden, at planen vil skade lokal bosættelse. Politiet fastholder at vi stadig har det borgernære beredskab kørende døgnets 24 timer. Det kan godt være det kan kaldes ”borgernært”, men der rykkes ikke ud fra vor station. 2015 Bevar Lolland-Falster som en væsentlig del af Danmark (01.07.2015) Centrallisterne (læs: flertal af politikere) i Danmark har kronede dage. Det er tilsyneladende gået dem til hovedet. Nu har de ved årets udgang under devisen – alt stort er godt – fremlagt et forslag til sammenlægning af regionernes og kommunernes samarbejdsorganisation uden egentlig at komme med et eneste fornuftigt argument for hensigtsmæssigheden af dette. Det ligner en ”feberredning” i en situation, hvor flere partier mener, at regionerne er inderlig overflødige. Vi spørger. Hvorfor skal det gå ud over kommunerne og nærdemokratiet? I foreningen NÆRSAMFUND (1200 medl.) har vi et ambivalent forhold til regionerne. Vi synes ikke de fungerer optimalt bl.a. fordi de alene ”lever” på landspolitikernes økonomiske nåde. Vi har på den anden side slet ingen tiltro til, at det bliver bedre, hvis det er centrallisterne i Folketinget og Sundhedsministeriet, der alene skal bestemme. Centrallisterne forekommer fx kun at være ude på at opføre super-sygehuse i en skrabede udgaver og lukke endnu flere af de mindre sygehuse i provinsen – hvis der overhovedet nogle tilbage! Næste step i centraliseringen er oprettelsen af Copenhagen Capacity, som skal være en ”salgsorganisation” for hele Østdanmark. Det er det planen, at denne organisation helt skal overtage markedsføringen fra Regionen og kommunerne. Det er stærkt bekymrende, idet det kan blive en forløber for nedlæggelse af regionen og helt sikkert er en svækkelse af de enkelte kommuner og af borgernes medindflydelse! En anden væsentlig grund til bekymring er den manglende infrastruktur på Lolland-Falster. Ikke mindst på mobiltelefoni- og bredbåndsområdet. Uanset hvor mange gange der står København (Copenhagen Capacity) på introduktionsmaterialet, bliver det mere end svært ved at få nye og internationale virksomheder til at placere sig på Lolland-Falster, hvis ikke den vitale infrastruktur for erhvervsvirksomheder er på højeste niveau. Når man går ind på Copenhagen Capacitys hjemmeside og ser på kortene over erhvervsklynger (specialister på forskellige erhverv) har Sydhavsøerne intet at byde ind med i deres optik. Lolland-Falsters vel nok største erhverv – landbrug og fødevareproduktion – har ikke fundet ”nåde” for centrallisternes/københavnernes kritiske udpegning. Det skyldes måske, at det kun er Region SJÆLLAND, de tror, de skal servicere. Derfor regner de – tilsyneladende – ikke med at Lolland-Falster hører med til denne region. Hvis kommuner, landbrug og fødevareindustri og andre erhvervsorganisationer på Lolland-Falster ikke vil finde sig i dette, så er det nu, at de må træde i karakter. Har borgmestrene på LF og regionsformanden overhovedet nogen indflydelse i Copenhagen Capacity? Hvis ja, – så brug den til maksimal indflydelse og fortæl københavnere og centrallister om vore fortræffeligheder og mangeartede kompetencer. Vi har i foreningen NÆRSAMFUND rent faktisk tidligere foreslået, at region Sjælland blev omdøbt til Region Østdanmark, som det kendes fra Region Syddanmark, som et helhjertet forsøg på at komme det sjællandske syndrom til livs i DR, TV2, Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) og Danmarks Statistik m. fl. Lolland-Falster (og Møn) er en væsentlig del af den danske geografi. Det er vi stolte af! – og det skal centrallisterne ikke have held til at lave om på. Borgere på Lolland-Falster skal og vil accepteres på lige fod med borgerne i det øvrige Danmark! Det kræver i al sin enkelthed at landspolitikerne, ministerier og offentlige institutioner accepterer vore store potentialer på Sydhavsøerne og vor befolkning, der både kan og vil fremad! Det er sådan set meget enkelt: – Politikerne skal bare leve op til deres egne målsætninger med – et Danmark i balance! 2014 En mærkværdig holdning fra regionsrådsmedlem (14.09.2014) Ovenstående spørgsmål er meget relevant ud fra de seneste dages indlæg i Folketidende. En borger føler sig ”Fanget i sundhedssystemet” idet den pågældende har ventet 7 måneder på en udredning og har endnu ikke fået en diagnose. Det er helt uacceptabelt og stemmer slet ikke overens med regionspolitikernes udsagn om ”lige sundhed for alle” og ”- vi er til for dig!” Disse slagord lyder endnu mere hult, når man læser regionsrådsmedlem Kirstens Rasks (A) indlæg i et læserbrev dagen efter føromtalte artikel. Jeg citerer: ”For uanset udrednings- og behandlingsgarantier har borgeren ret til en faglig vurdering af høj kvalitet – og nogle gange har både borgeren og sygdommen bedst af at ”se tiden an” – ikke for at borgeren skal ”lide” længst muligt – men for at nogle sygdomme ”går i sig selv igen” eller helbreder sig selv”. Citat slut. Det er da dybt problematisk, hvis ovenstående citat dækker regionspolitikerens holdning til sundhedsvæsenet. Man kunne jo få den tanke at Kirstens Rask har skrevet indlægget på baggrund af borgerens frustration og oplevelse med en manglende diagnose efter 7 måneders ”rejse” rundt i sundhedssystemet og hun mere end antyder, at borgeren bare skal vente. – ”det går nok over af sig selv” er det ”gode råd” hun giver borgeren eller borgerne. En meget mærkværdig holdning fra en regionspolitiker! Og betænkelig, hvis det ”smitter” af på det øvrige regionsråd. Foreningen NÆRSAMFUND Kurt O. S. Hansen Kurt O. S. Hansen blev udnævnt til Poul Harris Fellow  (11.03.2014)                                                                  Kurt O. S. Hansen blev udnævnt til Poul Harris Fellow af Nakskov Rotary Klub på mødet 11. marts. Det er en meget ærefuldt æresbevisning for en ikke rotarianer, så det var en meget stolt formand for NÆRSAMFUND, der takkede for medaljen. 