Onsdag den 29. marts 2023 indbyder Nærsamfund til:
Kl. 17:45: Fællesspisning – elever fra CELF og deres lærer serverer 2-retters menu!
Deltagelse i dette programpunkt kræver tilmelding senest onsdag d. 22. marts til John Povlsen (formand) på mail: Povlsen.John@gmail.com.
Deltagelse i spisningen, hvortil der opkræves et gebyr på 50 kr., er naturligvis frivillig og ikke en
forudsætning for deltagelse i de øvrige punkter.
Vi afholder den resterende del af mødet i teatersalen, da vi hører hinanden godt her.
Kl. ca. 1845: Direktør for Nykøbing Falster Sygehus Ricco Dyhr
Emne: Visioner for et Nærhospital i Nakskov Sundhedscenter
Kl. ca. 1930: Generalforsamling i henhold til vedtægterne med efterfølgende debat.
Husk, at forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden
(Povlsen.John@gmail.com) i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Man kan naturligvis deltage i
generalforsamlingen uden at have deltaget i spisning og inspirationsarrangementet.
Vi opfordrer vores medlemmer, som har en e-mailadresse, til at give den til foreningen og melde eventuelle ændringer i e-mailadresse. Det vil spare penge til porto.
Hjælp bestyrelsen med at tegne nye medlemmer. Medlemmerne er foreningens styrke.
HUSK! – Kontingent på 50 kr. for enkeltmedlemmer og 100 kr. for par kan indbetales eller overføres via Netbank til LOLLANDS BANK reg. nr. 6520 konto 1618090, via MobilPay på nr. 58847 samt – uden gebyr – på Nakskov Løveapotek, Nygade 17, og filialen ved MENY, samt på Extraposten, Nygade 30, 4900 Nakskov.
Venlig hilsen

Bestyrelsen
Yvonne Olesen (fhv. sagsbehandler), Marianne de la Motte (fhv. sygeplejerske) næstformand, Anne-Mette Hansen (HR Supp.) kasserer, Tina Rewers (lærer) sekretær, Svend Skottfelt (læge), Tina Baruch (lærer-specialundervisning), John Povlsen (fhv. rektor) formand, Doris Henriksen (fhv. sygeplejerske)
Styrk dit Nærsamfund – tegn et medlem

Tirsdag den 31. august 2021 indbyder Nærsamfund til

Spisning kl. 1800 Inspirationsarrangement kl. 1845 og generalforsamling kl. 1930 i kantinen på Campus Nakskov

Aftenens program:

 • Kl. 1800 Fællesspisning
  Deltagelse i dette programpunkt kræver tilmelding senest torsdag d. 19. august til John Povlsen (formand) på mail: Povlsen.John@gmail.com.
  Spisning incl. øl/vand er i år gratis for medlemmer. Deltagelse i spisningen er naturligvis frivillig og ikke en forudsætning for deltagelse i de øvrige punkter.
 • Kl. ca. 1845: Programdirektør for Nakskov 2030 Tim Jeppesen.
  Emne: Nakskov 2030
 • Kl. ca. 1930 Generalforsamling i henhold til vedtægterne med efterfølgende debat.
  Husk, at forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden (Povlsen.John@gmail.com) i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Man kan naturligvis deltage i generalforsamlingen uden at have deltaget i spisning og inspirationsarrangementet.


Vi opfordrer vore medlemmer, som har en e-mailadresse, til at give den til foreningen og melde ændringer i e-mailadresse. Det vil spare penge til porto.

Hjælp bestyrelsen med at tegne nye medlemmer. Medlemmerne er foreningens styrke.

HUSK! – Kontingent på 50 kr. for enkeltmedlemmer og 100 kr. for par kan indbetales eller overføres via Netbank til LOLLANDS BANK  reg. nr. 6520 konto 1618090, via MobilPay på nr. 58847 samt – uden gebyr – på Nakskov Løveapotek, Nygade 17 og filialen ved MENY, samt på Extraposten, Nygade  30, 4900 Nakskov.

Venlig hilsen

Bestyrelsen
John Povlsen (fhv. rektor) formand
Anne-Mette Hansen (HR Supp.) Kasserer

Tina Rewers (lærer) sekretær.
Tina Baruch (lærer-specialundervisning)

Marianne de la Motte (fhv. sygeplejerske)
Doris Henriksen (fhv. sygeplejerske)

Svend Skottfelt (læge) næstformand
Yvonne Olesen (fhv. sagsbehandler)

Styrk dit Nærsamfund – tegn et medlem                                                  

Informationsbrev februar-marts 2021
Generalforsamling
Tirsdag den 31. august 2021 i kantinen på CAMPUS Nakskov.(Søvej 6, Nakskov)

Udskydelse af vor generalforsamling.