2013 Vil vi stadig have lokalt demokrati i 2020? (18.09.2013) Borgernes interesse i at deltage i den lokale politikformulering er svindende siden kommunalreformen, og politikernes interesse i at have borgerne med svinder mindst lige så hurtigt – Derfor husk at stemme den 19. november på en politiker, som REELT vil nærdemokrati. Vi står overfor endnu et valg til by- og regionsråd efter indførelsen af storkommuner og regioner tilbage i 2007. Et centralistisk tiltag fra landspolitikerne, som mange – inklusive NÆRSAMFUND – advarede mod ville tilsidesætte nærhedsdemokratiet og derved udvande borgernes indflydelse. Spørgsmålet er om vi stadig vil have lokalt demokrati i 2020? Stemmeprocenterne ved de seneste valg viser klart nedadgående tendens fordi politikerne tilsyneladende ikke tager borgerne tilstrækkeligt med ind i beslutningsprocesserne. Samtidig har politikere det med at love mere end de kan/vil holde. Det er nok et par af grundene til, at mange borgere føler en eller anden form for politikerlede og deraf følgende ligegyldighed overfor et af demokratiets grundpiller: – de demokratiske valg. Region Sjælland Regionen er et politisk organ som primært skal administrere og udvikle sundhedsvæsenet samt skabe udvikling på Sjælland med omliggende øer. Og det skal de gøre uden selvstændig økonomi!?!? Pengene får regionen fra staten, som så også udstikker politikkerne på området, hvorefter regionspolitikerne – groft sagt – kun skal administrere. Advarslerne har vist sig berettiget. Det er – desværre – en kendsgerning at Lolland-Falster er ved at være koblet af Regionen. Naturligvis – kan man næsten sige – da Regionen har fået navnet Region Sjælland. Det kunne vel lige så godt have heddet region Sjælland og Lolland-Falster. Derfor har de på Lolland-Falster valgte regionsrådsmedlemmer været på en næsten umulig opgave. Det stiller naturligvis også det spørgsmål, om vi overhovedet har brug for et politisk organ, som stort set ingen indflydelse har? Men endnu er Regionen her og derfor skal vi borgere på Lolland-Falster fortsat bruge vores demokratiske ret til at vælge medlemmer til det kommende regionsråd. Medlemmer som vil kæmpe for landsdelen og som tør stå frem og tage konfrontationerne med embedsmændene og de øvrige regionspolitikere, når disse kommer med oplæg til forringelser eller overser Lolland-Falster. Hvor mange ved hvilke politikere, der er valgt til regionsrådet fra Lolland-Falster? Skal regionen fortsat bestå og de lokalt valgte politikere tages alvorligt, skal de inddrage borgerne meget mere aktivt i den politiske proces fremover! Lolland kommune Kommunesammenlægningen 2007 var også en centralistisk beslutning, hvor landspolitikerne lagde maksimalt pres på borgerne for at stemme for sammenlægning ved at ”true” med at kunne borgerne ikke finde ud af det, skulle de nok gøre det. Lolland kommune blev – med mindst mulig margin – dannet ved sammenlægning af 7 kommuner ved en demokratisk afstemning. Den centralistisk foreslåede sammenlægning af kommunerne gav foreningen NÆRSAMFUND endnu mere vind i sejlene ud fra formålsparagraffen om at imødegå de centraliseringer, der forringer borgernes offentlige service. Og den offentlige service generelt er blevet forringet med nedlæggelse eller flytning af offentlige institutioner m.m. Også fra kommunerne. Politikere contra embedsmænd I den forløbne valgperiode har der tit – i dagspressen – været tvivl om, hvem der formede politikken i Lolland kommune. Gang på gang har det set ud til at være embedsmændene m/k der har lagt politikken, som så et flertal i byrådet har fulgt. Det må nu en gang være politikerne der former politikken. Godt nok efter oplæg fra embedsmændene. Sådan synes det ikke altid at have været i den forgangne valgperiode. I øvrigt er det foreningens opfattelse, at det ikke er hensigtsmæssigt, at mange – hvis ikke et flertal – af de toneangivende embedsmænd m/k er bosat uden for kommunen. Dette kan medføre en forflygtigelse af ansvaret for, hvad de foreslår, når det ikke omfatter dem selv eller de ikke kan møde borgerne i kommunen. Troløse politikere En anden problemstilling er flere politikeres troløshed. De lader sig vælge for ét parti, hvorefter de – i den 4-årige valgperiode – skifter til et andet parti eller bliver løsgængere. Det er vælgerbedrag! Hvis ikke de kan stå inde for det, de er valgt på, burde de forlade byrådet. Det er desværre ikke kun et lokalt problem og kræver derfor en lovændring. Borgerinddragelse og nærdemokrati vil være et krav Ud fra formålsparagraffen har foreningen henledt politikernes opmærksom på vigtigheden i at bibeholde nærdemokratiet. Bl. a. ved at tilkendegive, at det i 2007 foreslåede borgerinddragelses-udvalg blev brugt til det ordvalget tilkendegav – borgerinddragelse! – Det blev det ikke! Udvalget blev nedlagt næsten inden det kom i gang. Nærdemokratiet er forsøgt indført ved at mange beboerforeninger, borgergrupper og landsbylaug har anmodet politikerne om formelle dialogfora, hvor lokale initiativer og behandling af lokale sager i byråd kunne drøftes. Alt er stort set afvist af de nuværende byrådspolitikere! – Hvorfor? – Det er det spørgsmål, vi vil stille i den kommende valgkamp. Vi vil arbejde for mere inddragelse af borgerne i den politiske proces. Vi vil mere nærdemokrati! Med det som udgangspunkt opfordrer vi alle til at gå til stemmeurnerne den 19. november 2013. Skrevet af Kurt O.S. Hansen Vi beder om en forhandlingsløsning på sundhedsområdet (27.05.2013) Igennem rigtig mange år har sundhedsvæsenet været til debat med udgangspunkt i effektiviseringer og besparelser. Ikke mindst blandt politikerne i Folketinget og i regionerne. Man undlader næsten hver gang at inddrage borgernes og ikke mindst patienternes krav og ønsker. Det er landspolitikerne, der hidtil har styret begivenhederne på sundhedsområdet. Disse har -tilsyneladende – fået for vane at se stort på demokratiske processer og overenskomster. Først var det overenskomsten med lærerne. Senest er det den løbende konflikt mellem Regionerne og PLO (Praktiserende Lægers Organisation), hvor der fremsættes et lovforslag uden, at der ligger et mæglingsforslag. Det er vel det, der kan betegnes som demokratur i modsætning til det vi i Danmark altid har været stolte af – demokrati! Det ser unægtelig ud til at centrallisterne endnu engang vil trække ”magten” til Christiansborg, til sundhedsministeren og embedsværket. I foreningen NÆRSAMFUND (tværpolitiks forening med 1700 medlemmer) tager vi ikke stilling til for eller imod parterne i de strandede forhandlinger, men vi henstiller indtrængende parterne til – på demokratisk vis – at genoptage forhandlingerne. Der er ingen – absolut ingen – der kan være tjent med det kaos, der tegner sig, hvis der ikke opnås en forhandlingsløsning. Det er os magtpåliggende, at institutionen – familielægen – bevares. Regionsklinikker og vikarlæger – med risiko for forskellige læger ved hver konsultation – er en uholdbar løsning, der vil medføre øgede udgifter og risiko for flere indlæggelser eller det modsatte, fordi grundkendskabet til patienten er for ringe. Vi frygter også, at en manglende overenskomst kan medføre amerikanske tilstande med bruger-betaling i sundhedsvæsenet. Et er, at borgeren/patienten skal lægge penge ud, hvilket mange borgere vil have svært ved. Noget andet er, at det medfører, at mange ikke går til læge og derfor senere havner i en dyr og langvarig hospitalsindlæggelse. Det vil også medføre øgede udgifter til administration. I debatten argumenteres der med, at det bliver lettere at ”beordre” læger til jobs i landets yderområder. Sympatisk – men vi frygter at mennesker, der tvinges til noget ikke går helhjertet ind for opgaven. Udover ovenstående har regeringen og Venstre iflg. Jyllandsposten – formentlig i forbindelse med de strandede forhandlinger – drøftet at straffe læger, som sender mange patienter på sygehuset forstået på den måde, at læger der sender få patienter på sygehuset, får en økonomisk belønning, medens de læger, der sender mange patienter på sygehuset får en økonomisk straf. Hvem kommer til at betale prisen i den sidste ende? Mon ikke det bliver patienterne/borgerne? Et godt råd til lands- og regionspolitikere: – Det er helt legalt at være omkostningsbevidst, omstillingsparat, innovativ og fremsynet og hvad ellers alle de fine ord, der siges i tide og utide hedder, men husk, at i sammenhæng med sundhedsområdet er og skal det være borgerne og patienterne, der er i centrum! Foreningen NÆRSAMFUND Bestyrelsen 2012 Falken og Klub 212 kan ikke undværes i lokalsamfundet (21.11.2012) K R O N I K Af bestyrelsen i foreningen NÆRSAMFUND Vi har i Foreningen NÆRSAMFUND fulgt diskussionen af fremtiden for Falken og Klub 212 med stigende interesse. Gid vi på Lolland kunne være enige om *At vi kan og skal være stolte af vor egn, og at vi i vor omtale skal vise vor stolthed. *At vi skal vise vilje og handlekraft og begrænse mudderkastning til det minimale. *At vi skal tage ansvaret på egnens udvikling på os. *At vi skal dyrke vor selvtillid. *At vi skal værne om vore ildsjæle og understøtte vore borgeres engagement. *At vi skal kende vor historie. Perioden med samarbejdet grundlagt af SF og de borgerlige partier under Flemming Bonne Hansens initiativrige ledelse gav os vor selvtillid og vor stolthed tilbage, vi ændrede os fra navlebeskuere til iværksættere med en energisatsning, der aftvang respekt langt ud over kommunegrænsen. I en tid med faldende børnetal og fraflytning er der store krav til forandringer. Det er imidlertid vigtigt, at vi under forandringsprocessen træffer vore valg, så vi sikrer, at vi bevarer bevaringsværdige værdier i evt. nye strukturer. Når vi ser på situationen omkring Falken, Klub 212, Natklubben og Huset, bemærker vi blandt andet * Børn og unge føler, at de får et hjem. * Man opnår positiv