Bestyrelsen har grundet coronasituationen set sig nødsaget til at udsætte årets generalforsamling. Vi har valgt at udskyde generalforsamlingen til 31. august, idet vi skønner, at alle på det tidspunkt har haft mulighed for at blive vaccineret. Vi håber, at forsamlingsrestriktionerne på det tidspunkt vil være lempet så meget, at vi kan afvikle en fællesspisning under en eller anden betryggende form. Generalforsamlingen vil være speciel, da vi skal afvikle generalforsamling for både 2020 og 2021, ligesom vi også må tage stilling til bestyrelsens dispositioner i forbindelse med corona pandemien. I praksis betyder det, at alle bestyrelsesmedlemmer vil være på valg.

Efteråret 2020.

Vi har ud over de sædvanlige arbejdsområder haft fokus på plan30 og på den nye regionsklinik. Vi måtte desværre grundet corona opgive at lave et stort informations- og inspirationsmøde om byrumsplanerne. Vi håber at råde bod på dette ved at indbyde programdirektør Tim Jeppesen fra Plan 2030 som oplægsholder ved generalforsamlingen. Vi bemærker, at planerne for honnørkajen vil være klar ved vort møde og at ombygning af Axeltorv forventes at være i sin vorden. Plan30 er ikke en plan, der starter i 2030, det er en plan, der er startet og afsluttes i 2030, så det er nu, man stiger på.
Vi bemærker os, at den nye sundhedsklinik har givet en meget større kundetilfredshed i vort område. Det kan være medvirkende hertil, at der har været nogle personaleændringer hos Nordic Medicare. Et planlagt besøg på regionsklinikken i december måtte opgives grundet corona.

Takket være corona

Under coronaperioden viste det sig, at man godt kan klare lægekonsultationer både som videokonsultationer og som telefonkonsultationer og at medicinen kan leveres via Post Nord. Det har Nærsamfund i årevis bedt om.
Vi er derfor meget begejstrede for landvindingerne, som letter livet for vore svage borgere, og vi ved, at de er taknemmelige. At det samtidig gavner miljøet, sparer de offentlige kasser og borgere for meget væsentlige kørselsudgifter, og at vi reducerer produktionstabet ved mindre sygefravær (kørsels- og ventetid), er vel en gevinst, vi gerne tager med. Vi har i NÆRSAMFUND den opfattelse, at coronatiden har skabt ny energi i sundhedssystemet. Vanetænkning har fået vanskeligere vilkår – man er blevet mere optaget af, hvordan man kan løse problemer og mindre optaget af, hvem der gør det. Det er bemærkelsesværdigt, at ting, der tidligere kunne tage år, nu ved utraditionelle samarbejder kan klares på uger. Der forekommer, at være kommet en ny begejstring, nysgerrighed og stolthed i sundhedssektoren. Det er vigtigt, at momentum fastholdes efter coronatiden.

Vi vil i Nærsamfund opfordre til, at mulighederne for videokonsultationer udbygges og opretholdes efter coronaperioden og noterer os Region Sjællands konstruktive tiltag indenfor området.

Medicinsk daghospital.

Vi har fra pålidelig kilde hørt den gode nyhed, at overlægerne på medicinsk afdeling (Nykøbing F. Sygehus) indfører ’Medicinsk Daghospital’ som alternativ til indlæggelse ved udredning af patienter. Privatpraktiserende læger og skadestue kan henvise patienter til Medicinsk Daghospital. Formålet med projektet er at undgå indlæggelser og ventetid for patienter med fx: mistanke om alvorlige sygdomme, visse gigtsygdomme, infektionssygdomme, feber af ukendt årsag og en del andre sygdomme/symptomer.
Vi bemærker os med stor glæde at dele af funktionen er på medicinsk ambulatorium på Nakskov Sundhedscenter, hvor der er en speciallæge til stede på tirsdage og fredage.

Vaccinationscentre på Lolland.

Vi har bedt regionen sikre, at der kommer et vaccinationscenter på Vestlolland. Vi er i første omgang blevet afvist af Region Sjælland. Det er vort håb, at regionen besinder sig, når de opdager, at der er valg til regionsrådet i 2021.

Det har været et mærkeligt år, hvor corona bestemmer alt, hvor alle gemmer sig og er meget tilbageholdende med kritik. Modgang rettes alene mod egen sjæl. Vi håber, at det kommende år bliver livligere. Det trænger vi alle til.

.Bestyrelsen for NÆRSAMFUND
Tina Baruch, Tina Rewers, Anne-Mette Hansen, Doris Henriksen, Yvonne Olesen, Svend Skottfelt, Marianne de la Motte og John Povlsen

Vi vedlægger informationsbrevet fra 2020, som også indgår i generalforsamlingen.