integration. * Personalet vil vore børn og unge, som klart mærker denne vilje. Sammenhold er bindemiddel. Vore børn og unge føler, at personalet kan lide dem. * Børn og unge lærer gennem aktiviteter medansvar, medindflydelse og selvværd. * Institutionerne er åbne, når vore børn og unge har brug for dem. * Institutionerne sikrer børn og unge prisbillige ture med store oplevelser. * Arbejdet i klubberne modvirker kriminalitet, så vi har undgået Vollsmose og Gellerupparkens bandelignende tilstande. * Nakskov er landskendt for sit socialpædagogiske arbejde, der gennem f.eks. ministerbesøg medvirker til at hæve byens anseelse, som det tydeligt fremgår af de mange seriøse og særdeles kompetente læserbreve. * Vore børn og unge er stolte af deres institution. Disse værdier skal efter vor opfattelse bevares uanset struktur. Vi kan ikke nøjes med økonomiske argumenter, idegrundlaget skal også være i orden. Det er i øvrigt vor opfattelse, at borgeropbakning og borgerindflydelse kan skabe billigere og bæredygtige projekter. Vi ønsker i foreningen at bevare og udvikle initiativer, der sikrer egnens anseelse og mener ikke, at alt skal ensrettes i kommunen og centraliseres for centraliseringens skyld, der bør være plads til forskellighed i et demokrati. Vi deler læserbrevskribenters bekymring over, at mange af vore ledende medarbejdere i vor kommune er bosat udenfor kommunen og derfor ikke møder borgerne og institutionerne i hverdagen. De mærker ikke selv konsekvensen af beslutninger i kommunen på deres børn. (ingen overskrift) (12.11.2012) Så gjorde de det igen landspolitikerne. Flytter offentlige arbejdspladser fra Lolland-Falster til Ringkøbing eller Ringsted. Fra at være 79 er det måske endt med 50. Uanset antallet er det mistede offentlige arbejdspladser. Det bliver ikke bedre af at de flytter arbejdspladser fra et yderområde (L-F) til et andet yderområde (Ringkøbing). Det lå tilsyneladende også i kortene at Ringsted skulle nedlægges. På forunderlig vis slap Sjælland endnu engang fri på bekostning af Lolland-Falster. I parentes nævnt var det noget af en arrogant holdning medlem af MF for socialdemokratiet Lennart Damsbo-Andersen lagde for dagen i TV ved at sige, at når arbejdspladserne flytter må man bare flytte med. Det lyder jo ikke, som han overhovedet har løftet en finger for at bevare arbejdsplad-serne i hans valgområde. Tværtimod! Nu har landspolitikerne også skabt tvivl om en ny Storstrømsbro. Hvorfor? Det kan vi borgere så spørge MF Henrik Høegh fra partiet Venstre om? Derudover viste resultatet af finanslovforhandlingerne, at de penge der blev givet i hovedsagen faldt på Sjælland (el-togs-ledninger) og vejnet. Borgmestrene i landsdelen gør en ihærdig indsats for at forhindre det, der nu sker. Til gengæld er det meget, meget svært at se hvad ”kaffeklubben” gør. De bliver vel– så få de er – trynet i de store folketingsgrupper? Skal denne afvikling af landets sydhavsøer stoppes, skal vi alle stå sammen, MFere, borgmestre og – befolkningen. Det kalder åbenbart på et snarligt ”oprør” mod centraliseringerne fra hele befolkningen på Lolland-Falster. Foreningen NÆRSAMFUND Kurt O. S. Hansen, formand Blomsterparken endnu en tåbelig centralisering (18.10.2012) Næsten hver dag kan det læses i dagspressen at Lolland kommune vil nedlægge eller nedrive huse og/eller institutioner. Det ligner mere afvikling end udvikling af kommunen. Senest er det plejecentret Blomsterparken i Rødby der er i spil. Her vil en nedlæggelse/nedrivning betyde store forandringer for de ældre på Sydlolland. Det de ældre borgere har brug for er nærhed til familie og venner samt tryghed i dagligdagen. I foreningen NÆRSAMFUND er vi imod centraliseringer som forringer borgernes offentlige service. Det er en klar forringelse at flytte ældre langt væk fra deres familie, venner og trygge omgivelser. Det er ikke i kategorien trygge omgivelser, hvis venner og familie – som ofte også er ældre eller gamle – skal køre til Nakskov eller Maribo, hvor den offentlige trafik – hvis den overhovedet findes – ikke kører lige til døren. Hvorfor skal alt rives ned? Der er da mulighed for mellemløsninger i form af ombygning eller endnu bedre nybygning tilpasset et rimelig beboerantal. Tænk nu kreativt og lev op til kommunens slogan – Borgeren i Centrum! Foreningen NÆRSAMFUND Kurt O. S. Hansen, formand Nakskov kan ikke undvære Falken 10.10.2012) Bl.a på baggrund af mange henvendelser fra medlemmer og borgere ser foreningen NÆRSAMFUND med stor bekymring på det – i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2013 – fremsatte forslag om nedlæggelse eller sammenlægning af flere af de socialrelaterede klubber som klub 212 og Natklubben. De er og har været en meget stor succes på lige fod med institutionen Falken. Hvorfor vil embedsværket – og i sidste ende politikerne igen (sidst var det Grøn Verden) -ødelægge er stor succes indenfor det socialpædagogiske område? Er det spareiveren, der igen får overtaget? – eller ligger der helt andre motiver bag? Endnu engang lægges der op til en tåbelig centralisering. Igen foreslået af embedsværket som gang på gang ser mere på økonomi end Lolland kommunes slogan – “Borgeren i centrum”. De socialt belastede personer er altså også borgere, som – i de klubber der findes nu – behandles med respekt. Hvorfor så slå dem sammen alene af økonomiske grunde? Det kan blive meget dyrere, hvis de pludselig ikke har et ståsted, hvor de føler sig trygge og derfor “flyder” ud i lokalsamfundet igen. Falken har også utroligt mange andre kvaliteter, der støtter op om socialpædagogiske og andre aktiviteter, som kommer lokalsamfundet og dermed kommunen til gavn. Kære politikere tiden må være inde til at træde i karakter og ikke lade jer køre rundt i manegen af embedsværket. Lev nu op til eget slogan og husk – der er valg om et år! Foreningen NÆRSAMUND Kurt O. S. Hansen Store forventninger til sundhedscenter (26.09.2012) Ovenstående udsagn bygger foreningen NÆRSAMFUND på det meget massive fremmøde af en bred kreds af borgere da Regionen og Lolland kommune havde indbudt til åbent hus for at orientere om det kommende sundhedscenter i Nakskov. Der blev udtrykt meget stor optimisme fra repræsentanterne fra Regionen, Lolland kommune og direktøren fra Nyk. F. Sygehus. De praktiserende læger var tilfredse med lokalerne, men lidt bekymrede for de kommende overenskomstforhandlinger. I foreningen NÆRSAMFUND hilser vi også sundhedscentret velkomment og har store og positive forventninger til det endelige resultat efter de meget positive og konstruktive meldinger fra de ansvarlige repræsentanter. Vi tillader os også at opfatte det massive fremmøde fra borgerne, at de har de samme store forventninger. Foreningen NÆRSAMFUND vil fremdeles holde politikere og embedsværk fast i de store visioner og tilkendegivelser om fastholdelse af medicinsk ambulatorium, øget indsats for kronikere m.v., mere forebyggelse og langt mindre transport ud af området. Foreningen NÆRSAMFUND Kurt O. S. Hansen Pressemeddelelse (02.08.2012) Med udgangspunkt i 2 tragiske patientdødsfald på region Sjællands sygehuse udtaler foreningen NÆRSAMFUND følgende: Regionens katastrofale fejltrin Overskriften dækker over den beslutning om etablering af et supersygehus i Køge, som et stort flertal blandt regionspolitikerne traf tilbage i 2010. For at kunne finansiere dette”projekt” nedlagde man de små sygehuse i regionen samtidig med at man stort set nedlagde skadestuerne i Næstved og Roskilde. I foreningen NÆRSAMFUND – med udgangspunkt i Lolland kommune – er vi modstandere af centraliseringer som forringer borgernes offentlige service. Vi kæmpede derfor kraftigt mod beslutningen i 2010. Vi advarede mod at det ville koste liv. Både pga. manglende læger på skadestuer, men også det at erstatte læger med paramedicinere i lægeambulancer. Endvidere pegede vi på, at mange ville dø under lange transporter fra regionens yderområder til de centraliserede sygehuse. Deter selvsagt meget vanskeligt for foreningen og borgerne i særdeleshed ubestrideligt at kunne bevise, at et dødsfald skyldes manglende læger, lange afstande eller manglende normeringer. Nu er der – til vor dybe bekymring – flere beviser for vore ”påstande” eller bekymringer om at den tåbelige beslutning ville få de konsekvenser. Nu står flere regionspolitikere – især i de berørte byer – i kø ved ”håndvasken”.Så se at få ændret den for yderområder katastrofale beslutning fra 2010! For yderligere oplysninger kontakt venligst Foreningen NÆRSAMFUND Kurt O. S. Hansen, formand Endnu en hovedløs centralisering (26.06.2012) Overskriften dækker over udmeldingen som er kommet fra Kommunernes Landsforening om at alle borgere om 2-3 år skal henvende sig til kommunernes borgerservice over internettet. Endnu en totalt uigennemtænkt centralisering som kun har ét formål, at kommunerne skal spare penge. Så blæse være med borgerne. Hvem er det der er til for hvem? er det naturlige spørgsmål. I Lolland kommune har man et slogan som siger – ”Borgeren i centrum!”. Det kommer borgeren slet ikke hvis den centralisering gennemføres. Hvad med alle de ældre eller gamle? Hvad med alle de ord- og talblinde? Hvad med de psykisk svage o.s.v. o.s.v. Vil man tage alle rettigheder fra disse persongrupper eller skal de forlade sig på frivillighed? – eller er det bare deres problem? Det er ikke spørgsmålet om at disse grupper ikke vil. De kan ikke! Der er helt fint med IT og dette er ikke en modstand mod indførelsen af sådanne systemer. Det er hastigheden hvormed det indføres og en manglende udmelding om, hvad mulighed der tilbydes de borgergrupper som aldrig kan lære at håndtere PCere og lignende. Nu må centraliseringshysteriet stoppe! Skrevet af Kurt O. S. Hansen Pressemeddelelse (08.06.2012) Patienter sendes hjem midt om natten – for egen regning Overskriften dækker over patienter som bliver hjemsendt efter skadestuebesøg på Nykøbing Falster sygehus midt om natten efter at sidste offentlige transportmiddel er indstillet. Efter centraliseringen af sygehusstrukturen i Region Sjælland i 2011 og dermed nedlæggelsen af Nakskov Sygehus med tilhørende skadestue skal skadestuepatienter køre til Nykøbing F. sygehus/skadestue, hvor der ofte er lang ventetid, som medfører at patienter først er færdigbehandlet efter midnat. ”Tilbuddet” fra sygehuset til patienterne – efter færdigbehandling – er, at enten kan de vente i forhallen til første tog eller bus kører om morgenen eller også skal de selv betale en taxa