Informationsbrev februar-marts 2020
Generalforsamling
Onsdag den 25. marts 2020 i kantinen på CAMPUS Nakskov.(Søvej 6, Nakskov)

Møder for vore medlemmer. Vi har i løbet af året haft to møder for vore medlemmer. Første møde var mødet med vor daværende ældre- og sundhedschef Anne Dorte Greve Madsen, der ved generalforsamlingen fortalte om aktuelle nyheder indenfor sit område. Andet møde havde titlen Elektronikken som tjener i sundhedsområdet og fandt sted 09. september i Teatersalen på Campus Nakskov. Ved mødet talte Søren Hofmeister (ViewCare) inspirerende om elektronik som tjener i hjemmepleje, og Tom Larsen løftede sløret for Lolland Kommunes visioner for hjemmepleje og samarbejde med sundhedssektoren, ligesom vor regionsformand Heino Knudsen talte om regionens arbejde med digitalisering og patientnære løsninger i sundhedssektoren. Søren Hofmeister supplerede med stærkt positive erfaringer på Holbæk Sygehus med udnyttelse af elektroniske hjælpemidler ved udskrivning fra hospitalet. Spørgelysten var stor blandt de fremmødte medlemmer. Vi havde imidlertid det uheld, at septembers regn koncentreredes over Lolland denne dag, så fremmødet blev beskedent. At det er et aktuelt emne, ser vi tydeligt af Lollands Kommunes initiativer i området i budget 2020.

Tilfredshedsundersøgelse. (Nordic Medicare.)

Vi havde et godt møde om rapporten med forvaltningen i Region Sjælland d. 16.sept.
Vi finder i Nærsamfund rapporten velegnet til den videre proces og mener, at den konstruktivt udnyttet af regionen og Nordic Medicare giver god mulighed for at fremme kundetilfredsheden.
Rapporten blotlægger og underbygger de problematikker, som vi har kendskab til. Herunder:
Recepter. Vi har tidligere hørt om upræcise og manglende recepter. Det ser ud til at være løst.
Blodprøver. Patienter har tidligere måttet forklare sygeplejersker på sundhedscentret, hvad der skulle tages prøver for. Det ser ud til at være løst.
Utilfredse patienter. Der er over 700 patienter, der har været utilfredse eller stærkt utilfredse med deres seneste konsultation. De synes vi er klart for mange. Ser man på årsager til utilfredshed, ser man, at attitudeproblemer er den måske væsentligste årsag. Tonen mellem sygeplejersker og patienter opfattes som god, mens tonen mellem læge og patient, såvel som tonen mellem sekretærerne og patienterne i en del situationer skaber utilfredshed.
Det burde der kunne gøres noget ved.
Nærsamfunds rolle!
Nordic Medicare har i dagblade påstået, at det er Nærsamfund, der har udpeget de 10 medlemmer af fokusgruppen. Rapporten dementerer klart denne påstand.
Rapporten findes på regionens hjemmeside. (Dette er en link til rapporten)
Sundhedscentrene i Nakskov og Maribo.
Vort synspunkt er stadig, at sundhedscentrene skal styrkes ved overførsel af opfølgende behandlinger til centrene, og at sundhedscentrenes videokonferencesystemer skal benyttes ved konsultationer efter undersøgelser på fjerntliggende sygehuse. Vi finder ikke at fremdriften i dette område har indfriet vort ambitionsniveau i dette år. Der er dog opnået en forbedring mht. gigtpatienter, da deres opfølgninger nu er flyttet til Nykøbing Falster sygehus.

Centralisering af ungdomsuddannelser. Foreningen Nærsamfund er imod centraliseringer, der skader lokalsamfundene. Det er vigtigt for vore byer på Lolland, at vi undgår at nedlægge flere institutioner og at flytte flere ledere fra vore byer. Vi skal tværtimod arbejde for at vi tilføres nye institutioner og ledelser, som det fx er sket i forbindelse med udflytning af NOTA til Nakskov. Nota arbejder målbevidst med at styrke samarbejdet med lokalområdet og indgår aktivt i arbejdet med at skaffe nye medarbejdere til vort lokalområde, ligesom Nota sætter nye perspektiver på vore udfordringer. På sygehusområdet begynder man at se fordelene ved at rykke mange behandlingstyper tættere på borgerne. Vi forventer derfor en styrkelse af sundhedscentrene i Maribo og Nakskov i de kommende år. Trenden går altså mod decentraliseringer.
Vi ser derfor med glæde på, at gymnasierne på Lolland peger på, at de kan og skal bestå, og at de skal ledes fra Lolland. Vi er glade for, at Gert Meyer Madsen udtrykker sig klart i overensstemmelse med lokalbefolkningens tarv og interesse.

Henvendelser fra vore medlemmer. Vi får mange henvendelser fra vore medlemmer. De fleste henvendelser vedrører sundhedsområdet. Vi er meget glade for de små hib, da vi via dem kan underbygge vore krav om bedre forhold for vore borgere/medlemmer.

.

Bestyrelsen for NÆRSAMFUND
Tina Baruch, Tina Rewers, Anne-Mette Hansen, Doris Henriksen, Yvonne Olesen, Svend Skottfelt, Marianne de la Motte og John Povlsen