hjem. Det kan det betyde taxa-ture på op til 70 km. Det er typisk en taxaudgift på over kr. 1.100. En henvendelse til sygehusledelsen viser at sådan er reglerne over hele landet!!! Hvordan passer dette eksempel på lands-og regionalpolitikernes gentagne udtalelser om: – fri og lige adgang til sundhed! – de burde tilføje: – bare du selv betaler! I foreningen NÆRSAMFUND med 1700 medlemmer finder vi det helt uacceptabelt at centraliseringen af sundhedsvæsenet skal medføre ekstraudgifter for borgere/patienter som bor i de lokale sygehuse/skadestuers udkantsområder. Det er ikke lige adgang! Den regel må laves om. Jo før des bedre. Kurt O. S. Hansen Foreningen mødte politidirektøren (24.05.2012) Fra foreningen deltog formanden Kurt O. S. Hansen, Boye Pedersen, Susanne Lund Madsen og Lars Dan Jensen. Fra Sydsjællands og Lolland-Falsters politi deltog politidirektør Jesper Vorstrup Rasmussen og chefpolitidirektør Jan Bjørn. Som oplæg til det årlige møde mellem foreningen og politiledelsen i Sydsjællands og Lolland-Falsters politi indledte politidirektøren med at gennemgå etatens årsberetning med en lang række statistikker og økonomi. Beretningen – som foreningen kunne tage til efterretning – pegede umiddelbart i den rigtige retning på mange områder. Det fremgik bl. a. at antallet af indbrud var faldet de første 3 mdr. af 2012. Foreningen understregede at der er tilfredshed med politiets arbejde på Vestlolland. Vi påpegede dog at der fortsat mangler eksakte tal for responstider i Lolland kommune. Politidirektøren gentog at man fra centralt side ikke ønsker at udarbejde opgørelser på den enkelte kommune. Vi spurgte ind til de netop udmeldte besparelser i politiet og om det ville betyde yderligere besparelser på politistationen i Nakskov. Det ville det ikke! I det hele taget lovede han at politistationen i Nakskov ville bibeholdes så længe han var politidirektør: Han måtte dog erkende at han ikke selv var herre over beslutninger udefra eller nye økonomiske krav fremadrettet. Politidirektøren understregede, at der i 2011 var et pænt økonomisk overskud i Sydsjællands og Lollands-Falsters politi, hvorfor der ikke var sket afskedigelser. Det førte os videre til spørgsmålet om rekruttering af betjente til stationen i Nakskov, hvor 4-5 betjente netop er stoppet og gået på efterløn eller pension. Det kniber desværre gevaldigt med at få unge betjente til at søge ind. Politidirektøren udtrykte undren over at ikke flere – med rødder i det lokale -søger tilbage til Nakskov. Vi kom ind på knallertkørslen i byen, som i mange tilfælde var ”vild” og hensynsløs og skabte utryghed. Dette var en prioriteret opgave i 2012 var svaret. Vi henledte også opmærksomheden på mange cyklende i gå-gaden i Nakskov. For de 2 foregående spørgsmål/problemer henviste vi til den manglende synlighed af politi i bybilledet. Vi opfordrede endnu engang til – bare engang imellem – at patruljere i gå-gaden. Noterede os at der blev lovet mere focus på indbrud i privatboliger i 2012. Bl. a. med indførelsen af en specialenhed/Task Force i 2012. Endelig vendte vi problemstillingen med fartkontroller. Ikke at vi havde noget imod disse, men henviste til at det i mange tilfælde mere virkede som fartfælder der skulle godtgøre at man havde et måltal på 22.000 fartbøder på et år. Især påpegede vi uhensigtsmæssigheden med 60 km skiltet i Halsted der kun står ca. 100 m før byskiltet der betyder 50 km. Det narrer mange til at køre for stærkt. NÆRSAMFUND mødte regionsformanden 08.05.2012) Formanden for foreningen Kurt O. S. Hansen og bestyrelsesmedlem John Povlsen mødtes den 8. maj 2012 med regionsformand Steen Bach Nielsen og sundhedschef Christina Lundgren Steen Bach Nielsen indledte mødet, der var præget af stor fordragelighed og gensidig forståelse, med fremlæggelse af vision om et højhastighedstog mellem Stockholm og Hamborg, der skal have én station på Lolland-Falster, hvorfra man vil kunne nå såvel København som Hamborg på én time. Visionen går på indvielse af forbindelsen i 2020. Vort første spørgsmål – Hvad har udgifterne til transport været før lukning og efter lukning af Nakskov Sygehus 1. maj 2011? – Er der udarbejdet grønt regnskab? svarene på spørgsmålene var undvigende idet regionen ikke ville kunne rulle sygehusstrukturen tilbage, og at der derfor ikke ville blive brugt ressourcer til en sådan undersøgelse. Der var blandt deltagerne enighed om, at udgifterne var steget og at CO2regnskabet ikke var kønt. De næste spørgsmål står med kursiv skrift – Overhyppighed af overbelægning på Nykøbing F. Sygehus Var vi ikke i detaljer med. – Lange ventetider på skadestuen i Nykøbing F. Blev besvaret med, at 85 % af patienterne på regionens skadestuer kom under behandling indenfor første time, og at Nykøbing Sygehus ikke havde så høje ventetider som f. eks. Slagelse Sygehus. Regionen var enig i, at ventetider på f.eks. 8 timer er klart uacceptable. Man er villige til at overveje indførelse af en øvre grænse på 4 timer. Man erkendte, at informationen til de ventende ikke altid er optimal, ligesom et forslag fra os om, at der skulle kunne bestilles tid til besøg på skadestuen som hos lægevagten, blev modtaget konstruktivt. Regionen er interesseret i at blive orienteret om problemer med ventetider. – Flere patienter sendes hjem fra Nykøbing F. Sygehus midt om natten Regionen har ikke kunnet få oplysningerne bekræftet. Man er enig i, at patienternes mulighed for hjemtransport skal være tilgodeset ved udskrivelse og mener også, at det er tilgodeset – i hvert fald i instruksen. – Ambulatoriet har kun 1 lægestilling fordelt på 2 personer, hvoraf den ene nu overgår til privat praksis. Lægebemandingen dækker ikke mange lidelser. Det betyder, at f. eks. mange kronikere er kommet i klemme Regionen henviste til styrkelsen af ledelsen på Nykøbing Sygehus til samme niveau som Slagelse Sygehus. Regionen anbefalede, at vi diskuterer problemerne direkte med ledelsen på Nykøbing Sygehus. – Der står stadig 3 skilte (Sygehus) ved indfaldsvejene til Nakskov. Det vil især forvirre turister. De misvisende skilte bør fjernes. Regionen har på foranledning af vort spørgsmål rettet henvendelse til Lolland Kommune, der vil foranstalte en retvisende skiltning. – Det er for ringe service og information af borgerne på Vestlolland. Man erkendte, at der ikke var informeret optimalt om lukningen af ambulatorium m.m. den 1. maj. – Det er meldt ud, at hele Sundhedscentret lukker i 3 uger for afvikling af ferie. Vi har aldrig oplevet, at man lukker et sygehus. Hvorfor så et sundhedscenter/ambulatorium. Det er en forskelsbehandling/nedprioritering af Regionens yderområder. Regionens svar var, at også sygehusafdelinger lukkes i sådanne perioder, og at kun akutfunktioner opretholdes. – Det er fortsat foreningens opfattelse at der burde være 4-6 senge i Nakskov til patienter som har korttidsindlæggelser (få timer). Det ville afhjælpe overbelægning i Nyk. F og spare tid og kørsel. Blev henvist til direkte forhandling med den nye chef på Nykøbing Sygehus. -Telemedicin og videokonferencer. Vi beder Regionen overveje at der indføres videokonferencer, hvor speciallægen sidder på et sygehus uden for Lolland og taler med patient og evt. pårørende samt sygeplejerske/egen læge i Ambulatoriet/Sundhedscentret. Vi sigter navnlig på opfølgende samtaler efter undersøgelser på f. eks. Rigshospitalet og på Næstved Sygehus. Et aktuelt mål kunne være, at mindst halvdelen af sådanne møder afvikles som videokonferencer. Vi vil på denne måde spare megen tid på vejene, ligesom transportudgifterne vil falde. Regionen er meget positiv overfor forslaget, som man vil arbejde videre med. Der var fuld enighed om, at videokonferencer skulle tilbydes patienterne som en mulighed og at patienten skal have ret til at få konsultationer direkte med lægen. Man nævnte, at der også er gode erfaringer med telepsykiatri. – Der er afsat lokaler til speciallæger i planerne for Sundhedscentret. Vi foreslår, at de kommer minimum én gang om ugen. Det ville spare enormt med tid og transportudgifter. Henvises til direkte forhandling med chefen for Nykøbing Sygehus. -Vi beklager ændringerne i planerne for Sundhedscentret, som – efter vores mening – ligger milevidt fra det der var lagt op til fra starten med et sundheds- og akuthus. Det er tydeligt at ”embedsværket” hele tiden har været modstander af planen, som vi så, da arealet blev indskrænket og røntgenafdelingen blev flyttet. Regionen kunne ikke anerkende vore præmisser, idet man mener, at der er tale om at inddragelse af nyt multifunktionelt apparatur gør dobbeltanvendelse af faciliteterne mulig. Det betyder, at man kan klare sig med færre lokaler. Regionen oplyste, at der ville blive åbent hus på sundhedscentret i løbet af efteråret. Vi lovede, at vor forening vil bakke det gode initiativ op. Visioner som frygtes (28.04.2012) Såvel Lolland kommune som LAG Lolland er de seneste dage fremkommet med meget visionære oplæg til etablering af feriebyer. LAG med en kanalby ved Rødbyhavn og Rødby og Lolland kommune med en ferieby ved Ydø/Albuen for kvalitetsbevidste forbrugere, som ønsker en unik oplevelse. Det kan vel – med rette – frygtes at når de potentielle købere/interessenter opdager, at der hverken er sygehus eller skadestue i nærområdet, så kølner interessen. Dertil skal lægges en ringere politidækning med lukkede politistationer i aften- og nattetimerne. Infrastrukturen er også forringet. Især i kommunens yderområder. Det er rigtigt positivt at der tænkes stort. Det skulle de pågældende politikere nok have gjort for nogle år tilbage da centralisterne maltrakterede sygehusvæsenet, politiet og infrastrukturen. Det får ikke ligefrem virksomhedsledere og investorer til at flokkes om etablering og investering i Lolland kommune. Desværre. I foreningen NÆRSAMFUND savnede vi opbakning fra de fleste lokale politikere, da vi kæmpede for bevarelse af ovenstående vitale institutioner for et lokalområde, som skal være til stede hvis man vil udvikling i stedet for afvikling. Atter en hovedløs centralisering (25-01-12) Så væltede der endnu et skelet ud af skabet efter den borgerlige regerings fald. Denne gang er det ikke betalt gæld til det offentlige på ikke mindre end 73 mia. Heraf en temmelig stor del til kommunerne. Når der så tænkes på at samme politikere gav skattelettelser på 75 mia er der vel ikke noget at sige til, at det danske samfund mangler penge! For at kræve restancer ind blev inddrivelsen taget fra kommunerne og lagt over i et stort centraliseret EDB-system, som skulle klare det hele. Atter en hovedløs centralisering. Samtidig blev der fyret 5000 personer i det offentlige. Som så mange gange før har politikerne købt katten i sækken eller været alt for ivrige med at implementere systemerne inden de skred til fyringer. Nu sidder den nyvalgte regering så med aben. Så kunne det vel forventes, at de så ville gøre en ekstra indsats for at inddrive restancerne. Bl. a. ved at ansætte mange af de fyrede medarbejdere i SKAT. De kunne i hvert fald hurtigt tjene deres løn hjem. Næ, minsandten om ikke de vil løse problemet ved at eftergive ca. 37 mia i en tid, hvor riget fattes penge. Det er et voldsomt angreb på retsbevidtheden. Det er efterhånden ikke let at se forskel på rød og blå blok. Skrevet af Kurt O.S. Hansen Sygehusledelse og politikere tåler ikke kritik (25.01.2012) Det er meget interessant for foreningen NÆRSAMFUND at følge den løbende debat mellem regionsformanden og repræsentanter for sygeplejerskerne med udgangspunkt i en fællestillidsrepræ-sentants kritik af regionspolitikerne og sygehusledelse/embedsmænd. Sandheden er, at ledelsen i Sygehus Syd – som er politikernes forlængede arm – ikke tåler kritik overhovedet. Det uanset om det er fra eksterne samarbejdspartnere som NÆRSAMFUND eller læger i deres eget ”system”. Det har kostet en meget dygtig, erfaren og – af patienterne – vellidt læge jobbet i forbindelse med lukningen af Nakskov Sygehus. Dette til trods for at sygehusledelsen den gang oplyste, at de ikke kunne få læger. Den pågældende læge udtrykte bare sin skepsis mod beslutningen på patienternes vegne. I foreningen har vi hele tiden villet den dialog regionsformanden nu efterlyser, men da vi var kritiske overfor sygehusledelsens dispositioner, fik vi den klare besked fra regionsformanden, at vi ikke mere måtte kontakte sygehusledelsen. Som vi oplever dialog, er det en tovejs kommunikation som ligeværdige. Det er vel nærliggende at tro at medarbejderne/sygeplejerskerne i alt for mange tilfælde er løbet panden mod muren, når de har fremført intern kritik. Den fremførte – slet skjulte – mistænkeliggørelse om at overdødeligheden på Nykøbing Sygehus skyldtes personalet, er vel den berømte dråbe der har fået bægeret til at flyde over. Skrevet af kurt O.S.Hansen 2011 Vi kræver fortsat TRYGHED (08.04.2011) I foreningen er vi af den opfattelse, at skal de mange fine ord/floskler virkelig betyde noget, må de også kunne møde borgerne og forklare hvad de mener med udtrykkene. Det er meget passende nu, hvor de sidste sengepladser på sygehuset lukker, at befolkningen så får at vide, hvor trygheden ligger i forhold til hvad der bliver tilbage på Nakskov sygehus og hvordan man skal forholde sig som borger og/eller patient. Det er da en form for tryghed at få at vide hvad der sker og hvordan man skal forholde sig, når der er 60 km til nærmeste skadestue og sygehus. Og hvordan vil det medicinske ambulatorium fungere? – Kan jeg få taget røntgenbiller og taget blodprøver. Hvad med alle kronikerne: – hvordan skal de forholde sig? Der er sikkert mange andre presserende spørgsmål fra patienter og borgere. Disse kan stilles direkte på borgermødet. MØD talstærkt op! Bak foreningen op ved at blive medlem! Foreningen afholder borgermøde (08.04.2011) Foreningen kontaktede i starten af april såvel Regionsformanden som borgmesteren i Lolland kommune for at anmode disse om at afholde det borgermøde som Regionen lovede den vestlollandske befolkning når og hvis bevillingen til sundheds- og akuthuset gik igennem. Og det er bevillingen lykkeligvis. Vi bad dem også om – ved et sådan borgermøde – at fortælle hvordan sundhedsvæsenet på vestlolland skal fungere efter at sygehuset er lukket helt eller delvis ned med udgangen af april. Svaret lod vente på sig. Og da det endelig kom var svaret negativt fra begge politiske systemer. Det havde bestyrelsen godt på fornemmelsen, hvorfor vi selv arrangerede et borgermøde og inviterede kompetente og ansvarlige personer fra begge instanser til at holde oplæg. Sundhedsministeren i front for de gamle (24.02.2010) Ifølge medierne har sundhedsministeren nu endelig opdaget en af de oversete patientgrupper. De gamle. Disse skal der i fremtiden gøres mere for. De skal ikke bare ligge i sengene eller på gangene på sygehusene. En meget sympatisk tanke. Men hvor skal de så være? Det står noget hen i det uvisse. Det siges at de skal hurtigst muligt hjem og op at gå. Men hvem skal passe dem? Hvis man kender tankegangen på Christiansborg så skal kommunerne overtage efterbehandlingen. Det kræver der følger penge med. Så er det en fornuftig løsning. Så mangler vi kun at sundhedsministeren også for øjnene op for en anden meget stor patientgruppe: – kronikerne. Netop disse to grupper ”ryger” ofte ud og ind af sygehusene for at blive stabiliseret. D.v.s. ophold af meget kort varighed. Derfor: -Bevar de små sygehuse med sengepladser, laboratorium, ambulatorium samt tilhørende sundhedscentre, privat praktiserende læger og sundhedsfremmende aktører. Disse sygehuse kan tage sig af lige netop disse patientgrupper. Lad Nakskov Sygehus blive pilotprojekt for en sådan sygehusmodel, idet der er en overhyppighed at disse to patientgrupper på Lolland.